Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Chú Dị Giải

Tổng hợp liên kết các bài chia sẻ của thầy Thích Thiện Trang, xin nhấn vào dòng chữ để mở từ YouTube ạ:

*** Chia sẻ tu học Kinh Vô Lượng Thọ ****

Link down load (dự phòng) toàn bộ mp3 tại đây

Quý vị xem các video trực tiếp tại kênh YouTube: Thích Thiện Trang

Hoặc xem lại các video đã được bỏ đoạn nhạc dài chờ trực tiếp tại kênh YouTube: Hiệp Hội Vô Lượng Thọ AMTB

  Tải toàn bộ mp3 tại đây (Upload nhanh nhất đầy đủ nhất- nhấn trực tiếp trên đây (khác nhấn ở dưới))    
Tập Xem Video YouTube Mp3 Word Chép Giảng Ký
30 -01 Lời Tựa Và Đề Kinh Vô Lượng Thọ  mp3 tập 30 Bài 30
31 Phẩm 1 – Kinh Vô Lượng Thọ  mp3 tập 31 Bài 31
32 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 – ngày 14/8/2020 mp3 tập 32 Bài 32
33 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 – ngày 15/8/2020 mp3 tập 33 Bài 33
34 – 05 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 3 – ngày 16/8/2020 mp3 tập 34  
35 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 4 mp3 bài 35 Bài 35
36 Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 5 mp3 bài 36 Bài 36
37 Phẩm 3 – Kinh Vô Lượng Thọ – Đại Giáo Duyên Khởi mp3 bài 37 Bài 37
38 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 1 mp3 bài 38 Bài 38
39 -10 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 2 mp3 bài 39 Bài 39
40 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 3 mp3 bài 40 Bài 40
41 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 4 mp3 bài 41  
42 Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 5 mp3 bài 42 Bài 42
43 Phẩm 5 – Kinh Vô Lượng Thọ – Chí Tâm Tinh Tấn – buổi 1 mp3 bài 43  
44 – 15 Phẩm 5 – Kinh Vô Lượng Thọ – Chí Tâm Tinh Tấn – buổi 2 mp3 bài 44 Bài 44
45 Phẩm 5 – Kinh Vô Lượng Thọ – Chí Tâm Tinh Tấn – Buổi 3 mp3 bài 45  
46 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 1 mp3 bài 46 Bài 46
47 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 2 mp3 bài 47 Bài 47
48 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 3 mp3 bài 48 Bài 48
49-20 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 4 mp3 bài 49 Bài 49
50 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 5 mp3 bài 50 Bài 50
51 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 6 mp3 bài 51 Bài 51
52  Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 7 mp3 bài 52 Bài 52
53  Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 8 mp3 bài 53 Bài 53
54-25 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 9 mp3 bài 54 Bài 54
55 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 10 mp3 bài 55 Bài 55
56 Phẩm 7 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tất Thành Chánh Giác – buổi 1 mp3 bài 56 Bài 56
57 Phẩm 7 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tất Thành Chánh Giác – buổi 2 mp3 bài 57  
58 Phẩm 8 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tích Công Lũy Đức – buổi 1 mp3 bài 58 Bài 58
59-30 Phẩm 8 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tích Công Lũy Đức – buổi 2 mp3 bài 59 Bài 59
60 Phẩm 8 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tích Công Lũy Đức – buổi 3 mp3 bài 60 Bài 60
61 Phẩm 9 – Kinh Vô Lượng Thọ – Viên Mãn Thành Tựu – buổi 1 mp3 bài 61  
62 Phẩm 9 – Kinh Vô Lượng Thọ – Viên Mãn Thành Tựu – buổi 2 mp3 bài 62  
63 Phẩm 10 – Kinh Vô Lượng Thọ – Giai Nguyện Tác Phật mp3 bài 63  
64-35 Phẩm 11 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 1 mp3 bài 64  
65 Phẩm 11 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 2 mp3 bài 65  
66 Phẩm 11 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 3 mp3 bài 66  
67 Phẩm 12 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quang Minh Biến Chiếu – Buổi 1 mp3 bài 67  
68 Phẩm 12 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quang Minh Biến Chiếu – Buổi 2 mp3 bài 68  
69-40 Phẩm 13 – Kinh Vô Lượng Thọ – Thọ Chúng Vô Lượng – Buổi 1 mp3 bài 69  
70 Phẩm 13 – Kinh Vô Lượng Thọ – Thọ Chúng Vô Lượng – Buổi 2 mp3 bài 70  
71 Phẩm 14 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bảo Thụ Biến Quốc mp3 bài 71  
72 Phẩm 15 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bồ Đề Đạo Tràng – buổi 1 mp3 bài 72  
73  Phẩm 15 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bồ Đề Đạo Tràng – buổi 2 mp3 bài 73  
74-45 Phẩm 16 – Kinh Vô Lượng Thọ – Đường Xá Lâu Quán mp3 bài 74  
75 Phẩm 17 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tuyền Trì Công Đức – buổi 1 mp3 bài 75  
76 Phẩm 17 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tuyền Trì Công Đức – buổi 2 mp3 bài 76  
77  Phẩm 17 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tuyền Trì Công Đức – buổi 3 mp3 bài 77  
78 Phẩm 18 – Kinh Vô Lượng Thọ – Siêu Thế Hy Hữu mp3 bài 78  
79-50 Phẩm 19 – Kinh Vô Lượng Thọ – Thọ Dụng Cụ Túc mp3 bài 79  
80 Phẩm 20 – Kinh Vô Lượng Thọ – Đức Phong Hoa Vũ mp3 bài 80  
81 Phẩm 21 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bảo Liên Phật Quang mp3 bài 81  
82 Phẩm 22 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quyết Chứng Cực Quả mp3 bài 82  
83 Phẩm 23 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quyết Chứng Cực Quả  mp3 bài 83   
84-55 Phẩm 24 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 84  
85 Phẩm 24- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 85  
86 Phẩm 24 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 86  
87 Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 87  
88 Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 88  
89-60 Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 89  
90 Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 90  
91 Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 91  
92 Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 92  
93 Phẩm 27 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 bài 93  
94-65 Phẩm 28 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 bài 94  
95 Phẩm 29 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 95  
96 Phẩm 29 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 96  
97 Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 97  
98 Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 98  
99-70 Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 99  
100 Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4 mp3 bài 100  
101 Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 101  
102 Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 102  
103 Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 103  
104-75 Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4 mp3 bài 104  
105 Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 105  
106 Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 106  
107 Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 107  
108 Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4 mp3 bài 108  
109-80 Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 5 mp3 bài 109  
110 Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 6 mp3 bài 110  
111 Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 111  
112 Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 112  
113 Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 113  
114-85 Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4 mp3 bài 114  
 
115 Phẩm 34 – Kinh Vô Lượng Thọ  – Buổi 1 mp3 bài 115  
 
116 Phẩm 34 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 116  
117 Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 117  
 
118 Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 118  
119-90 Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 119  
120 Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4 mp3 bài 120  
121 Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 5 mp3 bài 121  
122 Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 6 mp3 bài 122  
123 Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 7 mp3 bài 123  
124-95 Phẩm 36 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 124  
125 Phẩm 36 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 125  
126 Phẩm 37: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 mp3 bài 126  
127 Phẩm 37: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 mp3 bài 127  
128 Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 128  
129-100 Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 129  
130 Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 130  
131 Phẩm 39: Kinh Vô Lượng Thọ mp3 bài 131  
132 Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 132  
133 Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 133  
134-105 Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 134  
135 Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 135  
136 Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 136  
137 Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3 mp3 bài 137  
138 Phẩm 42 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 bài 138  
139-110 Phẩm 43 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 139  
140 Phẩm 43 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 140  
141 Phẩm 44 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 141  
142 Phẩm 44 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 142  
143 Phẩm 45 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 143  
144-115 Phẩm 45 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 144  
116 Phẩm 46 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 145  
117 Phẩm 46 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 146  
118 Phẩm 47 – Kinh Vô Lương Thọ – Buổi 1 mp3 bài 147  
119 Phẩm 47 – Kinh Vô Lương Thọ – Buổi 2 mp3 bài 148  
120 Phẩm 48 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1 mp3 bài 149  
 121  Phẩm 48 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2  mp3 bài 150  
  Hoàn mãn bộ giảng    

Quý vị có thể nghe mp3 trực tiếp tại link này: