Responsive Menu
Add more content here...

Sa Di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu

Sa Di Thập Giới Oai Nghi Luật Yếu (10 giới Sa Di và 24 thiên oai nghi) – Pháp sư Định Hoẳng giảng (Phật tử Tuấn Anh và Quảng Duyên Ngộ đọc)

Quý vị Phật tử nên nghe bởi vì 5 giới đầu giống với 5 giới người tại gia, 9 giới giống với Bát quan trai giới của cư sĩ tại gia. Phần Oai nghi giúp hiểu cách ứng xử hoặc phương thức lễ Phật… khi đến chùa! 

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về: 

Xem Video + Văn Bản Youtube Tuấn Anh Âm thanh Word PDF YouTube Quảng Duyên Ngộ Âm thanh
Tập 1 Youtube  mp3 doc pdf Youtube mp3
Tập 2 Youtube  mp3 doc pdf Youtube mp3
Tập 3 Youtube  mp3 doc pdf Youtube mp3
Tập 4 Youtube  mp3 doc pdf Youtube mp3
Tập 5 Youtube  mp3 doc pdf Youtube mp3
Tập 6 Youtube  mp3 doc pdf Youtube mp3
Tập 7 Youtube  mp3 doc pdf Youtube mp3
Tập 8 Youtube  mp3 doc pdf Youtube mp3
Tập 9 Youtube  mp3 doc pdf Youtube mp3
Tập 10 Youtube  mp3 doc pdf Youtube mp3
Tập 11 Youtube  mp3 doc pdf Youtube mp3
Tập 12 Youtube  mp3 doc pdf Youtube mp3
Tập 13 Youtube mp3 doc pdf Youtube mp3
Tập 14 Youtube mp3 doc pdf Youtube mp3