Responsive Menu
Add more content here...

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 (Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 13) (giảng Khoa Chú lần 3 tổng cộng: 648 tập)

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 (giảng lần 2) Huyền Nghĩa – Mở Đầu (tập 1 đến 52)

Tập (YouTube) Xem+Văn Bản Âm thanh Word Pdf
001 Tập 1 mp3 docx pdf
002 Tập 2 mp3 docx pdf
003 Tập 3 mp3 docx pdf