Responsive Menu
Add more content here...

Quy Tắc Tu Học – Khai Thị Của Đại Sư Ấn Quang

Khai Thị Của Đại Sư Ấn Quang – Việt nghĩa (Thích Thiện Trang tạm dịch)

          Không kể là người tại gia hay xuất gia, cần phải: trên kính dưới hòa, nhẫn những điều mà người không thể nhẫn, làm những việc mà người khác không thể làm, [gánh vác] thay người việc khó nhọc, thành tựu việc tốt cho người.

          [Lúc] tĩnh tọa thường suy xét lỗi mình, [khi] rảnh rỗi nói chuyện không bàn sự sai trái lỗi lầm của người. [Lúc] đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn uống, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, [giữ] một câu Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm. Ngoài niệm Phật ra, không khởi niệm khác. Nếu khi vọng niệm vừa khởi, phải liền khiến tiêu trừ ngay, thường sanh tâm hổ thẹn và tâm sám hối. Dù có tu trì, đều cảm thấy công phu mình rất cạn, không tự khoe khoang khoác lác. Chỉ quản chính mình, không quản người khác. Chỉ nhìn những sự việc tốt đẹp, đừng để ý những việc xấu xa. Xem tất cả mọi người đều là Bồ-tát, chỉ có mình ta thật là phàm phu.

          Nếu có thể tu hành theo như những gì tôi đã nói, thì nhất định được sanh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Nam Mô A Mi Đà Phật.

 

*Phiên âm Hán Việt:

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị

          Vô luận tại gia xuất gia, tất tu thượng kính hạ hòa, nhẫn nhân sở bất năng nhẫn, hành nhân sở bất năng hành, đại nhân chi lao, thành nhân chi mỹ.

          Tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Hành trụ tọa ngọa, xuyên y cật phạn, tùng triêu chí mộ, tùng mộ chí triêu, nhất cú Phật hiệu, bất linh gián đoạn, hoặc tiểu thanh niệm, hoặc mặc niệm. Trừ niệm Phật ngoại, bất khởi biệt niệm. Nhược hoặc vọng niệm nhất khởi, đương hạ tựu yếu giáo tha tiêu diệt, thường sanh tàm quý chi tâm cập sám hối tâm. Túng hữu tu trì, tổng giác ngã công phu ngận thiển, bất tự căng khoa. Chỉ quản tự gia, bất quản nhân gia; Chỉ khán hảo dạng tử, bất khán hoại dạng tử. Khán nhất thiết nhân đô thị Bồ-tát, duy ngã nhất nhân thật thị phàm phu.

          Quả năng y ngã sở thuyết tu hành, quyết định khả sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Nam Mô A Mi Đà Phật.
Nguyên Văn Chữ Hán

印光大師開示

無論在家出家。必須上敬下和。忍人所不能忍。行人所不能行。代人之勞。成人之美。

靜坐常思己過。閑談不論人非。行住坐臥。穿衣吃飯。從朝至暮。從暮至朝。一句佛號。不令間斷。或小聲念。或默念。除念佛外。不起別念。若或妄念一起。當下就要教他消滅。常生慚愧之心及懺悔心。縱有修持。總覺我工夫很淺。不自矜夸。只管自家。不管人家。只看好樣子。不看壞樣子。看一切人都是菩薩。唯我一人實是凡夫。

果能依我所說修行。決定可生西方極樂世界。

南無阿彌陀佛

Trả lời 0