Responsive Menu
Add more content here...

Nam Mô A Mi Đà Phật – Niệm Phật Là Thậm Thâm Vi Diệu Thiền (Kinh Đại Tập)

  Nam Mô A Mi Đà Phật

  Chào Mừng Quý Vị Đến Với Website Diệu Pháp.Net

  Trang như thư viện điện tử lưu trữ nhiều bài pháp về Pháp môn Tịnh Độ gồm tư liệu: Video, mp3, Văn bản word, pdf…

  Video mới nhất được hoàn thành phiên dịch tại đây:

   Thế Gian Là Mộng
   Như người ở trong mộng
   Làm ra đủ sự việc
   Dù qua ngàn ức năm
   Nhưng chưa hết một đêm.

   Nguyên Âm:
   Như nhân thùy mộng trung
   Tạo tác chủng chủng sự
   Tuy kinh ức thiên tuế
   Nhất dạ vị chung tận.

   (Phẩm Ly Thế Gian - Kinh Hoa Nghiêm)

   Thầy Thích Thiện Trang

   Nhà sư nhà phiên dịch, chia sẻ: Pháp môn Tịnh Độ và những phương pháp học tập Hán Ngữ cổ và phiên dịch.

   Kinh Vô Lượng Thọ

   Còn gọi là Tịnh Độ Đại Kinh - Là bộ Kinh quan trọng nhất trong năm kinh của Tịnh Độ.

   Lời Vàng Ngọc

   Muôn kinh vạn luận- nhất đại thời giáo chỉ quy Tịnh tông.

   Thường Niệm Bất Tuyệt

   Tắc Đắc Đạo Tiệp

   (Thường Niệm Không Dứt

   Thì Mau Đắc Đạo)

   (Kinh Vô Lượng Thọ)

   Nhất Thiết Hữu Vi Pháp. 

   Như Mộng Huyễn Bào Ảnh.

   Như Lộ Diệc Như Điện.

   Ưng Tác Như Thị Quán.

   (Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa)