Responsive Menu
Add more content here...

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh – Phẩm 11 – Tịnh Hạnh Phẩm – Hòa thượng Tịnh Không giảng

Mời quý vị xem các bài giảng của bộ Kinh Hoa Nghiêm theo liên kết từng bài sau đây

Phẩm 11: Tịnh Hạnh (1463 – 1576: Bửu Quang Tự – Đệ tử Như Hòa phiên dịch)

Tập Youtube Video+ Văn Bản mp3 word pdf
1463 1463        
1464 1464        
1465 1465        
1466 1466