Kinh Vô Lượng Thọ 1992

Kinh Vô Lượng Thọ 1992 – Hòa thượng Thích Tịnh Không giảng