Responsive Menu
Add more content here...

Học Phiên Dịch Hán Ngữ

Dành cho quý vị theo học lớp phiên dịch Hán Ngữ Cổ và Hiện Đại do thầy Thích Thiện Trang chia sẻ
Ở đây chúng tôi sẽ để liên kết đến bài giảng và để tải tài liệu kèm theo
Nam Mô A Di Đà Phật

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAf-wMx-Id7YI_O3NWuvpMIhDWaNLcvjn

Nhấn vào đây để tới trang tải tất cả tài liệu kèm theo

Bài Học Nội Dung ( nhấn vào link YouTube để xem ) Tài Liệu (nếu có)
001 Tổng Quan Hán Ngữ + 8 Quy Tắc Viết Chữ Hán  
002 10 Bộ Thủ Đầu Tiên (1 nét và 2 nét)+ Ví Dụ Minh Họa  
003 Bộ Thủ 2 nét từ 11 đến 20 + Ví Dụ Minh Họa  
004 Bộ Thủ 2 nét từ 21 đến 26 + Ví Dụ Minh Họa  
005 Bộ Thủ 2 & 3 nét từ 27 đến 32 + Ví Dụ Minh Họa  
006 Bộ Thủ 3 nét từ 33 đến 42 + Ví Dụ Minh Họa  
007 Bộ Thủ 3 nét từ 43 đến 55 + Ví Dụ Minh Họa  
008 Bộ Thủ 3 & 4 nét từ 56 đến 63 + Ví Dụ Minh Họa  
009 Bộ Thủ 4 nét từ 64 đến 73 + Ví Dụ Minh Họa  
010 Bộ Thủ 4 nét từ 74 đến 84 + Ví Dụ Minh Họa  
011 Bộ Thủ 4 nét từ 85 đến 94 + Ví Dụ Minh Họa  
012 Bộ Thủ 5 nét từ 95 đến 103 + Ví Dụ Minh Họa  
013 Bộ Thủ 5 nét từ 104 đến 112 + Ví Dụ Minh Họa  
014 Bộ Thủ 5 nét từ 113 đến 123 + Ví Dụ Minh Họa  
015 Bộ Thủ 5 & 6 nét từ 124 đến 134 + Ví Dụ Minh Họa  
016 Bộ Thủ 6  & 7 nét từ 135 đến 147 + Ví Dụ Minh Họa  
017 Bộ Thủ 7 nét từ 148 đến 162 + Ví Dụ Minh Họa  
018 Bộ Thủ 7 & 8 & 9 nét từ 163 đến 176 + Ví Dụ Minh Họa  
019 Bộ Thủ 9 & 10 nét từ 177 đến 194 + Ví Dụ Minh Họa  
020 Bộ Thủ 11->17 nét từ 195 đến 214 + Ví Dụ Minh Họa  
021 Bí Quyết Nhớ Chữ Hán & Lục Thư  
022 Cách tra Từ Điển và Sử dụng phần mềm, ứng dụng để học, dịch Hán Ngữ  
023 Ngữ Pháp chữ chi 之 và chữ đích 的  
024 Ngữ Pháp chữ chi và chữ đích – Buổi 2  
025 Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 1 (nguyên âm & thanh điệu)  
026 Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 2 (Phụ âm)  
027 Một số mẫu câu hỏi trong Hán Ngữ cổ  & hiện đại – Buổi 1  
028 Một số mẫu câu hỏi trong Hán Ngữ cổ  & hiện đại – Buổi 2  
029 Một số mẫu câu hỏi trong Hán Ngữ cổ  & hiện đại – Buổi 3  
030 Một số mẫu câu hỏi trong Hán Ngữ cổ  & hiện đại – Buổi 4  
031 Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 1 Tải file cho học bài dịch mẫu buổi thứ 31 ở tại đây
032 Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 2  
033 Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 3 (Phụ âm)  
  Hòa thượng Tịnh Không đọc Kinh Vô Lượng Thọ (Tiếng Trung)  
  Sư cô Ngộ Phạm đọc Kinh Vô Lượng Thọ (Tiếng Trung)  
034 Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 3  
035 Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 4  
036 Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 4  
037 Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 5  
038 Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 5  
039 Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 6  
040 Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 6  
041 Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 7  
042 Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 7  
043 Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 8  
044 Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 8  
045 Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 9  
046 Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 10  
047 Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 9 (biến điệu)  
048 Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 10 (biến điệu)  
049 Ngữ pháp Hán Văn: Căn Bản Từ Loại – Buổi 1: danh từ, đại từ, định từ  
050 Ngữ pháp Hán Văn: Căn Bản Từ Loại – Buổi 2: tính từ, động từ, trạng từ, giới từ  
051 Ngữ pháp Hán Văn: Căn Bản Từ Loại – Buổi 3: liên từ, thán từ, trợ từ  
052 Ngữ pháp Hán Văn: Căn Bản Từ Loại – Buổi 4: số từ, lượng từ, phương vị từ  
053 Ngữ Pháp Hán cổ: Chữ者 (giả) – buổi 1 File tổng hợp từ loại
054 Ngữ Pháp Hán cổ: Chữ者 (giả) – buổi 2  
055 Ngữ Pháp Hán cổ: Chữ者 (giả) – buổi 3  
056 Ngữ Pháp Hán cổ: Chữ者 (giả) – buổi 4  
057 Ngữ Pháp Hán cổ: Chữ者 (giả) – buổi 5 Tổng hợp chữ giả
058 Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: 不能没有您 File Bài Hát (giản thể + phồn thể)
059 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 1 File Khoa Chú t480 hoặc t480
060 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 2  
061 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 3  
062 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 4  
063 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 5 ✅  
064 Ngữ Pháp Hán cổ: Hư tự 所 (sở) – buổi 1  
065 Ngữ Pháp Hán cổ: Hư tự 所 (sở) – buổi 2  
066 Ngữ Pháp Hán cổ: Hư tự 所 (sở) – buổi 3  
067 Ngữ Pháp Hán cổ: Hư tự 所 (sở) – buổi 4 File tổng kết chữ sở
068 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 6 ✅  
069 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 7 ✅  
070 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 8 ✅  
071 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 9 ✅  
072 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 10  
073 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 11  
074 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 12  
075 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 13  
076 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 14  
077 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 15  
078 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 16 Tải file khoa chú tập 481 cho buổi thứ 80
079 Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 17  
080 Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 1  Video luyện nghe d1
081 Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 2  Video luyện nghe d2
082 Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 3  Video luyện nghe d3
083 Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 4  Video luyện nghe d4
084 Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 5 Video luyện nghe d5 video luyện nghe d6
085 Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 6 Video luyện nghe d7_8
086  Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 7 Video luyện nghe d9
087 Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 8 Video luyện nghe 10
088 Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 9 Video luyện nghe 11
089 Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 10 video luyện nghe 12
090 Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 11 video luyện nghe 13 video luyện nghe 14
091 Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 12 Video luyện nghe 15 Video luyện nghe 16
092 Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 13 Video luyện nghe 17+18
093  Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 14  
094 Ngữ Pháp Hán Cổ: Phát Ngữ Tự – buổi 1  
095 Ngữ Pháp Hán Cổ: Phát Ngữ Tự – buổi 2  
096 Bí Quyết Nhớ Chữ Hán Bằng Sơ Đồ Cây  
097 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 1  
098 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 2  
099 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 3  
100 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 4  
101 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 5  
102 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 6  
103 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 7  
104 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 8  
105 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 9  
106 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 10  
107 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 11  
108 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 12  
109 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 13  
110 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 14  
  Tải tài liệu học Phiên dịch bài giảng của Pháp sư Định Hoằng tại đây Tải video tại đây hoặc link YouTube
111 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 1  
112 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 2  
113 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 3  
114 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 4  
115  Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 5  
116  Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 6  
117  Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 7  
118 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 8  
119 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 9  
120 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 10  
121 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 11
122 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 12  
123 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 13  
124 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 14  
125 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 15  
126 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 16  
127 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 17  
128  Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 18  
129  Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 19  
130 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 15  
131 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 1  
132 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 2  
133 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 3  
134 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 4  
135 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 5  
136 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 6  
137 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 7  
138 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 8  
139 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 9  
140 Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 10  
141 Tập Dịch Hán Cổ: Kinh Lăng Nghiêm – Quyển 4 – Buổi 1 file tài liệu
142 Tập Dịch Hán Cổ: Kinh Lăng Nghiêm – Quyển 6 – Buổi 2 file tài liệu bài 142
143 Tập Dịch Hán Cổ: Kinh Lăng Nghiêm – Quyển 6 – Buổi 3  
144 Tập Dịch Hán Cổ: Kinh Lăng Nghiêm – Quyển 6 – Buổi 4  
145 Tập Dịch Hán Cổ: Kinh Lăng Nghiêm – Quyển 6 – Buổi 5  
146  
147 Phiên Dịch Hán Ngữ Cổ Và Hiện Đại Chính Xác Theo Ngữ Pháp Từ Loại – Buổi 2