Responsive Menu
Add more content here...

Hòa thượng Thích Tịnh Không

Các bài giảng

TT Tên Bộ Giảng Tổng Số Tập Số Tập  Đã Dịch Dịch Giả
1 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 14 14 Thích Thiện Trang
2 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 508 77 Thích Thiện Trang & Hoa Tạng Huyền Môn
3 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 648 3 Thích Thiện Trang & Hoa Tạng Huyền Môn
4 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 578 8 Pháp sư Minh Nhẫn
5 Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 600 600 Nhiều Nhóm
6 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh  2121  665  Nhiều nhóm
7 Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán – Lần 1 48    
8 Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán – Lần 2 108  96 Tịnh Không Pháp Ngữ
9 Kinh Vô Lượng Thọ 1992      
10 Kinh Vô Lượng Thọ 1994 29  28 Cư sĩ Thanh Trí dịch – Gia Đình Diệu Âm Diệu Bảo hiệu đính
11 Kinh Vô Lượng Thọ – Lần 10 188   188 Tịnh Không Pháp Ngữ
12 Kinh Vô Lượng Thọ – Lần 10 188   Pháp sư Minh Nhẫn
13 Kinh Kim Cang Giảng Ký 124 124 Tịnh Không Pháp Ngữ
14 Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Đại Ý      
15 Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký     Nhóm Cư sĩ Diệu Âm
16 Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký     Tịnh Không Pháp Ngữ
17 Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh      
18 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên      
19 Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối Chương – Kinh Lăng Nghiêm      
20 Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối Chương – Kinh Lăng Nghiêm      
21 Liễu Phàm Tứ Huấn     Pháp Âm Tuyên Lưu
20 Niệm Phật Vãng Sanh Tôi Có Thể Làm Được Hay Không – Lược Giảng Đại Nguyện Di Đà 6  6 Thích Thiện Trang
22 Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh      
23  Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

hhh