TẠI GIA LUẬT YẾU QUẢNG TẬP

                                                                                                   

Thầy Thích Thiện Trang Chia Sẻ căn cứ theo Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập – do Đại Sư Ngẫu Ích (Trí Húc) kiết tập từ Luật Tạng và chú thích

TT Xem Video + Văn bản Youtube Âm thanh Word Pdf
001 Tam Quy Y và Ngũ Giới (Buổi 1) Youtube mp3    
002 Tam Quy Y và Ngũ Giới (Buổi 2) Youtube mp3    
003 Tam Quy Y và Ngũ Giới (Buổi 3) Youtube mp3    
004 Tam Quy Y và Ngũ Giới (Buổi 3) Youtube mp3