TẠI GIA LUẬT YẾU QUẢNG TẬP

                                                                                                   

Thầy Thích Thiện Trang Chia Sẻ căn cứ theo Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập – do Đại Sư Ngẫu Ích (Trí Húc) kiết tập từ Luật Tạng và chú thích

TT Xem Video + Văn bản Youtube Âm thanh Word Pdf
001 Tam Quy Y và Ngũ Giới (Buổi 1) Youtube mp3    
002 Tam Quy Y và Ngũ Giới (Buổi 2) Youtube mp3    
003 Tam Quy Y và Ngũ Giới (Buổi 3) Youtube mp3    
004 Tam Quy Y và Ngũ Giới (Buổi 4) Youtube mp3    
005 Chư Thần Hộ vệ người thọ Tam Quy và Ngũ Giới Youtube mp3    
006 Chư Thần Hộ vệ người thọ Ngũ Giới Youtube mp3    
007 Công Đức Thọ Tam Quy Y Giúp Lìa Đường Ác Youtube mp3    
008 Vấn Đáp Và Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Buổi 1) Youtube mp3    
009 Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Buổi 2) Youtube mp3    
010 Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Buổi 3) Youtube mp3    
011 Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Buổi 4) Youtube mp3    
012 Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Buổi 5) Youtube mp3    
013

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Buổi 6) và Phật Thuyết Kinh Tiêu Tai Nạn Nhờ Giới

Youtube mp3