Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng

Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng

Dựa vào Bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú ( Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hoàng Niệm Tổ + Khoa Phán của Hòa thượng Thích Tịnh Không) – Thầy Thích Thiện Trang tuyển chọn ra các đoạn để chia sẻ

TT Video + Văn Bản YouTube mp3 word pdf
001 Lời Tựa Của Ngài Thích Tịnh Không YouTube mp3    
002 Lời Tựa & Giáo Khởi Nhân Duyên YouTube mp3    
003 Giáo Khởi Nhân Duyên – Lời Mở Đầu YouTube mp3    
004 Giáo Khởi Nhân Duyên – Lời Mở Đầu (Buổi 2) YouTube mp3    
005 Lời Mở Đầu (Buổi 3) YouTube mp3    
006 Lời Mở Đầu (Buổi 4) YouTube mp3    
007  Lời Mở Đầu (Phần cuối) – Thập Môn Khai Khải YouTube mp3    
008 Thập Môn Khai Khải (Buổi 2) YouTube mp3    
009 Thập Môn Khai Khải (Buổi 3) YouTube mp3    
010 Thập Môn Khai Khải (Buổi 4) YouTube mp3    
011 Thập Môn Khai Khải (Buổi 5) YouTube mp3    
012 Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 2) YouTube mp3    
013 Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 3) YouTube mp3    
014 Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 4) YouTube mp3    
015 Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 5) YouTube mp3    
016 Phương Tiện Lực Dụng (Buổi 2) YouTube mp3    
017 Sở Bị Căn Cơ (Buổi 1) YouTube mp3    
018 Sở Bị Căn Cơ (Buổi 2) YouTube mp3    
019 Tạng Giáo Sở Nhiếp (Buổi 1) YouTube mp3    
020 Tạng Giáo Sở Nhiếp (Buổi 2) YouTube mp3    
021 Tạng Giáo Sở Nhiếp (Buổi 3) YouTube mp3    
022 Thập Huyền Môn (Buổi 2) YouTube mp3    
023 Thập Huyền Môn (Buổi 3) YouTube mp3    
024 Thập Huyền Môn (Buổi 4) YouTube mp3    
025 Môn Khai Khải Thứ 7 YouTube Mp3    
026 Môn Khai Khải Thứ 8 YouTube Mp3    
027 Môn Khai Khải Thứ 8 và 9 YouTube Mp3    
028 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 2) YouTube Mp3    
029 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 3) YouTube Mp3    
030 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 4) YouTube Mp3    
031 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 5) YouTube Mp3    
032 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 6) YouTube Mp3    
033 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 7) YouTube Mp3    
034 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 1) YouTube Mp3    
035 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 2) YouTube Mp3    
036 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 3) YouTube Mp3    
037 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 4) YouTube Mp3    
038 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 5) YouTube Mp3