Responsive Menu
Add more content here...

Nghi Thức Truyền Thọ Bát Quan Trai Giới

A Mi Đà Phật ! Chư vị có thể tải file word hoặc pdf ở đây:

1. Phép Thọ Giới Bát Quan Trai (bản đầy đủ)                   word       pdf

2. Phép Thọ Giới Bát Quan Trai (phần Giới tử đọc)          word       pdf

Hoặc đọc trực tiếp ở đây ạ:

PHÉP TH GII BÁT QUAN TRAI

(Thích Thiện Trang soạn lại nội dung các giới theo Phật Thuyết Trai Kinh và dựa theo Giới Đàn Tăng của Hoà thượng Thích Thiện Hòa)

 

1.THNH GII SƯ

(Đánh chuông, đại diện Gii t bch rng):

Nam mô A Mi Đà Pht. Bch Đi đc, chúng con có duyên s đu thành đnh l xin tác bch.

(L mt l, ri quỳ bch rng):

Nam mô A Mi Đà Pht. 

Bch Đi đc, chúng con pháp danh là … vì gia duyên còn ràng buc, chưa xut gia được, nay chúng con y theo li Pht dy, nguyn tp tu Bát Quan Trai Gii. Xin thành tâm đnh l thnh cu Đi đc thùy t lân mn, truyn trao gii pháp cho chúng con được ân triêm công đc. 

(Gii sư có th truyn cho, đáp rng):

          “Được, như vy tt lm”. Chư v còn gia duyên ràng buc chưa xut gia được, nên nguyn tu Bát quan trai gii, đến thành tâm l cu Thy truyn trao trai gii, Đi Đc Tăng rt hoan h ha kh. Vy chư v l T chng minh cho.

Gii t bch: A Mi Đà Pht, trên Đi đc Tăng đã t bi ha kh cho ri, chúng con xin đu thành đnh l cúng dường. (L 3 l).

 

2.THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ TỔ ĐƯỜNG

(Thy Tr s xướng lễ):

– Nht tâm đnh l Tây Thiên Đông Đ Vit Nam Lch đi chư v T sư, tam bái.

 

3.THNH GII SƯ T NGH PHT TIN

(Nim hương cu Pht B Tát gia b. Thy Tr s xướng):

– Nht tâm đnh l, Nam mô tn Hư không biến Pháp gii, quá, hin, v lai, Thp phương chư Pht, tôn Pháp, Hin Thánh Tăng thường trú Tam Bo. (1 ly).

– Nht tâm đnh l, Nam mô Ta Bà Giáo ch v.v…

– Nht tâm đnh l, Nam mô Tây Phương Cc Lc v.v…

– Cung thnh chư Gii sư thăng tòa.

(Thy tr s bo):

– Cu gii t lp ban.  (Quay v Pht).

(Lin xướng):

– Nht tâm đnh l Thp phương Pháp gii thường tr Pht. (1 ly).

– Nht tâm đnh l Bn sư Thích Ca Mâu Ni Pht. (1 ly).

– Nht tâm đnh l Đương hi Đo tràng chư tôn Pháp, chư B tát, chư Hin Thánh Tăng. (1 ly).

(H quỳ hip chưởng)

 4.GIỚI SƯ CHẮP TAY, CỬ HƯƠNG TÁN:

Lư hương s nhit,
Pháp gii mông huân,
Chư Pht hi hi tt diêu văn,
Tùy x kiết tường vân,
Thành ý phương ân,
Chư Pht hin toàn thân.
Nam mô Hương Vân Cái B Tát Ma ha tát. (3 ln).

 5.KỆ TÁN PHÁP

Nam mô Bn sư Thích Ca Mâu Ni Pht.  (3 ln).

Vô thượng thm thâm vi diu pháp,
Bá thiên vn kiếp nan tao ng,
Ngã kim kiến văn đc th trì,
Nguyn gii Như Lai Tỳ Ni nghĩa.
Nam mô Khai Lut Tng B Tát Ma ha tát. (3 ln).

 6.GIỚI SƯ KHAI ĐẠO

Chư vị Thin nam Thin nChư v hãy lng nghe cho kỹ: Biển kh không b, nếu không có thuyn t Bát Nhã, thì không th vượt lên b gii thoát được. Người mun chng Vô thượng B Đ, cn phi lãnh th gii pháp. Tt c muôn công đc lành, đu ly gii đây làm nn tng. Không lường chư Pht nhân gii đây mà thành bc Chánh Giác.

Đi thừa, Tiu thừa đu gi gii pháp; ti gia, xut gia cũng đu th gii. Ch vì người ti gia phn nhiu b duyên trn ràng buc, không th sut đi ghi nh được, cho nên đc Như Lai chế ra tám pháp trai gii để th trì mt ngày mt đêm. Do công đc này đi tt qua ba cõi, thng đến đo B. Ví như ngc Ma Ni, th nó tuy nh, mà hơn tt c ngc báu, có th làm chúng sinh đ các th đ vui thích, gii này cũng li như thế.

Tu nhân tt này, tuy có mt ngày mt đêm, mà phúc báu không ngn, cho nên được công đc vượt hơn cõi Người, cõi Tri. Có thin li như thế, cho nên cn phi tôn trng mà lãnh th. Phàm tôi có li dn bo, chư v đu nói theo.

 7.PHỤNG THỈNH (Giới sư bảo, Giới tử nói theo)

(Gii t quỳ thng chp tay thành kính)

  – Đ t chúng con Pháp danh là… mt lòng phng thnh Bn sư Thích Ca Mâu Ni Pht, mười phương ba đi tt c chư Pht, chư Tôn Pháp, chư B Tát, chư Hin Thánh Tăng. Cúi xin Tam Bo rũ lòng t bi lai lâm chng giám. Con nh sc t Tam Bo, được th gii “Bát Quan Trai”. Xin thương xót cho chúng con.

(Ba ln thnh, c ba ln cúi đu).

(Gii sư nên bo gii t đng dy đ sám hi)

 8.SÁM HỐI (Giới sư bảo, Giới tử nói theo)

Đ t chúng con Pháp danh là…
Chí tâm sám hi.
V trước đã to các nghip ác,        
Đu bi vô th tham, sân, si,
T thân, ming, ý mà sanh ra,
Tt c con nay xin sám hi.
Nam mô Cu Sám Hi B Tát Ma ha tát.

(Như thế ba ln sám ri xướng, ly).

– Nht tâm đnh l Thp phương tam thế nht thiết thường tr Tam Bo, tam bái.

 9. KHAI THỊ    (Hồ quỳ hiệp chưởng)

(Gii sư li bo rng):

Chư vị Thiện nam Thin nữ! Chư vị trước đã sám hối, thân, khẩu, ý đều thanh tịnh; vậy từ sớm ngày nay, cho đến sớm mai ngày mai, một ngày một đêm tu giữ tám giới pháp cho thanh tịnh, tức là gây nhân hạnh xuất gia, sẽ chứng quả giải thoát. Chư vị đã biết giới có lợi ích không lường như thế, nên phát khởi thiện tâm, liền được thiện giới thanh tịnh. Tôi bảo chư vị đều nói theo tôi.

(Theo phép th quy gii, Thy bo, gii t nói theo, mi mi phi hiu rõ ràng, mi có th lãnh th được; không được t nói trước, cũng không được đng gii sư cùng nói).

 10.TAM QUY Y VÀ TRUYỀN GIỚI  (Giới sư bảo, Giới tử nói theo)

– Đ t chúng con Pháp danh là…

Quy y Pht.
Quy y Pháp.
Quy y Tăng.

Nguyện mt ngày mt đêm tu hnh Bát Quan Trai Gii thanh tnh.

(Nói như thế 3 ln, mi ln cúi đu xá. Quy y ri li 3 ln kết)

(Gii sư bo, gii t nói theo)

– Đ t chúng con Pháp danh là…

Quy y Pht rồi.
Quy y Pháp rồi.
Quy y Tăng rồi.

          Phát nguyện mt ngày mt đêm tu hnh Bát Quan Trai Gii thanh tnh ri.

(Nói như thế 3 ln, ba ln cúi đu xá, ri li trao cho gii tướng).

 12.GIỚI SƯ TRAO CHO GIỚI TƯỚNG

Chư vị Thiện nam Thiện nữ! Từ trước đến nay đã trao Tam quy, Tam kiết cho chư vị, Giới thể được tròn đủ; nay trao Giới tướng cho chư vị để cho chư vị lãnh thọ, gìn giữ cẩn thận chớ có sai phạm. Chư vị phải nghe cho kỹ mà nhận lãnh, và nên đáp rằng: “A Mi Đà Phật giữ được”.

Giới Thứ Nhất – Không Có Tâm Sát Sanh

Trong Giới Kinh dạy rằng: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, không có ý niệm sát hại; Mà phải yêu thương chúng sanh, không được tổn hại những loài động vật nhỏ, không dùng dao giết, ý niệm mong muốn lợi ích yên ổn, không được lại làm sự sát hại. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”. Chư vị giữ được như vậy không?

          Đáp: “A Mi Đà Pht gi được”.

Giới Thứ Hai – Không Có Tâm Tham Lấy Tài Sản

Trong Giới Kinh dạy rằng: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, không có ý niệm tham lấy tài sản, mà phải tưởng nhớ Bố thí, phải hoan hỉ cho tặng, tự tay mình cho tặng, thanh tịnh mà cho tặng, cung kính mà cho tặng, không mong cầu quả báo mà cho tặng, không bị keo kiệt tham lam mà cho tặng. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”. Chư vị giữ được như vậy không?

Đáp: “A Mi Đà Pht gi được”.

Giới Thứ Ba – Không Có Tâm Dâm – Không Dâm Dục

Trong Giới Kinh dạy rằng: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, không có ý niệm dâm dục, không nghĩ nhớ chuyện vợ chồng, tu giữ Phạm hạnh, không làm tà dục, tâm không tham sắc. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”. Chư vị giữ được như vậy không?

Đáp: “A Mi Đà Pht gi được”.

Giới Thứ Tư – Không Có Tâm Vọng Ngữ – Không Vọng Ngữ

Trong Giới Kinh dạy rằng: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, không có ý niệm Vọng ngữ; Tư tưởng ý niệm chí thành, lời nói an định từ từ, không làm việc dối trá giả vờ, tâm miệng tương ưng. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”. Chư vị giữ được như vậy không?

Đáp: “A Mi Đà Pht gi được”.

Giới Thứ Năm – Không Uống Rượu

Trong Giới Kinh dạy rằng: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, không uống rượu, không say đắm, không mê loạn, không mất chí hướng, phải rời bỏ ý niệm phóng dật. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”. Chư vị giữ được như vậy không?

Đáp: “A Mi Đà Pht gi được”.

Giới Thứ Sáu – Không Trang Điểm, Không Có Tâm Cầu Sự Hưởng Thụ

Trong Giới Kinh dạy rằng: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, không có ý niệm mong cầu hưởng thụ, không đeo hương hoa, không bôi xoa kem phấn, không làm hay xem ca múa hát nhạc. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”. Chư vị giữ được như vậy không?

Đáp: “A Mi Đà Pht gi được”.

 

Giới Thứ Bảy – Không Nằm Giường Tốt Đẹp, Không Cầu Hưởng Thụ – Phải Tư Duy Nghĩ Nhớ Kinh Đạo

Trong Giới Kinh dạy rằng: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, không có ý niệm cầu sự hưởng thụ, không nằm trên giường tốt đẹp, mà giường thấp chiếu cỏ, hạn chế ngủ nghỉ, nghĩ nhớ kinh đạo. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”. Chư vị giữ được như vậy không?

Đáp: “A Mi Đà Pht gi được”.

Giới Thứ Tám – Ăn Ít – Không Ăn Phi Thời

          Trong Giới Kinh dạy rằng: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, vâng theo pháp ăn đúng thời, ăn ít tiết chế thân, sau qua giữa ngày thì không ăn nữa. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”. Chư vị giữ được như vậy không?

Đáp: “A Mi Đà Pht gi được”.

Trong Ngày Thọ Bát Quan Trai, Phải Tu Ngũ Niệm Pháp

          Chư vị cần lưu ý thêm rằng trong ngày thọ Bát Quan Trai Giới chư vị phải tu Ngũ Niệm Pháp gồm: Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm Giới, Niệm Thiên.

11.GIỚI SƯ BẢO PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG

          Chư vị Thin nam Thin n! T trước đến nay tôi đã trao gii “Bát Quan Trai” cho chư v xong ri, bây gi chư v phi phát nguyn hi hướng. Tôi bo chư v nói theo:

Con nay nh công đc th Bát quan trai này, khi đa vào ác thú, bát nn, biên đa. Nguyn đem công đc này hi hướng cho tt c chúng sanh, đu thành đo Vô Thượng Chánh chân và tương lai đng sanh v Tnh Đ.

 12.BẢO GIỚI TỬ LỄ TẠ

(Gii t đng dy đnh l. Thy Tr s xướng):

– Nht tâm đnh l Thp phương tam thế nht thiết thường tr Tam Bo, tam bái.

(Ly ri cho đng luôn).

 13.GIỚI SƯ CÙNG ĐẠI CHÚNG CỬ HỒI HƯỚNG

 (Nếu có thời gian thì đọc thêm Bát Nhã Tâm Kinh, tu Tịnh Độ chuyên niệm Phật thì không cần)– Ma ha Bát nhã ba la mt đa…

– Th gii công đc thù thng hnh v.v…

(Tr sự):

 – Cung thnh chư Gii sư hi ngh trượng đường.

 

 

Phần Giới tử đọc:

PHÉP TH GII BÁT QUAN TRAI

1.THNH GII SƯ

(Đánh chuông, đại diện Giới tử bạch rằng):

Nam mô A Mi Đà Pht. Bch Đi đc, chúng con có duyên s đu thành đnh l xin tác bch.

(L mt l, ri quỳ bch rng):

Nam mô A Mi Đà Pht. 

Bch Đi đc, chúng con Pháp danh là … vì gia duyên còn ràng buc, chưa xut gia được, nay chúng con y theo li Pht dy, nguyn tp tu Bát Quan Trai Gii. Xin thành tâm đnh l thnh cu Đi đc thùy t lân mn, truyn trao gii pháp cho chúng con được ân triêm công đc. 

(Gii sư có th truyn cho, đáp rng):

        “Được, như vy tt lm”. Chư v còn gia duyên bn buc chưa xut gia được, nên nguyn tu Bát quan trai gii, đến thành tâm l cu Thy truyn trao trai gii, Đi Đc Tăng rt hoan h ha kh. Vy chư v l T chng minh cho.

(Giới tử bạch): 

A Mi Đà Pht, trên Đi đc Tăng đã t bi ha kh cho ri, chúng con xin đu thành đnh l cúng dường. (Lễ 3 lễ).