Responsive Menu
Add more content here...

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi dịch theo phẩm của Kinh Vô Lượng Thọ, nên quý vị hoan hỷ kéo xuống mà tải hoặc xem theo từng phẩm. (Trọn bộ này có 508 tập được Đại lão Hoà thượng Thích Tịnh Không giảng từ 9/3/2014 đến 4/11/2017)

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:
Nếu có gì không tải được, quý vị hoan hỷ báo về email: thich[email protected]. Chân thành cảm ơn ạ! Nam Mô A Mi Đà Phật

Tựa Tập (Youtube) Xem Văn bản Âm thanh Word Pdf
073 Tập 73 mp3 doc pdf
Phẩm 2:
Đức Tuân
Phổ Hiền
(73 -119)
101 Tập 101 mp3 doc pdf
102 Tập 102 mp3 doc pdf
103 Tập 103 mp3 doc pdf
104 Tập 104 mp3 doc pdf
105 Tập 105 mp3 doc pdf
106 Tập 106 mp3 doc pdf
107 Tập 107 mp3 doc pdf
108 Tập 108  mp3  doc  pdf 
109 Tập 109 mp3 doc pdf
110 Tập 110 mp3 doc pdf
111 Tập 111 mp3 doc pdf
112 Tập 112 mp3 doc pdf
113 Tập 113 mp3 doc pdf
114 Tập 114 mp3 doc pdf
115 Tập 115 mp3 doc pdf
116 Tập 116 mp3 doc pdf
117 Tập 117 mp3 doc pdf
118 Tập 118 mp3 doc pdf
119 Tập 119 mp3 doc pdf
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn bản Âm thanh Word Pdf
120 Tập 120 mp3 doc pdf
Phẩm 3: 121 Tập 121 mp3 doc pdf
Đại Giáo 122 Tập 122 mp3 doc pdf
Duyên Khởi 123 Tập 123 mp3 doc pdf
(120 -134) 124 Tập 124 mp3 doc pdf
(dịch xong) 125 Tập 125 mp3 doc pdf
126 Tập 126 mp3 doc pdf
127 Tập 127 mp3 doc pdf
128 Tập 128 mp3 doc pdf
129 Tập 129 mp3 doc pdf
130 Tập 130 mp3 doc pdf
131 Tập 131 mp3 doc pdf
132 Tập 132 mp3 doc pdf
133 Tập 133 mp3 doc pdf
134 Tập 134 mp3 doc pdf
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn bản Âm thanh Word Pdf
Phẩm 4: 135 Tập 135 mp3 doc pdf
Pháp 136 Tập 136 mp3 doc pdf
Tạng 137 Tập 137 mp3 doc pdf
Nhân 138 Tập 138 mp3 doc pdf
Địa 139 Tập 139 mp3 doc pdf
140 Tập 140 mp3 doc pdf
141 Tập 141 mp3 doc pdf
142 Tập 142 mp3 doc pdf
143 Tập 143 mp3 doc pdf
144 Tập 144 mp3 doc pdf
145 Tập 145 mp3 doc pdf
146 Tập 146 mp3 doc pdf
147 Tập 147 mp3 doc pdf
(135 – 153)
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn bản Âm thanh Word Pdf
154 Tập 154 mp3 doc pdf
Phẩm 5: 155 Tập 155 mp3 doc pdf
Chí Tâm 156 Tập 156 mp3 doc pdf
Tinh Tấn 157 Tập 157 mp3 doc pdf
(154 -165) 158 Tập 158 mp3 doc pdf
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn bản Âm thanh Word Pdf
166 Tập 166 mp3 doc pdf
Phẩm 6: 167 Tập 167 mp3 doc pdf
Phát Đại  168 Tập 168 mp3 doc pdf
Thệ  169 Tập 169 mp3 doc pdf
Nguyện 170 Tập 170 mp3 doc pdf
(166 – 205) 171 Tập 171 mp3 doc pdf
(dịch xong) 172 Tập 172 mp3 doc pdf
173 Tập 173 mp3 doc pdf
174 Tập 174 mp3 doc pdf
175 Tập 175 mp3 doc pdf
176 Tập 176 mp3 doc pdf
177 Tập 177 mp3 doc pdf
178 Tập 178 mp3 doc pdf
179 Tập 179 mp3 doc pdf
180 Tập 180 mp3 doc pdf
181 Tập 181 mp3 doc pdf
182 Tập 182 mp3 doc pdf
183 Tập 183 mp3 doc pdf
184 Tập 184 mp3 doc pdf
185 Tập 185 mp3 doc pdf
186 Tập 186 mp3 doc pdf
187 Tập 187 mp3 doc pdf
188 Tập 188 mp3 doc pdf
189 Tập 189 mp3 doc pdf
190 Tập 190 mp3 doc pdf
191 Tập 191 mp3 doc pdf
192 Tập 192 mp3 doc pdf
193 Tập 193 mp3 doc pdf
194 Tập 194 mp3 doc pdf
195 Tập 195 mp3 doc pdf
196 Tập 196 mp3 doc pdf
197 Tập 197 mp3 doc pdf
198 Tập 198 mp3 doc pdf
199 Tập 199 mp3 doc pdf
200 Tập 200 mp3 doc pdf
201 Tập 201 mp3 doc pdf
202 Tập 202 mp3 doc pdf
203 Tập 203 mp3 doc pdf
204 Tập 204 mp3 doc pdf
205 Tập 205 mp3 doc pdf
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn bản Âm thanh Word Pdf
216 Tập 216 mp3 doc pdf
Phẩm 8:
Tích Công
Lũy Đức
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn bản Âm thanh Word Pdf
239 Tập 239 mp3 doc pdf
Phẩm 9: 240 Tập 240 mp3 doc pdf
Viên Mãn 241 Tập 241 mp3 doc pdf
Thành Tựu
248 Tập 248 mp3 doc pdf
Tựa Tập (Youtube) Xem Video + Văn bản Âm thanh Word Pdf
249 Tập 249 mp3 doc pdf
Phẩm 10:
Giai Nguyện
Tác Phật
Tựa Tập  (YouTube) Xem Văn Bản Âm thanh Word Pdf
Phẩm 19:

Thọ Dụng Cụ Túc

285 Tập 285 mp3 doc pdf 
286 Tập 286 mp3 doc pdf
287 Tập 287 mp3 doc pdf
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn Bản Âm thanh Word Pdf
Phẩm 24:

Tam Bối Vãng Sanh

(từ tập 304 đến 331)

(đã dịch xong)

304 Tập 304 mp3 doc pdf
305 Tập 305 mp3 doc pdf
306 Tập 306 mp3 doc pdf
307 Tập 307 mp3 doc pdf
308 Tập 308 mp3 doc pdf
309 Tập 309 mp3 doc pdf
310 Tập 310 mp3 doc pdf
311 Tập 311 mp3 doc pdf
312 Tập 312 mp3 doc pdf
313 Tập 313 mp3 doc pdf
314 Tập 314 mp3 doc pdf
315 Tập 315 mp3 doc pdf
316 Tập 316 mp3 doc pdf
317 Tập 317 mp3 doc pdf
318 Tập 318 mp3 doc pdf
319 Tập 319 mp3 doc pdf
320 Tập 320 mp3 doc pdf
321 Tập 321 mp3 doc pdf
322 Tập 322 mp3 doc pdf
323 Tập 323 mp3 doc pdf
324 Tập 324 mp3 doc pdf
325 Tập 325 mp3 doc pdf
326 Tập 326 mp3 doc pdf
327 Tập 327 mp3 doc pdf
328 Tập 328 mp3 doc pdf
329 Tập 329   mp3 doc   pdf
330 Tập 330 mp3 doc pdf
331 Tập 331 mp3 doc pdf
Tựa Tập (YouTube) Xem Văn bản Âm thanh Word Pdf
Phẩm 25: 332 Tập 332 mp3 doc pdf
Vãng Sanh 333 Tập 333 mp3 doc pdf
Chánh Nhân 334 Tập 334 mp3 doc pdf
(dịch xong) 335 Tập 335 mp3 doc pd
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn Bản Âm thanh Word Pdf
Phẩm 26:

Lễ Cúng Thính Pháp

336 Tập 336 mp3 doc pdf
337 Tập 337 mp3 doc pdf
338 Tập 338 mp3 doc pdf
339 Tập 339 mp3 doc pdf
Tựa Tập (YouTube) Xem Văn Bản Âm thanh Word Pdf
Phẩm 31: CHÂN THẬT CÔNG ĐỨC 371 Tập 371 mp3 doc pdf
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn Bản Âm thanh Word Pdf
Phẩm 32: Thọ Lạc Vô Cực 379 Tập 379 mp3 doc pdf
380 Tập 380 mp3 doc pdf
381 Tập 381 mp3 doc pdf
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn Bản Âm thanh Word Pdf
Phẩm 33:

Khuyến dụ sách tấn

394 Tập 394 mp3 doc pdf
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn Bản Âm thanh Word Pdf
PHẨM 38: LỄ PHẬT HIỆN QUANG 446 Tập 446 mp3 doc pdf
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn Bản Âm thanh Word Pdf
Phẩm 43:
Phi Thị Tiểu Thừa(dịch xong)
479 Tập 479 mp3 doc pdf
480 Tập 480 mp3 doc pdf
481 Tập 481 mp3 doc pdf
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn Bản Âm thanh Word Pdf
Phẩm 44: 482 Tập 482 mp3 doc pdf
Thọ Bồ Đề Ký
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn Bản Âm thanh Word Pdf
PHẨM 45: ĐỘC LƯU THỬ KINH 489 Tập 489 mp3 doc pdf
Tựa Tập (Youtube) Xem Văn Bản Âm thanh Word Pdf
Phẩm 46:
Cần Tu Kiên Trì
494 Tập 494 mp3 doc pdf