Sa Di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu

Sa Di Thập Giới Oai Nghi Luật Yếu (10 giới Sa Di và 24 thiên oai nghi) – Pháp sư Định Hoẳng giảng (Phật tử Tuấn Anh đọc)

Quý vị Phật tử nên nghe bởi vì 5 giới đầu giống với 5 giới người tại gia, 9 giới giống với Bát quan trai giới của cư sĩ tại gia. Phần Oai nghi giúp hiểu cách ứng xử hoặc phương thức lễ Phật… khi đến chùa! 

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về: (Tuấn Anh đọc)

Xem Video + Văn BảnYoutubeÂm thanhWordPDF
001Youtube mp3docpdf
002Youtube mp3docpdf
003Youtube mp3docpdf
004Youtube mp3docpdf
005Youtube mp3docpdf
006Youtube mp3docpdf
007Youtube mp3docpdf
008Youtube mp3docpdf
009Youtube mp3docpdf
010Youtube mp3docpdf
011Youtube mp3docpdf
012Youtube mp3docpdf
013Youtubemp3docpdf
014Youtubemp3docpdf

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về: (Quảng Duyên Ngộ đọc)

TựaTậpVideoÂm thanhWordPDF
Sa Di Thập Giới Oai Nghi Luật Yếu Pháp sư Định Hoằng giảng001mp4mp3docpdf
002mp4mp3docpdf
003mp4mp3docpdf
004mp4mp3docpdf
005mp4mp3docpdf
006mp4mp3docpdf
007mp4mp3docpdf
008mp4mp3docpdf
009mp4mp3docpdf
010mp4mp3docpdf
011mp4mp3docpdf
012mp4mp3docpdf
013mp4mp3docpdf
014mp4mp3docpdf