Responsive Menu
Add more content here...

Các Pháp sư Khác

– Đệ tử của Hòa thượng Thích Tịnh Không gồm:

  1. Pháp sư Định Hoằng
  2. Cư sĩ Lưu Tố Vân
  3. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm