Responsive Menu
Add more content here...

TẠI GIA LUẬT YẾU QUẢNG TẬP

                                                                                                   

Thầy Thích Thiện Trang Chia Sẻ căn cứ theo Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập – do Đại Sư Ngẫu Ích (Trí Húc) kiết tập từ Luật Tạng và chú thích

TT Xem Video + Văn bản Youtube Âm thanh Word Pdf
001 Tam Quy Y và Ngũ Giới (Buổi 1) Youtube mp3    
002 Tam Quy Y và Ngũ Giới (Buổi 2) Youtube mp3    
003 Tam Quy Y và Ngũ Giới (Buổi 3) Youtube mp3    
004 Tam Quy Y và Ngũ Giới (Buổi 4) Youtube mp3    
005 Chư Thần Hộ vệ người thọ Tam Quy và Ngũ Giới Youtube mp3    
006 Chư Thần Hộ vệ người thọ Ngũ Giới Youtube mp3    
007 Công Đức Thọ Tam Quy Y Giúp Lìa Đường Ác Youtube mp3    
008 Vấn Đáp Và Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Buổi 1) Youtube mp3    
009 Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Buổi 2) Youtube mp3    
010 Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Buổi 3) Youtube mp3    
011 Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Buổi 4) Youtube mp3    
012 Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Buổi 5) Youtube mp3    
013

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Buổi 6) và Phật Thuyết Kinh Tiêu Tai Nạn Nhờ Giới

Youtube mp3    
014 Phật Thuyết Kinh Tiêu Tai Nạn Nhờ Giới (Buổi 2) và Kinh Ngũ Giới Tướng (Buổi 1) Youtube mp3    
015 Kinh Ngũ Giới Tướng (Buổi 2) Youtube mp3    
016 Kinh Ngũ Giới Tướng (Buổi 3) Youtube mp3    
017 Kinh Ngũ Giới Tướng (Buổi 4) Youtube mp3    
018 Kinh Ngũ Giới Tướng (Buổi 5) Youtube mp3    
019 Kinh Ngũ Giới Tướng (Buổi 6) Youtube mp3    
020 Kinh Ngũ Giới Tướng (Buổi 7) Youtube mp3    
021 Kinh Ngũ Giới Tướng (Buổi 8) Youtube mp3    
022 Kinh Ngũ Giới Tướng (Buổi 9) Youtube mp3    
023 Kinh Ngũ Giới Tướng (Buổi 10) Youtube mp3    
024 Kinh Ngũ Giới Tướng (Buổi 11) Youtube mp3    
025 Kinh Ngũ Giới Tướng – Giới Tà Dâm (Buổi 11) Youtube mp3    
026 Kinh Ngũ Giới Tướng – Giới Tà Dâm (Buổi 12) Youtube mp3    
027 Kinh Ngũ Giới Tướng – Giới Vọng Ngữ  (Buổi 13) Youtube mp3    
028  Kinh Ngũ Giới Tướng – Giới Vọng Ngữ và Giới Uống Rượu  (Buổi 14) Youtube mp3    
029 Kinh Ngũ Giới Tướng – Giới Uống Rượu  (Buổi 15) Youtube mp3    
030 Kinh Bát Quan Trai Giới – Vấn Đáp và Trai Kinh (Buổi 1) Youtube mp3    
031 Kinh Bát Quan Trai Giới -(Buổi 2) Youtube mp3    
032 Kinh Bát Quan Trai Giới -(Buổi 3) Youtube mp3    
033 Kinh Bát Quan Trai Giới -(Buổi 4) Youtube mp3    
034 Kinh Bát Quan Trai Giới -(Buổi 5) Youtube mp3    
035 Kinh Bát Quan Trai Giới -(Buổi 6) Youtube mp3    
036 Kinh Bát Quan Trai Giới -(Buổi 7) Youtube mp3    
037 Kinh Bát Quan Trai Giới -(Buổi 8) Youtube mp3    
038 Kinh Bát Quan Trai Giới -(Buổi 9) Youtube mp3    
039 Kinh Bát Quan Trai Giới -(Buổi 10) Youtube mp3    
040 Kinh Bát Quan Trai Giới -(Buổi 11) Youtube mp3    
041 Kinh Đại Thừa Bổn Sanh Tâm Địa Quán (Buổi 1) Youtube mp3