Kinh A Mi Đà Hội Tập

Quý vị có thể tải pdf ở đây ạ:

1. Tờ bìa Kinh A Mi Đà

2. Tờ lá Kinh A Mi Đà

3. Nội dung Kinh A Mi Đà