Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng

Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng

Dựa vào Bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú ( Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hoàng Niệm Tổ + Khoa Phán của Hòa thượng Thích Tịnh Không) – Thầy Thích Thiện Trang tuyển chọn ra các đoạn để chia sẻ

TT Video + Văn Bản YouTube mp3 word pdf
001 Lời Tựa Của Ngài Thích Tịnh Không YouTube mp3    
002 Lời Tựa & Giáo Khởi Nhân Duyên YouTube mp3    
003 Giáo Khởi Nhân Duyên – Lời Mở Đầu YouTube mp3    
004 Giáo Khởi Nhân Duyên – Lời Mở Đầu (Buổi 2) YouTube mp3    
005 Lời Mở Đầu (Buổi 3) YouTube mp3    
006 Lời Mở Đầu (Buổi 4) YouTube mp3    
007  Lời Mở Đầu (Phần cuối) – Thập Môn Khai Khải YouTube mp3    
008 Thập Môn Khai Khải (Buổi 2) YouTube mp3    
009 Thập Môn Khai Khải (Buổi 3) YouTube mp3    
010 Thập Môn Khai Khải (Buổi 4) YouTube mp3    
011 Thập Môn Khai Khải (Buổi 5) YouTube mp3    
012 Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 2) YouTube mp3    
013 Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 3) YouTube mp3    
014 Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 4) YouTube mp3    
015 Tông Thú Toàn Kinh (Buổi 5) YouTube mp3    
016 Phương Tiện Lực Dụng (Buổi 2) YouTube mp3    
017 Sở Bị Căn Cơ (Buổi 1) YouTube mp3    
018 Sở Bị Căn Cơ (Buổi 2) YouTube mp3    
019 Tạng Giáo Sở Nhiếp (Buổi 1) YouTube mp3    
020 Tạng Giáo Sở Nhiếp (Buổi 2) YouTube mp3    
021 Tạng Giáo Sở Nhiếp (Buổi 3) YouTube mp3    
022 Thập Huyền Môn (Buổi 2) YouTube mp3    
023 Thập Huyền Môn (Buổi 3) YouTube mp3    
024 Thập Huyền Môn (Buổi 4) YouTube mp3    
025 Môn Khai Khải Thứ 7 YouTube Mp3    
026 Môn Khai Khải Thứ 8 YouTube Mp3    
027 Môn Khai Khải Thứ 8 và 9 YouTube Mp3    
028 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 2) YouTube Mp3    
029 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 3) YouTube Mp3    
030 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 4) YouTube Mp3    
031 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 5) YouTube Mp3    
032 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 6) YouTube Mp3    
033 Tổng Thích Danh Đề (Buổi 7) YouTube Mp3    
034 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 1) YouTube Mp3    
035 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 2) YouTube Mp3    
036 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 3) YouTube Mp3    
037 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 4) YouTube Mp3    
038 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 5) YouTube Mp3    
039 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 6) YouTube Mp3    
040 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 7) YouTube Mp3    
041 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 8) YouTube Mp3    
042 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 9) YouTube Mp3    
043 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 10) YouTube Mp3    
044 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 11) YouTube Mp3    
045 Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất (Buổi 12) YouTube Mp3    
046 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 2) YouTube Mp3    
047 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 3) YouTube Mp3    
048 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 4) YouTube Mp3    
049 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 5) YouTube Mp3    
050 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 6) YouTube Mp3    
051 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 7) YouTube Mp3    
052 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 8) YouTube Mp3    
053 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 9) YouTube Mp3    
054 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 10) YouTube Mp3    
055 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 11) YouTube Mp3    
056 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 12) YouTube Mp3    
057 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 13) YouTube Mp3    
058 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 14) YouTube Mp3    
059 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 15) YouTube Mp3    
060 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 16) YouTube Mp3    
061 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 17) YouTube Mp3    
062 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 18) YouTube Mp3    
063 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 19) YouTube Mp3    
064 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 20) YouTube Mp3    
065 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 21) YouTube Mp3    
066 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 22) YouTube Mp3    
067 Kinh Văn Phẩm Thứ Hai (Buổi 23) YouTube Mp3