Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – 2019 (lần 5)

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:

Nhấn vào đây để chuyển sang trang download đầy đủ tất cả

Trang down load phụ nếu tải ở đây không được: am.quenhacuclac.com/PhapAm

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – 2019 (giảng lần 5)

Tập (YouTube) Video + Xem VB Âm thanh Word Pdf
001 (Thiện Quang đọc) Tập 1 mp3 doc pdf
001 (Duyên Ngộ đọc)   mp3    
002(Thiện Quang đọc) Tập 2 mp3 doc pdf
002(Duyên Ngộ đọc)   mp3    
003(Thiện Quang đọc) Tập 3 mp3 doc pdf
003(Duyên Ngộ đọc)   mp3    
004 Tập 4 mp3 doc pdf
005 Tập 5 mp3 doc pdf
006 Tập 6 mp3 doc pdf
007 Tập 7 mp3 doc pdf
008 Tập 8 mp3 doc pdf
009 Tập 9 mp3 doc pdf
Tập (Youtube) Video + Xem VB Âm thanh Word Pdf
010 Tập 10 mp3 doc pdf
011 Tập 11 mp3 doc pdf
012 Tập 12 mp3 doc pdf
013 Tập 13 mp3 doc pdf
014 Tập 14 mp3 doc pdf