Responsive Menu
Add more content here...

Nghi Thức Tự Thọ Và Xả Bát Quan Trai Giới

A Mi Đà Phật! Chư vị có thể tải file ở đây:

Nghi Thức Tự Thọ Và Xả Bát Quan Trai Giới      word     pdf

Hoặc đọc trực tiếp ở đây ạ:

NGHI THỨC TỰ THỌ & XẢ BÁT QUAN TRAI GIỚI

(Thích Thiện Trang dựa theo bản do Hòa thượng Thích Thiện Hoa soạn để tỉnh lược đổi lại nội dung các giới theo trong Giới Kinh)
Trong bộ Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập của Đại sư Ngẫu Ích – Trí Húc dạy: Pháp thọ Bát Quan Trai này, phải một người xuất gia để làm chứng minh, không kể là lớn hay nhỏ trong năm chúng của hai thừa (Đại thừa và Tiểu thừa), chỉ cần người vâng giữ trọn đời không ăn phi thời, thì có thể làm thầy [chứng minh]. Giả sử trong khoảng vài dặm mà xác định không có người như vậy, thì cho phép có thể đối trước kinh tượng mà tự thệ thọ.

NGHI THỨC THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

Theo phép thọ Bát quan trai giới, người thọ giới phương tiện tự mình đối trước tượng Phật, theo phép như sau đây mà tự thọ.

Trước khi thọ giới, phải rửa tay, rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, mặc áo tràng tề chỉnh, đến trước bàn thờ Phật, thắp ba cây hương rồi quì xuống, đọc bài cúng hương:

BÀI CÚNG HƯƠNG

Nguyện thử diệu hương vân
Biến mãn thập phương giới
Cúng dường nhứt thiết Phật
Tôn Pháp chư Bồ Tát
Vô biên Thinh Văn chúng
Cập nhứt thiết Thánh Hiền
Duyên khởi quang minh đài
Xứng tánh tác Phật sự
Phổ huân chư chúng sanh
Giai phát Bồ-đề tâm
Viễn ly chư vọng nghiệp
Viên thành Vô thượng đạo.
(Xá 3 xá, tiếp đọc bài khẩn nguyện)

BÀI NGUYỆN

Tư thời Đệ tử (tên họ gì) Pháp danh (Pháp danh gì) kim nhật, quy đầu Tam Bảo, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới, nhất nhật nhất dạ. Duy nguyện thập phương chư Phật, chư Đại Bồ-tát, Hộ pháp thiện thần, từ bi gia hộ Đệ tử thân tâm thanh tịnh, Phật sự viên thành. (Xá, đứng dậy cắm hương, xướng lễ).

Nhứt tâm đảnh lễ: Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường trú Tam Bảo (1 lạy).

Nhứt tâm đảnh lễ: Ta Bà Giáo chủ, Điều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy).

Nhứt tâm đảnh lễ: Lạc bang Giáo chủ, Đại từ, Đại Bi tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

BÀI SÁM HỐI

Đệ tử đã làm các nghiệp ác,
Đều do vô thỉ Tham, Sân, Si,
Từ thân, miệng, ý mà sanh ra
Tất cả Đệ tử xin sám hối.

(Đọc 3 lần rồi đứng dậy)

Nam mô Cầu sám hối Bồ Tát Ma ha tát

(3 lần, lạy 3 lạy)

(Lạy xong quỳ xuống chắp tay đọc bài phát nguyện thọ Bát quan trai giới)

BÀI PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI 

Giới Thứ Nhất – Không Có Tâm Sát Sanh

          Đệ tử thề giữ theo đúng trong Giới Kinh dạy: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, không có ý niệm sát hại; Mà phải yêu thương chúng sanh, không được tổn hại những loài động vật nhỏ, không dùng dao giết, ý niệm mong muốn lợi ích yên ổn, không được lại làm sự sát hại. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”. (1 xá).

Giới Thứ Hai – Không Có Tâm Tham Lấy Tài Sản

Đệ tử thề giữ theo đúng trong Giới Kinh dạy: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, không có ý niệm tham lấy tài sản, mà phải tưởng nhớ Bố thí, phải hoan hỉ cho tặng, tự tay mình cho tặng, thanh tịnh mà cho tặng, cung kính mà cho tặng, không mong cầu quả báo mà cho tặng, không bị keo kiệt tham lam mà cho tặng. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”. (1 xá).

Giới Thứ Ba – Không Có Tâm Dâm – Không Dâm Dục

Đệ tử thề giữ theo đúng trong Giới Kinh dạy: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, không có ý niệm dâm dục, không nghĩ nhớ chuyện vợ chồng, tu giữ Phạm hạnh (không dâm dục), không làm tà dục, tâm không tham sắc. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”. (1 xá).

Giới Thứ Tư – Không Có Tâm Vọng Ngữ – Không Vọng Ngữ

Đệ tử thề giữ theo đúng trong Giới Kinh dạy: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, không có ý niệm Vọng ngữ; Tư tưởng ý niệm chí thành, lời nói an định từ từ, không làm việc dối trá giả vờ, tâm miệng tương ưng. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”. (1 xá).

Giới Thứ Năm – Không Uống Rượu

Đệ tử thề giữ theo đúng trong Giới Kinh dạy: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, không uống rượu, không say đắm, không mê loạn, không mất chí hướng, phải rời bỏ ý niệm phóng dật. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”.  (1 xá).

Giới Thứ Sáu – Không Trang Điểm, Không Có Tâm Cầu Sự Hưởng Thụ

Đệ tử thề giữ theo đúng trong Giới Kinh dạy: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, không có ý niệm mong cầu hưởng thụ, không đeo hương hoa, không bôi xoa kem phấn, không làm hay xem ca múa hát nhạc. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”.  (1 xá).

Giới Thứ Bảy – Không Nằm Giường Tốt Đẹp, Không Cầu Hưởng Thụ – Phải Tư Duy Nghĩ Nhớ Kinh Đạo

Đệ tử thề giữ theo đúng trong Giới Kinh dạy: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, không có ý niệm cầu sự hưởng thụ, không nằm trên giường tốt đẹp, mà giường thấp chiếu cỏ, hạn chế ngủ nghỉ, nghĩ nhớ kinh đạo. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”.(1 xá).

Giới Thứ Tám – Ăn Ít – Không Ăn Phi Thời

          Đệ tử thề giữ theo đúng trong Giới Kinh dạy: “Trọn một ngày một đêm, giữ tâm như bậc Chân nhân, vâng theo pháp ăn đúng thời, ăn ít tiết chế thân, sau qua giữa ngày thì không ăn nữa. Theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập”. (1 xá).

 

(Trong Ngày Thọ Bát Quan Trai, Phải Tu Ngũ Niệm Pháp)

          Đệ tử thề giữ theo đúng trong Giới Kinh dạy: “Trong ngày thọ Bát Quan Trai Giới phải tu Ngũ Niệm Pháp gồm: Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm Giới, Niệm Thiên”.

HỒI HƯỚNG

Thọ giới công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thẳng phước giai hồi hướng,
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,
Tốc vãng Vô lượng quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung,
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cộng thành Phật đạo.

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy).

NGHI THỨC XẢ BÁT QUAN TRAI GIỚI

Sau 24 giờ đồng hồ (đúng như giờ thọ giới), đến trước Tam Bảo, thắp hương quỳ xuống khẩn nguyện:

Pháp vương Vô thượng tôn
Tam giới vô luân thất,
Thiên nhơn chi Đạo sư,
Tứ sanh chi Từ phụ,
Ư nhứt niệm quy y,
Năng diệt tam kỳ nghiệp,
Xưng dương nhược tán thán,
Ước kiếp mạc năng tận.

Tư thời Đệ tử (tên họ gì) Pháp danh (Pháp danh gì) ư nhứt nhựt nhứt dạ, phát nguyện thọ trì Bát Quan trai giới, công huân dĩ mãn, nguyện lực châu toàn. Nguyện thập phương chư Phật, chư đại Bồ-tát, chư đại thiên thần, từ bi gia hộ, Đệ tử sanh sanh đắc phùng Phật pháp, đắc trị thiện duyên, cập thiết nhất chúng sanh đồng thành Phật đạo (1 xá, đứng dậy).

Nam Mô Hộ Giới Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát (xướng ba lần, lạy ba lạy)

Đệ tử đại vị nhứt thiết sư trưởng ân, chí tâm đảnh lễ: Nam Mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

Đệ tử đại vị nhất thiết Phụ mẫu ân, chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo chủ Đương Lai Hạ sanh Di Lạc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Đệ tử đại vị tam đồ thọ khổ; cập pháp giới nhứt thiết chúng sanh, chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (1 lạy).

(xá 3 xá, rồi lui).