Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 (Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 13) (giảng Khoa Chú lần 3 tổng cộng: 648 tập)

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:

Nhấn vào đây để chuyển sang trang download đầy đủ tất cả

Trang down load phụ nếu tải ở đây không được: am.quenhacuclac.com/PhapAm

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 (giảng lần 2) Huyền Nghĩa – Mở Đầu (tập 1 đến 52)

Tập (YouTube) Xem+Văn Bản Âm thanh Word Pdf
001 Tập 1 mp3 docx pdf
002 Tập 2 mp3 docx pdf
003 Tập 3 mp3 docx pdf