Responsive Menu
Add more content here...

About


Học Phật Là Hưởng Thụ Tối Cao Của Đời Người

(Giáo sư Triết học Phương Đông Mỹ)

 


Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

 

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

 

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

 

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.

 

 

Thường Niệm Bất Tuyệt Tắc Đắc Đạo Tiệp


A Mi Đà Phật
Muôn kinh vạn luận - nhất đại thời giáo chỉ quy Tịnh tông.“

HT Tịnh Không

       “Hà kỳ Tự Tánh, năng sanh vạn pháp

Đại sư Huệ Năng