Nam Mô A Mi Đà Phật – Niệm Phật Là Thậm Thâm Vi Diệu Thiền (Kinh Đại Tập)

Chào Mừng Quý Vị Đến Với Trang Diệu Pháp.Net

Trang như thư viện điện tử lưu trữ nhiều bài pháp về Pháp môn Tịnh Độ gồm tư liệu: Video, mp3, Văn bản word, pdf…

Video Bài Mới Nhất Được Nhóm Chúng Tôi Phiên Dịch Hoàn Thành Thu Âm Xong (Ban Biên Dịch Hoa Tạng Huyền Môn – Chủ giảo Chánh: Thích Thiện Trang)

Chào mừng quý vị đến với Diệu Pháp.Net

Thầy Thích Thiện Trang

Nhà sư nhà phiên dịch, chia sẻ: Pháp môn Tịnh Độ và những phương pháp học tập Hán Ngữ cổ và phiên dịch.

Graphic Design

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

Content Creation

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

“Thường Niệm Bất Tuyệt
Tắc Đắc Đạo Tiệp"
(Thường Niệm Không Dứt
Thì Mau Đắc Đạo)

(Kinh Vô Lượng Thọ)

Nhất Thiết Hữu Vi Pháp. 

Như Mộng Huyễn Bào Ảnh.

Như Lộ Diệc Như Điện.

Ưng Tác Như Thị Quán.

(Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa)