Responsive Menu
Add more content here...

Kinh Vô Lượng Thọ 2020- Lưu Tố Vân

Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Lần 2 Năm 2020 – Cô Lưu Tố Vân

Tập (YouTube) Xem Video +
 Văn bản
Âm thanh Word Pdf
01 Tập 1 mp3    
02 Tập 2 mp3    
03 Tập 3 mp3    
04 Tập 4 mp3    
05 Tập 5 mp3    
06 Tập 6 mp3    
07 Tập 7 mp3    
08 Tập 8 mp3    
09 Tập 9 mp3    
10 Tập 10 mp3    
11 Tập 11 mp3    
12 Tập 12 mp3    
13 Tập 13 mp3    
14 Tập 14 mp3    
15 Tập 15 mp3    
16 Tập 16 mp3    
17 Tập 17 mp3    
18 Tập 18 mp3    
19 Tập 19 mp3    
20 Tập 20 mp3    
21 Tập 21 mp3    
22 Tập 22 mp3    
23 Tập 23 mp3    
24 Tập 24 mp3    
25 Tập 25 mp3    
26 Tập 26 mp3    
27 Tập 27 mp3    
28 Tập 28 mp3    
29 Tập 29 mp3    
30 Tập 30 mp3    
31 Tập 31 mp3    
32 Tập 32 mp3    
33 Tập 33 mp3    
34 Tập 34 mp3    
35 Tập 35 mp3    
36 Tập 36 mp3    
37 Tập 37 mp3    
38 Tập 38 mp3    
39 Tập 39 mp3    
40 Tập 40 mp3    
41 Tập 41 mp3    
42 Tập 42 mp3    
43 Tập 43 mp3    
44 Tập 44 mp3    
45 Tập 45 mp3    
46 Tập 46 mp3    
47 Tập 47 mp3    
48 Tập 48 mp3    
49 Tập 49 mp3    
50 Tập 50 mp3    
51   mp3    
52   mp3    
53   mp3    
54   mp3    
55   mp3    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Bộ này do Ban Biên Dịch Pháp Âm Tuyên Lưu Phiên dịch (Bên nhóm thầy Thích Thiện Trang không dịch bộ này ạ)