Responsive Menu
Add more content here...

Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng

Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng

Dựa vào Bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú ( Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hoàng Niệm Tổ + Khoa Phán của Hòa thượng Thích Tịnh Không) – Thầy Thích Thiện Trang tuyển chọn ra các đoạn để chia sẻ

TT Video + Văn Bản YouTube mp3 word pdf
001 Lời Tựa Của Ngài Thích Tịnh Không YouTube mp3    
002 Lời Tựa & Giáo Khởi Nhân Duyên YouTube mp3    
003 Giáo Khởi Nhân Duyên – Lời Mở Đầu YouTube mp3    
004 Giáo Khởi Nhân Duyên – Lời Mở Đầu (Buổi 2) YouTube mp3    
005 Lời Mở Đầu (Buổi 3) YouTube mp3    
006 Lời Mở Đầu (Buổi 4) YouTube mp3    
007  Lời Mở Đầu (Phần cuối) – Thập Môn Khai Khải YouTube mp3    
008 Thập Môn Khai Khải (Buổi 2) YouTube mp3    
009 Thập Môn Khai Khải (Buổi 3) YouTube mp3    
010 Thập Môn Khai Khải (Buổi 4) YouTube mp3    
011 Thập Môn Khai Khải (Buổi 5) YouTube mp3    
012 Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 2) YouTube mp3    
013 Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 3) YouTube mp3    
014 Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 4) YouTube mp3    
015 Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 5) YouTube mp3    
016 Phương Tiện Lực Dụng (Buổi 2) YouTube mp3    
017 Sở Bị Căn Cơ (Buổi 1) YouTube mp3    
018 Sở Bị Căn Cơ (Buổi 2) YouTube mp3    
019 Tạng Giáo Sở Nhiếp (Buổi 1) YouTube mp3    
020 Tạng Giáo Sở Nhiếp (Buổi 2) YouTube mp3    
021 Tạng Giáo Sở Nhiếp (Buổi 3) YouTube mp3    
022 Thập Huyền Môn (Buổi 2) YouTube mp3    
023 Thập Huyền Môn (Buổi 3) YouTube mp3    
024 Thập Huyền Môn (Buổi 4) YouTube mp3    
025 Môn Khai Khải Thứ 7 YouTube Mp3    
026 Môn Khai Khải Thứ 8 YouTube Mp3    
027 Môn Khai Khải Thứ 8 và 9 YouTube Mp3    
028 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 2) YouTube Mp3    
029 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 3) YouTube Mp3    
030 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 4) YouTube Mp3    
031 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 5) YouTube Mp3    
032 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 6) YouTube Mp3    
033 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 7) YouTube Mp3    
034 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 1) YouTube Mp3    
035 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 2) YouTube Mp3    
036 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 3) YouTube Mp3    
037 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 4) YouTube Mp3    
038 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 5) YouTube Mp3    
039 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 6) YouTube Mp3    
040 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 7) YouTube Mp3    
041 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 8) YouTube Mp3    
042 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 9) YouTube Mp3    
043 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 10) YouTube Mp3    
044 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 11) YouTube Mp3    
045 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 12) YouTube Mp3    
046 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 2) YouTube Mp3    
047 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 3) YouTube Mp3    
048 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 4) YouTube Mp3    
049 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 5) YouTube Mp3    
050 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 6) YouTube Mp3    
051 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 7) YouTube Mp3    
052 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 8) YouTube Mp3    
053 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 9) YouTube Mp3    
054 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 10) YouTube Mp3    
055 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 11) YouTube Mp3    
056 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 12) YouTube Mp3    
057 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 13) YouTube Mp3    
058 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 14) YouTube Mp3    
059 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 15) YouTube Mp3    
060 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 16) YouTube Mp3    
061 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 17) YouTube Mp3    
062 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 18) YouTube Mp3    
063 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 19) YouTube Mp3    
064 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 20) YouTube Mp3    
065 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 21) YouTube Mp3    
066 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 22) YouTube Mp3    
067 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 23) YouTube Mp3    
068 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 24) YouTube Mp3    
069 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 25) YouTube Mp3    
070 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 26) YouTube Mp3    
071 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 27) YouTube Mp3    
072 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 28) YouTube Mp3    
073 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 29) YouTube Mp3    
074 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 30) YouTube Mp3    
075 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 31) YouTube Mp3    
076 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 32) YouTube Mp3    
077 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 33) YouTube Mp3    
078 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 34) YouTube Mp3    
079 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 35) YouTube Mp3    
080 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 36) YouTube Mp3    
081 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 37) YouTube Mp3    
082 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 38) YouTube Mp3    
083 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 1)
YouTube Mp3    
084 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 2) YouTube Mp3    
085 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 3) YouTube Mp3    
086 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 4) YouTube Mp3    
087 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 5) YouTube Mp3    
088 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 6) YouTube Mp3    
089 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 7) YouTube Mp3    
090 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 8) YouTube Mp3    
091 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 9) YouTube Mp3    
092 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 10) YouTube Mp3    
093 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 11) YouTube Mp3    
094 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 12) YouTube Mp3    
095 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 13) YouTube Mp3    
096 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 14) YouTube Mp3    
097 Kinh Văn Phẩm Thứ Ba (Buổi 15) YouTube Mp3    
098 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 1) YouTube Mp3    
099 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 2) YouTube Mp3    
100 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 3) YouTube Mp3    
101 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 4) YouTube Mp3    
102 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 5) YouTube Mp3    
103 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 6) YouTube Mp3    
104 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 7) YouTube Mp3    
105 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 8) YouTube Mp3    
106 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 9) YouTube Mp3    
107 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 10) YouTube Mp3    
108 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 11) YouTube Mp3    
109 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 12) YouTube Mp3    
110 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 13) YouTube Mp3    
111 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 14) YouTube Mp3    
112 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 15) YouTube Mp3    
113 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 16) YouTube Mp3    
114 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 17) YouTube Mp3    
115 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 18) YouTube Mp3    
116 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 19) YouTube Mp3    
117 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 20) YouTube Mp3    
118 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 21) YouTube Mp3    
119 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 22) YouTube Mp3    
120 Kinh Văn Phẩm Thứ Tư (Buổi 23) YouTube Mp3    
121 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 1) YouTube Mp3    
122 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 2) YouTube Mp3    
123 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 3) YouTube Mp3    
124 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 4) YouTube Mp3    
125 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 5) YouTube Mp3    
126 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 6) YouTube Mp3    
127 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 7) YouTube Mp3    
128 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 8) YouTube Mp3    
129 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 9) YouTube Mp3    
130 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 10) YouTube Mp3    
131 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 11) YouTube Mp3    
132 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 12) YouTube Mp3    
133 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 13) YouTube Mp3    
134 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 14) YouTube Mp3    
135 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 15) YouTube Mp3    
136 Kinh Văn Phẩm Thứ Năm (Buổi 16) YouTube Mp3    
137 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 1) YouTube Mp3    
138 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 2) YouTube Mp3    
139 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 3) YouTube Mp3    
140 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 4) YouTube Mp3    
141 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 5) YouTube Mp3    
142 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 6) YouTube Mp3    
143 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 7) YouTube Mp3    
144 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 8) YouTube Mp3    
145 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 9) YouTube Mp3    
146 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 10) YouTube Mp3    
147 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 11) YouTube Mp3    
148 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 12) YouTube Mp3    
149 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 13) YouTube Mp3    
150 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 14) YouTube Mp3    
151 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 15) YouTube Mp3    
152 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 16) YouTube Mp3    
153 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 17) YouTube Mp3    
154 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 18) YouTube Mp3    
155 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 19) YouTube Mp3    
156 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 20) YouTube Mp3    
157 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 21) YouTube Mp3    
158 Kinh Văn Phẩm Thứ Sáu (Buổi 22) YouTube Mp3