Responsive Menu
Add more content here...

Chia Sẻ Phật Pháp – Thầy Thích Thiện Trang

Chia Sẻ Phật Pháp của thầy Thích Thiện Trang

  1. Chia Sẻ Tinh Hoa Kinh Địa Tạng và liên hệ với Kinh Vô Lượng Thọ- buổi 1 – Thích Thiện Trang 2019
  2. Chia sẻ Tinh Hoa Kinh Địa Tạng và liên hệ với Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 – Thích Thiện Trang 2019
  3. Chút Chia sẻ tâm đắc học tập Kinh Vô Lượng Thọ – Thích Thiện Trang 2019
  4. 001 Trả Lời một số câu hỏi Phật Pháp – Thầy Thích Thiện Trang 2018
  5. Chút Chia Sẻ Trong Buỗi Lễ Vía Phật A Di Đà 17/11/Mậu Tuất (23/12/2018) – Thầy Thích Thiện Trang (Video quay hình chia sẻ bắt đầu từ 2 phút 45 giây)