Responsive Menu
Add more content here...

CHIÊM SÁT SÁM (Việt dịch)

Quý vị có thể tải bản Word và Pdf ở đây:

 

Hoặc đọc trực tiếp ở dưới đây ạ. A Mi Đà Phật.

占察善惡業報經行法

CHIÊM SÁT THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO KINH HÀNH PHÁP

 

正修懺法

CHÁNH TU SÁM PHÁP

 

明古吳比丘智旭集

MINH CỔ NGÔ TỲ KHEO TRÍ HÚC TẬP

Việt dịch: Thích Thiện Trang

              

 

Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh

 Hành Pháp

 

 Lời Tựa

 

 A. Đại sư Ấn Quang trong bản trùng khắc Tán Lễ Ðịa Tạng Bồ Tát Sám Nguyện Nghi đã viết lời tựa như sau:

“Tâm thể vốn thanh tịnh, bởi căn trần mà trược niệm bèn khởi. Phật tánh thường tồn, nhưng do mê muội trái nghịch mà phàm tình lớn mạnh. Do đó nương sức tịch chiếu, mà trở lại biến thành duyên hôn trầm vọng động; Ở trong thường trụ, lại vọng chịu nỗi khổ sanh tử. Chấp trước Ngũ ấm, chẳng biết rốt ráo đều là Không, chướng lấp nhất tâm, nào biết vốn bất khả đắc, đắm nhiễm huyễn cảnh Lục trần, đọa lạc trong đường khổ của ba ác đạo, dầu có trải qua số kiếp nhiều như Vi trần, vẫn chẳng thoát khỏi Lục đạo luân hồi.

Vì thế, đức Thế Tôn ta đặc biệt rủ lòng thương xót, nhân lời hỏi của Ðịa Tạng Bồ-tát mà nói ra bánh xe của Thập lực Phật pháp để phá vỡ nghiền nát Phiền não Lậu hoặc, thành tựu đạo khí. Bởi đó mà xả bỏ pháp ác, đoạn trừ tất cả hạnh Vô Y, tu trì pháp thiện, đầy đủ tất cả hạnh Hữu Y. Nhưng muốn đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn thì phải sám hối lỗi lầm đời trước. Nếu có thể chẳng chấp trước Ngũ ấm thì chính mình có thể viên chứng tam thân. Bên ngoài thì nương vào Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát thệ nguyện lực; Bên trong thì nương vào sức chí thành, sức sám hối, sức công đức của Tự Tánh, nên tiêu diệt triệt để mây mù tội chướng mù mịt cả không trung, khiến bầu trời Chân Tánh vốn có được hiển hiện toàn thể. Vì thế biết rằng ba kinh: Thập Luân, Bổn Nguyện, Chiêm Sát đều do nguyện lực đại bi của ngài Ðịa Tạng khiến cho chúng sanh cô quạnh trơ trọi không nơi nương tựa trong đời Mạt pháp đều có được chỗ nương tựa lớn lao.

Ðại sư Ngẫu Ích đã chứng Pháp thân, nương nguyện trở lại, ban đầu hiện vết tích của hàng Xiển-đề, sau thì làm sứ giả của Như Lai. Một đời hạnh giải, sự lý viên dung, suốt đời trước thuật, đủ cả tánh tu, muốn cho trược trí trở thành tịnh trí, nên y theo ba kinh mà chế ra sám nghi, mong mỏi tâm phàm trở thành tâm Phật, chính là Thập Luân và biết tán thán sám hối. Gương báu đã mài, tự phát quang minh. Ma-ni đã rửa, tự mưa trân bảo. Thật có thể nói là diệu pháp để phản bổn hoàn nguyên, đạo quý để ngay chính tâm này làm Phật.

Thượng nhân Hoằng Nhất vốn đã ngưỡng mộ trước thuật của Ðại sư, đặc biệt cho khắc bản này để lưu thông rộng rãi, ngõ hầu người có chí đi tới diệt trừ hoặc nghiệp huyễn vọng, chứng được Chân Tâm vốn có, trên là nối tiếp huệ mạng của Như Lai, dưới là để làm gương mẫu cho đời Mạt pháp thảy đều được thọ trì như thế”.

 

   B. Thứ hai là Khuyên Tu của Đại Sư Ngẫu Ích, kinh văn như sau:

“Nếu đệ tử Phật muốn tu chánh pháp xuất thế, muốn hiện tại không có các chướng duyên, muốn trừ diệt nghiệp nặng Ngũ nghịch, Thập ác, Vô gián, muốn cầu các vật cần dùng đều được sung túc, muốn khiến cho trọng nạn nặng, khinh giá đều được tiêu diệt, muốn đắc luật nghi thanh tịnh của Ưu-bà-tắc, Sa-di, Tỳ-kheo, muốn đắc Tam tụ Tịnh giới của Bồ-tát, muốn chứng các thiền Tam-muội, muốn đạt Trí huệ Vô tướng, muốn cầu chứng được quả vị Tam thừa ngay trong hiện đời, muốn tùy ý vãng sanh cõi nước Phật thanh tịnh, muốn ngộ Vô sanh Pháp nhẫn, viên mãn chứng nhập cảnh giới Nhất Thật thì đều phải nên thọ trì tu hành pháp Sám Hối này.

Vì sao vậy? Bởi đây là lòng từ phi thường của đức Thích Ca Như Lai, là bi nguyện xứng cơ của Ðịa Tạng Bồ-tát, không có khổ nào mà chẳng cứu, không vui nào mà chẳng ban. Nương theo đây tu hành, tịnh tín kiên cố, như kinh đã giảng rộng, hãy nên tin chắc!”

  

 

 

 

Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp
Báo Kinh Hành Pháp

Thị Phạm: Pháp Sư Định Hoằng

Tội từ tâm khởi đem tâm sám

Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu

Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không

Thế mới thật là chân sám hối.

 

Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp
Báo Kinh Hành Pháp

Thị Phạm: Định Hoằng Pháp Sư

(Cúng nước

Dâng hương

Đảnh lễ Phật ba lạy

Xá, chắp tay quỳ)

 

Chuyên giữ nhất tâm, nhớ rằng chúng ta đang tu pháp, không được có sát-na xen tạp nghĩ chuyện thế gian, hãy nên nghĩ việc lớn sanh tử, vô thường mau chóng, hết sức nỗ lực, giữ được oai nghi. Nếu có chút xíu lìa tịnh pháp, thì uổng mất sự khó nhọc, nên cần phải đề phòng.                                                                                                                                                                                                                                    

 

(Thân ngay ngắn, chắp tay)

Trước hết nên niệm tất cả Tam Bảo, thể thường biến mãn, không nơi nào không có. Chúng sanh mê hoặc, bị lưu chuyển đáng thương; Ta vì chúng sanh, chuyển mê quay về ngộ, mà lễ kính Tam Bảo.

                                             

Nhất Thiết Cung Kính, Nhất Tâm Kính Lễ, Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

(1 lễ).

 

 

 

 

Nghiêm trì hương hoa

Cúng dường như pháp

Nguyện khói hương hoa này

Biến mãn khắp mười phương

Cúng dường tất cả Phật

Tôn pháp các Hiền Thánh

Trong vô biên cõi Phật

Thọ dụng làm Phật sự

Tất cả Phật Pháp Tăng bảo

Thể thường biến mãn

Đều hiện hữu khắp nơi

Nguyện khiến hương hoa này

Đồng như các Pháp tánh

Phổ huân tất cả cõi Phật

Cúng dường làm Phật sự

Dụng cụ cúng dường khắp mười phương

Không lúc nào chẳng có.

        Hôm nay, con xin đem tất cả, hương hoa, anh lạc, tràng phan, bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu, vô số âm nhạc, ánh sáng đèn nến, ẩm thực, y phục, ngọa cụ, thuốc men trong mười phương. Cho đến hết tất cả, những dụng cụ trang nghiêm trong mười phương có để cúng dường, suy nghĩ đặt ra để phụng hiến cúng dường.

Trong tất cả Thế giới, có người tu cúng dường, nay con tùy hỷ. Nếu người chưa tu cúng dường, nguyện được dẫn dắt, khiến họ tu cúng dường. Lại nguyện thân con, nhanh chóng có thể, biến khắp đến các cõi nước tại mỗi mỗi nơi có Phật Pháp Tăng, đều dùng tất cả các loại dụng cụ cúng dường trang nghiêm. Cùng chúng sanh phụng hiến, cúng dường hết thảy Sắc thân, Pháp thân của chư Phật, xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp và tất cả các Phật sự. Cúng dường tất cả Pháp tạng, và nơi thuyết pháp; Cúng dường tất cả Hiền Thánh Tăng chúng. Nguyện cùng với tất cả chúng sanh, tu hành cúng dường như vậy xong, dần dần thành tựu được, sáu thứ Ba-la-mật, bốn món Vô lượng tâm. Sâu sắc thể hội được, tất cả pháp vốn tịch tĩnh, không sanh không diệt, thảy đều bình đẳng; Lìa mọi vọng niệm, giữ tâm thanh tịnh, tất rốt ráo được viên mãn.

 Cúng dường xong, tất cả cung kính.   (1 lễ)

 

  

 

 

(Đứng đọc)

 

Tam Bảo tuy có khắp ở mọi nơi, mà chúng sanh vì mê hoặc lâu đời nên chẳng hay chẳng biết, nhớ thương vì ngăn cách, nay đã chuyển mê quay về ngộ, nên phải nương nhờ niệm Tam Bảo, đầy khắp cả hư không, ứng cầu ngay trước, như trăng ở trong nước.

(Lạy 1 lạy rồi đứng lên)

 

 

 

KHẢI THỈNH TAM BẢO

CHƯ THIÊN

 

1) Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(đọc 3 lần, 1 lạy)

 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Ngã tam nghiệp tánh như hư không

Thích Ca như lai diệc như thị

Bất khởi chân tế vị chúng sanh

Dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

Dịch nghĩa:

            Ba nghiệp con tánh như hư không

            Đức Phật Thích Ca cũng như vậy

            Không khởi ngăn cách vì chúng sanh

            Tất cả cùng đến thọ cúng dường.

 

 

2) Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật

(đọc 3 lần, 1 lạy)

Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Ngã tam nghiệp tánh như hư không

Tỳ Bà Thi đẳng quá khứ thất Phật

 diệc như thị

Bất khởi chân tế vị chúng sanh

Dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

 

Dịch nghĩa:

            Ba nghiệp con tánh như hư Không

            Đức Tỳ Bà Thi với bảy vị Phật

quá khứ cũng như vậy

            Không khởi ngăn cách vì chúng sanh

            Tất cả cùng đến thọ cúng dường.

 

 

3) Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật

(đọc 3 lần, 1 lạy)

 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Ngã tam nghiệp tánh như hư không

Phổ Quang Phật đẳng ngũ thập tam

Phật diệc như thị

Bất khởi chân tế vị chúng sanh

Dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

 

 

Dịch nghĩa:

            Ba nghiệp con tánh như hư không

            Đức Phổ Quang cùng năm mươi ba

 Phật cũng như vậy

            Không khởi ngăn cách vì chúng sanh

            Tất cả cùng đến thọ cúng dường.

 

4) Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân, Xá Lợi, Hình Tượng, Phù Đồ, Miếu Tháp, Nhất Thiết Phật Sự

(đọc 3 lần, 1 lạy)

 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Chư Phật pháp thân như hư không

Hóa sự trụ thế nan tư nghì

Ngã kim tam nghiệp như pháp thỉnh

Duy nguyện ảnh hiện thọ cúng dường.

 

Dịch nghĩa:

            Pháp thân chư Phật như hư không

            Hóa sự ở đời khó nghĩ lường

            Ba nghiệp con nay như pháp thỉnh

            Chỉ nguyện ứng hiện thọ cúng dường.

 

 

 

5) Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật

(đọc 3 lần, 1 lạy)

 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Ngã tam nghiệp tánh như hư không

Thập phương tam thế nhất thiết Phật

diệc như thị

Bất khởi chân tế vị chúng sanh

Dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

 

Dịch nghĩa:

            Ba nghiệp con tánh như hư không

            Tất cả mười phương chư Phật ba đời

cũng như vậy

            Không khởi ngăn cách vì chúng sanh

            Tất cả cùng đến thọ cúng dường.

 

6) Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng

(đọc 3 lần, 1 lạy)

Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Pháp tánh như không bất khả kiến

Thường trụ pháp bảo nan tư nghì

Ngã kim tam nghiệp như pháp thỉnh

Duy nguyện ảnh hiện thọ cúng dường.

 

Dịch nghĩa:

      Pháp tánh như không chẳng thấy được

      Pháp bảo thường trụ khó nghĩ lường

      Ba nghiệp con nay như pháp thỉnh

      Chỉ nguyện ứng hiện thọ cúng dường.

 

 

 

7) Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng

 (đọc 3 lần, 1 lạy)

Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Pháp tánh như không bất khả kiến

Thường trụ pháp bảo nan tư nghì

Ngã kim tam nghiệp như pháp thỉnh

Duy nguyện ảnh hiện thọ cúng dường.

 

Dịch nghĩa:

      Pháp tánh như không chẳng thấy được

      Pháp bảo thường trụ khó nghĩ lường

      Ba nghiệp con nay như pháp thỉnh

      Chỉ nguyện ứng hiện thọ cúng dường.

 

 

 

 

8) Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh.

(đọc 3 lần, 1 lạy)

 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Ngã tam nghiệp tánh như hư không

Nhất thiết hiền thánh diệc như thị

Bất khởi chân tế vị chúng sanh

Dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

 

Dịch nghĩa:

            Ba nghiệp con tánh như hư không

            Tất cả thánh hiền cũng như vậy

            Không khởi ngăn cách vì chúng sanh

            Tất cả đều đến thọ cúng dường.

 

 

 

9) Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát.

(đọc 3 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

            Thử thị đương cơ khải giáo chi nhân, ứng niệm Bồ tát vị ngã đẳng cố thỉnh vấn đại pháp, ngã kim đắc văn thử tối thắng pháp, giai thị Bồ tát mạc đại ân đức.

 

Ngã tam nghiệp tánh như hư không

Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát diệc

như thị

Bất khởi chân tế vị chúng sanh

Dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

 

Dịch nghĩa:

Đại Bồ tát Kiên Tịnh Tín là người đương cơ khải giáo, nên phải nhớ Bồ tát vì chúng con mà thỉnh hỏi đại pháp, hôm nay con được nghe pháp tối thắng này, đều nhờ ơn đức vô cùng lớn của Bồ tát.

      Ba nghiệp con tánh như hư không

            Ngài Đại Bồ tát Kiên Tịnh Tín cũng

 như vậy

            Không khởi ngăn cách vì chúng sanh

            Tất cả đều đến thọ cúng dường.

 

10) Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

(đọc 3 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

            Thử nhị Bồ tát từ bi huệ hạnh, phổ độ quần mê, dữ Địa Tạng Bồ tát oai thần vô dị.

 

Ngã tam nghiệp tánh như hư không

Biến Kiết Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ tát

diệc như thị

Bất khởi chân tế vị chúng sanh

Dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

 

Dịch nghĩa:

Hai vị Bồ tát này hạnh trí tuệ từ bi, rộng độ quần mê, oai thần của hai vị Bồ tát này cùng với Địa Tạng Bồ tát không khác.

     

Ba nghiệp con tánh như hư không

      Biến Kiết Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ tát

cũng như vậy

      Không khởi ngăn cách vì chúng sanh

      Tất cả đều đến thọ cúng dường.

 

11) Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

(đọc 1 lần, 1 lạy)

 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

            Ưng niệm: Thử thị ngã đẳng đích đối sám hối chi chủ, y thử Bồ tát đại từ đại bi uy thần lực cố, linh ngã vô ác bất diệt, vô thiện bất sanh. Ngã kim quy mạng khải thỉnh, như tử ức mẫu, thử vị đạo tràng chánh chủ, dư Phật Bồ tát, đồng tác chứng minh. Thế khấp cầu ai, do như diện phụng, tất ký Bồ tát, nhiếp thọ hộ trì.

 

Ngã tam nghiệp tánh như hư không

Địa Tạng Bồ tát diệc như thị

Bất khởi chân tế vị chúng sanh

Dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

Dịch nghĩa:

Nên nhớ: Chúng con đây đối trước vị chủ sám hối là Ngài Bồ Tát Địa Tạng, nương tựa vào oai thần lực đại từ đại bi của Ngài, khiến cho chẳng ác nào của con không diệt, chẳng có thiện nào của con mà không sanh. Con nay quy mạng khải thỉnh, như con nhớ mẹ, chính đạo vì tràng này, Phật Bồ tát đến, đều làm chứng minh. Con rơi lệ cầu thương xót, vì lòng thiết tha dâng lên, mong được Bồ tát, nhiếp thọ hộ trì.  

      Ba nghiệp con tánh như hư không

            Địa Tạng Bồ tát cũng như vậy

            Không khởi ngăn cách vì chúng sanh

            Tất cả đều đến thọ cúng dường.

 

12) Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ( đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

      Ngã tam nghiệp tánh như hư không

Địa Tạng Bồ tát diệc như thị

Bất khởi chân tế vị chúng sanh

Dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

 

Dịch nghĩa:

      Ba nghiệp con tánh như hư không

            Địa Tạng Bồ tát cũng như vậy

            Không khởi ngăn cách vì chúng sanh

            Tất cả đều đến thọ cúng dường.

 

 

 

13) Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

(đọc 1 lần, 1 lạy)

 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

            Ngã tam nghiệp tánh như hư không

Địa Tạng Bồ tát diệc như thị

Bất khởi chân tế vị chúng sanh

Dữ chúng câu lai thọ cúng dường.

Dịch nghĩa:

      Ba nghiệp con tánh như hư không

            Địa Tạng Bồ tát cũng như vậy

            Không khởi ngăn cách vì chúng sanh

            Tất cả đều đến thọ cúng dường.

 

14) Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội, Hộ Chính Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng!

(đọc 3 lần, 1 xá).

 

 

(Quỳ đọc)

1) Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, thất Phật Thế Tôn, ngũ thập tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tín. (đọc 3 lần,1 lễ).

       

            

(Quỳ đọc)

2) Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Tôn Kinh, tất cả mười phương, Pháp Tạng thanh tịnh, cùng chân Pháp tánh, đầy cả hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận cúng dường của con. (đọc 3 lần,1 lễ).

 

 

(Quỳ đọc)

3) Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đẳng Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh, không xả từ bi, quang lâm Pháp tọa, thương xót ủng hộ, chứng minh hành Pháp của con. (đọc 3 lần,1 lễ).

 

(Quỳ đọc)

4) Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc. Đại từ đại bi, không trái thệ nguyện, phóng đại quang minh, cho con tròn đầy sở nguyện. (đọc 3 lần,1 lễ).

 

(Đứng)

5) Hộ Pháp Thiên Long, Già Lam Chân Tể, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, trừ các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con, tự tại thành tựu.
(đọc 3 lần,1 xá).

 

Tán Lễ Tam Bảo

 

Con nghe khắp mười phương,

Công đức chân thật vô biên,

Độ thoát các hữu tình,

Tâm hoan hỷ kính lễ.

Từng tu vô lượng phước,

Nay được lễ Thế Tôn,

Nguyện trong vô lượng kiếp,

Thường tu Pháp cúng dường.1) Nhất tâm kính lễ, Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Tỳ Bà Thi Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Dịch nghĩa:   

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Tỳ Bà Thi Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

2) Nhất tâm kính lễ, Thi Khí Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Thi Khí như lai ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Dịch nghĩa:

 Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Thi Khí Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

3) Nhất tâm kính lễ, Tỳ Xá Phù Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 

Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Tỳ Xá Phù Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

 Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Tỳ Xá Phù Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

 

 

 4) Nhất tâm kính lễ, Câu Lưu Tôn Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Câu Lưu Tôn Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

 Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Câu Lưu Tôn Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

 

5) Nhất tâm kính lễ, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Câu Na Hàm Mâu Ni Phật ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Câu Nam Hàm Mâu Ni Phật

hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

                                

6) Nhất tâm kính lễ, Ca Diếp Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Ca Diếp như lai ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Ca Diếp Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

                    

 

 

7) Nhất tâm kính lễ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Thích Ca như lai ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phật Thích Ca hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

8) Nhất tâm kính lễ, Phổ Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Phổ Quang như lai ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phổ Quang Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

9) Nhất tâm kính lễ, Phổ Minh Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Phổ Minh như lai ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phổ Minh Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

10) Nhất tâm kính lễ, Phổ Tịnh Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Phổ Tịnh như lai ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phổ Tịnh Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

11) Nhất tâm kính lễ, Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương

Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Đa Ma La Bạt Chiên Đàn

Hương Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

12) Nhất tâm kính lễ, Chiên Đàn Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Chiên Đàn Quang Phật ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Chiên Đàn Quang Phật hiện ở

trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

                             

13) Nhất tâm kính lễ, Ma Ni Tràng Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Ma Ni Tràng Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Ma Ni Tràng Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

14) Nhất tâm kính lễ, Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật

ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích

Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

15) Nhất tâm kính lễ, Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Nhất Thiết Thế Gian Nhạo KiếnThượng

Đại Tinh Tấn Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

 Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

16) Nhất tâm kính lễ, Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật ảnh

hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật

hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

17) Nhất tâm kính lễ, Huệ Cự Chiếu Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Huệ Cự Chiếu Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Huệ Cự Chiếu Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

18) Nhất tâm kính lễ, Hải Đức Quang Minh Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Hải Đức Quang Minh Phật ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Hải Đức Quang Minh Phật hiện

ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

19) Nhất tâm kính lễ, Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim

Quang Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Kim Cang Lao Cường Phổ Tán

Kim Quang Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

20) Nhất tâm kính lễ, Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh

Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Đại Cường Tinh Tấn Dõng

Mãnh Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

21) Nhất tâm kính lễ, Đại Bi Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Đại Bi Quang Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Đại Bi Quang Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

 

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

22) Nhất tâm kính lễ, Từ Lực Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Từ Lực Vương Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Từ Lực Vương Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

 

23) Nhất tâm kính lễ, Từ Tạng Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Từ Tạng như lai ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Từ Tạng Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

24) Nhất tâm kính lễ, Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm

Thắng Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm

Thắng Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

25) Nhất tâm kính lễ, Hiền Thiện Thủ Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Hiền Thiện Thủ Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Hiền Thiện Thủ Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

26) Nhất tâm kính lễ, Thiện Ý Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Thiện Ý như lai ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Thiện Ý Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

 

27) Nhất tâm kính lễ, Quảng Trang Nghiêm Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Quảng Trang Nghiêm Vương Phật

ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Quảng Trang Nghiêm Vương

Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

28) Nhất tâm kính lễ, Kim Hoa Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Kim Hoa Quang Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Kim Hoa Quang Phật hiện ở

trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

29) Nhất tâm kính lễ, Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương  Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực

Vương Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại

Lực Vương Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

30) Nhất tâm kính lễ, Hư không Bảo Hoa Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Hư không Bảo Hoa Quang Phật ảnh

hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Hư không Bảo Hoa Quang Phật

hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

31) Nhất tâm kính lễ, Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật

ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Lưu Ly Trang Nghiêm Vương

Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

32) Nhất tâm kính lễ, Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật ảnh

hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật

hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

33) Nhất tâm kính lễ, Bất Động Trí Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Bất Động Trí Quang Phật ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Bất Động Trí Quang Phật hiện

ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

34) Nhất tâm kính lễ, Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật

ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Hàng Phục Chúng Ma Vương

Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

35) Nhất tâm kính lễ, Tài Quang Minh Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Tài Quang Minh Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Tài Quang Minh Phật hiện ở

trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

36) Nhất tâm kính lễ, Trí Huệ Thắng Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Trí Huệ Thắng Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Trí Huệ Thắng Phật hiện ở

trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

37) Nhất tâm kính lễ, Di Lặc Tiên Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Di Lặc Tiên Quang Phật ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Di Lặc Tiên Quang Phật hiện ở

trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

38) Nhất tâm kính lễ, Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí

Vương Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu

Tôn Trí Vương Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

39) Nhất tâm kính lễ, Thế Tịnh Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Thế Tịnh Quang Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Thế Tịnh Quang Phật hiện ở

trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

                          

40) Nhất tâm kính lễ, Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Long Chủng Thượng Tôn Vương

Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Long Chủng Thượng Tôn

Vương Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

41) Nhất tâm kính lễ, Nhật Nguyệt Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Nhật Nguyệt Quang Phật ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Nhật Nguyệt Quang Phật hiện ở

trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

42) Nhất tâm kính lễ, Nhật Nguyệt Châu Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Nhật Nguyệt Châu Quang Phật ảnh

hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Nhật Nguyệt Châu Quang Phật

hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

43) Nhất tâm kính lễ, Huệ Tràng Thắng Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Huệ Tràng Thắng Vương Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Huệ Tràng Thắng Vương Phật

hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

44) Nhất tâm kính lễ, Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật

ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương

Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

45) Nhất tâm kính lễ, Diệu Âm Thắng Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Diệu Âm Thắng Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Diệu Âm Thắng Phật hiện ở

trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

 

46) Nhất tâm kính lễ, Thường Quang Tràng Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Thường Quang Tràng Phật ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Thường Quang Tràng Phật hiện

ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

47) Nhất tâm kính lễ, Quan Thế Đăng Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Quan Thế Đăng Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Quan Thế Đăng Phật hiện ở

trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

 

48) Nhất tâm kính lễ, Huệ Oai Đăng Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Huệ Oai Đăng Vương Phật ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Huệ Oai Đăng Vương Phật hiện

ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

49) Nhất tâm kính lễ, Pháp Thắng Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Pháp Thắng Vương Phật ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Pháp Thắng Vương Phật hiện ở

trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

50) Nhất tâm kính lễ, Tu Di Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Tu Di Quang Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Tu Di Quang Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

 

51) Nhất tâm kính lễ, Tu Ma Na Hoa Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Tu Ma Na Hoa Quang Phật ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Tu Ma Na Hoa Quang Phật hiện

ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

52) Nhất tâm kính lễ, Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng

Vương Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng

Vương Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

53) Nhất tâm kính lễ, Đại Huệ Lực Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Đại Huệ Lực Vương Phật ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Đại Huệ Lực Vương Phật hiện

ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

54) Nhất tâm kính lễ, A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật ảnh

hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật

hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

55) Nhất tâm kính lễ, Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật

ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Vô Lượng Âm Thanh Vương

Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

56) Nhất tâm kính lễ, Tài Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Tài Quang như lai ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Tài Quang Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

57) Nhất tâm kính lễ, Kim Hải Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Kim Hải Quang Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Kim Hải Quang Phật hiện ở

trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

58) Nhất tâm kính lễ, Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương

Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông

Vương Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

59) Nhất tâm kính lễ, Đại Thông Quang Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Đại Thông Quang Phật ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Đại Thông Quang Phật hiện ở

trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

 

60) Nhất tâm kính lễ, Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương

Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn

Vương Phật hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

61) Nhất tâm kính lễ, Đông Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự (đọc 1 lần, 1 lạy)
 

Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Chư Phật pháp thân như hư không

Hóa sự trụ thế nan tư nghì

Ngã giai hình tượng hóa sự tiền

Nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trước hóa ấy

Từng lễ từng lễ đều chí thành.

 

62) Nhất tâm kính lễ, Đông Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp,nhất thiết Phật sự (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Chư Phật pháp thân như hư không

Hóa sự trụ thế nan tư nghì

Ngã giai hình tượng hóa sự tiền

Nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trước hóa ấy

Từng lễ từng lễ đều chí thành.

 

 

63) Nhất tâm kính lễ, Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Chư Phật pháp thân như hư không

Hóa sự trụ thế nan tư nghì

Ngã giai hình tượng hóa sự tiền

Nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trước hóa ấy

Từng lễ từng lễ đều chí thành.

 

 

64) Nhất tâm kính lễ, Tây Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Chư Phật pháp thân như hư không

Hóa sự trụ thế nan tư nghì

Ngã giai hình tượng hóa sự tiền

Nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trước hóa ấy

Từng lễ từng lễ đều chí thành.

 

65) Nhất tâm kính lễ, Tây Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Chư Phật pháp thân như hư không

Hóa sự trụ thế nan tư nghì

Ngã giai hình tượng hóa sự tiền

Nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trước hóa ấy

Từng lễ từng lễ đều chí thành.

 

66) Nhất tâm kính lễ, Tây Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Chư Phật pháp thân như hư không

Hóa sự trụ thế nan tư nghì

Ngã giai hình tượng hóa sự tiền

Nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trước hóa ấy

Từng lễ từng lễ đều chí thành.

 

 

67) Nhất tâm kính lễ, Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Chư Phật pháp thân như hư không

Hóa sự trụ thế nan tư nghì

Ngã giai hình tượng hóa sự tiền

Nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trước hóa ấy

Từng lễ từng lễ đều chí thành.

 

68) Nhất tâm kính lễ, Đông Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Chư Phật pháp thân như hư không

Hóa sự trụ thế nan tư nghì

Ngã giai hình tượng hóa sự tiền

Nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trước hóa ấy

Từng lễ từng lễ đều chí thành.

 

69) Nhất tâm kính lễ, Hạ Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Chư Phật pháp thân như hư không

Hóa sự trụ thế nan tư nghì

Ngã giai hình tượng hóa sự tiền

Nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trước hóa ấy

 

Từng lễ từng lễ đều chí thành.

70) Nhất tâm kính lễ, Thượng Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Chư Phật pháp thân như hư không

Hóa sự trụ thế nan tư nghì

Ngã giai hình tượng hóa sự tiền

Nhất nhất giai tất quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Pháp thân chư Phật tựa hư không

Ứng hóa trong đời khó nghĩ bàn

Con cũng ảnh hiện trước hóa ấy

Từng lễ từng lễ đều chí thành.

 

71) Nhất tâm kính lễ, Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết

Chư Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Phật vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh tất cả mười phương Chư Phật

ba đời hiện ở trong

Thân con cũng hiện ở trước Phật

Đầu tiếp chân Phật lễ chí thành.

72a) Nhất tâm kính lễ, Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Chân không pháp tánh như hư không

Thường trụ Pháp Bảo nan tư nghì

Ngã thân ảnh hiện Pháp Bảo tiền,

Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Pháp Tánh chân không giống hư

không

Pháp Bảo thường trụ khó nghĩ bàn

Thân con ảnh hiện trước Pháp Bảo

Nhất tâm như pháp lễ chí thành.

 

 

 

 

72b) Nhất tâm kính lễ, Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Chân không pháp tánh như hư không

Thường trụ Pháp Bảo nan tư nghì

Ngã thân ảnh hiện Pháp Bảo tiền,

Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Pháp Tánh chân không giống hư

không

Pháp Bảo thường trụ khó nghĩ bàn

Thân con ảnh hiện trước Pháp Bảo

Nhất tâm như pháp lễ chí thành.

 

 

 

 

72c) Nhất tâm kính lễ, Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Chân không pháp tánh như hư không

Thường trụ Pháp Bảo nan tư nghì

Ngã thân ảnh hiện Pháp Bảo tiền,

Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Pháp Tánh chân không giống hư

không

Pháp Bảo thường trụ khó nghĩ bàn

Thân con ảnh hiện trước Pháp Bảo

Nhất tâm như pháp lễ chí thành.

 

 

73) Nhất tâm kính lễ, Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Chân không pháp tánh như hư không

Thường trụ Pháp Bảo nan tư nghì

Ngã thân ảnh hiện Pháp Bảo tiền,

Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Pháp Tánh chân không giống hư

không

Pháp Bảo thường trụ khó nghĩ bàn

Thân con ảnh hiện trước Pháp Bảo

Nhất tâm như pháp lễ chí thành.

 

 

 

74a) Nhất tâm kính lễ, Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Nhất Thiết Hiền Thánh ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện Hiền Thánh tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh tất cả Thánh Hiền hiện ở trong

Thân con cũng hiện trước Thánh

Hiền

Đầu tiếp chân Ngài lễ chí thành.

74b) Nhất tâm kính lễ, Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Nhất Thiết Hiền Thánh ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện Hiền Thánh tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh tất cả Thánh Hiền hiện ở trong

Thân con cũng hiện trước Thánh

Hiền

Đầu tiếp chân Ngài lễ chí thành.

 74c) Nhất tâm kính lễ, Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Nhất Thiết Hiền Thánh ảnh hiện

trung

Ngã thân ảnh hiện Hiền Thánh tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh tất cả Thánh Hiền hiện ở trong

Thân con cũng hiện trước Thánh

Hiền

Đầu tiếp chân Ngài lễ chí thành.

75) Nhất tâm kính lễ, Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Kiên Tịnh Tín Bồ Tát ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện như lai tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Kiên Tịnh Tín Bồ Tát hiện ở

trong

Thân con cũng hiện trước Bồ tát

Đầu tiếp chân Ngài lễ chí thành.

 

 

76) Nhất tâm kính lễ, Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ

Tát ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện Bồ tát tiền,

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Biến Kiết Bồ Tát, Quán Thế

Âm Bồ Tát hiện ở trong

Thân con cũng hiện trước Bồ tát

Đầu tiếp chân Ngài lễ chí thành. 

 

(*Lưu ý: ở các lễ 77a,77b, 77c tiếp 

 

Câu cuối “Vì cầu hết chướng tiếp chân lễ” này có thể đổi 2 chữ “hết chướng” tùy theo ý nguyện cầu của người tu sám. Như nếu cầu đắc giới thì đổi “hết chướng” thành “đắc giới” tức cả câu cuối thành: “Vì cầu đắc giới tiếp chân lễ”. Hoặc cầu chứng quả, cầu vãng sanh, v.v… thì hãy thay thế cho phù hợp)

 

 

 

 

 

 

 

 

77a) Nhất tâm kính lễ, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

 

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Địa Tạng Bồ Tát ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện Bồ Tát tiền,

Vị cầu diệt chướng tiếp túc lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ lường

Đạo tràng con như lưới Đế châu

Ảnh Địa Tạng Bồ Tát hiện ở trong

Thân con cũng hiện trước Bồ Tát

Vì cầu hết chướng tiếp chân lễ.

 

77b) Nhất tâm kính lễ, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (đọc 1 lần, 1 lạy)
 Quán tưởng rằng:

Dịch âm:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Đế châu

Địa Tạng Bồ Tát ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện Bồ Tát tiền,

Vị cầu diệt chướng tiếp túc lễ.

 

Dịch nghĩa:

Tánh con tánh Ngài vốn vắng lặng