Responsive Menu
Add more content here...

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

 
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi dịch theo phẩm của Kinh Vô Lượng Thọ, nên quý vị hoan hỷ kéo xuống mà tải hoặc xem theo từng phẩm. (Trọn bộ này có 508 tập được Đại lão Hoà thượng Thích Tịnh Không giảng từ 9/3/2014 đến 4/11/2017)

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:
Nếu có gì không tải được, quý vị hoan hỷ báo về email: [email protected]. Chân thành cảm ơn ạ! Nam Mô A Mi Đà Phật

c

TựaTập (Youtube)Xem Văn bảnÂm thanhWordPdf
 073Tập 73mp3docpdf
Phẩm 2:074Tập 74mp3docpdf
Đức Tuân075Tập 75mp3docpdf
Phổ Hiền076Tập 76mp3docpdf
      
      
      
      
      
      
 101Tập 101mp3docpdf
 102Tập 102mp3docpdf
 103Tập 103mp3docpdf
 104Tập 104mp3docpdf
 105Tập 105mp3docpdf
 106Tập 106mp3docpdf
 107Tập 107mp3docpdf
 108Tập 108 mp3 doc pdf 
 109Tập 109mp3docpdf
 110Tập 110mp3docpdf
 111Tập 111mp3docpdf
 112Tập 112mp3docpdf
 113Tập 113mp3docpdf
 114Tập 114mp3docpdf
 115Tập 115mp3docpdf
 116Tập 116mp3docpdf
 117Tập 117mp3docpdf
 118Tập 118mp3docpdf
 119Tập 119mp3docpdf
TựaTập (Youtube)Xem Văn bảnÂm thanhWordPdf
 120Tập 120mp3docpdf
Phẩm 3:121Tập 121mp3docpdf
Đại Giáo122Tập 122mp3docpdf
Duyên Khởi123Tập 123mp3docpdf
(120 -134)124Tập 124mp3docpdf
(dịch xong)125Tập 125mp3docpdf
 126Tập 126mp3docpdf
 127Tập 127mp3docpdf
 128Tập 128mp3docpdf
 129Tập 129mp3docpdf
 130Tập 130mp3docpdf
 131Tập 131mp3docpdf
 132Tập 132mp3docpdf
 133Tập 133mp3docpdf
 134Tập 134mp3docpdf
TựaTập (Youtube)Xem Văn bảnÂm thanhWordPdf
Phẩm 4:135Tập 135mp3docpdf
Pháp136Tập 136mp3docpdf
Tạng137Tập 137mp3docpdf
Nhân138Tập 138mp3docpdf
Địa139Tập 139mp3docpdf
 140Tập 140mp3docpdf
 141Tập 141mp3docpdf
 142Tập 142mp3docpdf
 143Tập 143mp3docpdf
 144Tập 144mp3docpdf
 145Tập 145mp3docpdf
 146Tập 146mp3docpdf
 147Tập 147mp3docpdf
 148Tập 148mp3docpdf
 149Tập 149mp3docpdf
 150Tập 150mp3docpdf
 151Tập 151mp3docpdf
 152Tập 152mp3docpdf
 153Tập 153mp3docpdf
TựaTập (Youtube)Xem Văn bảnÂm thanhWordPdf
 154Tập 154mp3docpdf
Phẩm 5:155Tập 155mp3docpdf
Chí Tâm156Tập 156mp3docpdf
Tinh Tấn157Tập 157mp3docpdf
(154 -165)158Tập 158mp3docpdf
 159Tập 159mp3docpdf
 160Tập 160mp3docpdf
 161Tập 161mp3docpdf
 162Tập 162mp3docpdf
 163Tập 163mp3docpdf
 164Tập 164mp3docpdf
 165Tập 165mp3docpdf
      
TựaTập (Youtube)Xem Văn bảnÂm thanhWordPdf
 166Tập 166mp3docpdf
Phẩm 6:167Tập 167mp3docpdf
Phát Đại 168Tập 168mp3docpdf
Thệ 169Tập 169mp3docpdf
Nguyện170Tập 170mp3docpdf
(166 – 205)171Tập 171mp3docpdf
(dịch xong)172Tập 172mp3docpdf
 173Tập 173mp3docpdf
 174Tập 174mp3docpdf
175Tập 175mp3docpdf
176Tập 176mp3docpdf
177Tập 177mp3docpdf
178Tập 178mp3docpdf
179Tập 179mp3docpdf
180Tập 180mp3docpdf
181Tập 181mp3docpdf
182Tập 182mp3docpdf
183Tập 183mp3docpdf
184Tập 184mp3docpdf
185Tập 185mp3docpdf
186Tập 186mp3docpdf
187Tập 187mp3docpdf
188Tập 188mp3docpdf
189Tập 189mp3docpdf
190Tập 190mp3docpdf
191Tập 191mp3docpdf
192 Tập 192mp3docpdf
193Tập 193mp3docpdf
194Tập 194mp3docpdf
195Tập 195mp3docpdf
196Tập 196mp3docpdf
197Tập 197mp3docpdf
198Tập 198mp3docpdf
199Tập 199mp3docpdf
200Tập 200mp3docpdf
201Tập 201mp3docpdf
202Tập 202mp3docpdf
 203Tập 203mp3docpdf
 204Tập 204mp3docpdf
 205Tập 205mp3docpdf
TựaTập (Youtube)Xem  Văn bảnÂm thanhWordPdf
 206Tập 206mp3docpdf
Phẩm 7:207Tập 207mp3docpdf
TẤT THÀNH208Tập 208mp3docpdf
CHÁNH GIÁC209Tập 209mp3docpdf
 210Tập 210mp3docpdf
      
      
      
      
      
TựaTập (Youtube)Xem Văn bảnÂm thanhWordPdf
 216Tập 216mp3docpdf
Phẩm 8:217Tập 217mp3docpdf
Tích Công218Tập 218mp3docpdf
Lũy Đức219Tập 219mp3docpdf
      
      
      
      
      
      
TựaTập (Youtube)Xem Văn bảnÂm thanhWordPdf
 239Tập 239mp3docpdf
Phẩm 9:240Tập 240mp3docpdf
Viên Mãn241Tập 241mp3docpdf
Thành Tựu     
      
      
      
      
      
 248Tập 248mp3docpdf
TựaTập (Youtube)Xem Video + Văn bảnÂm thanhWordPdf
 249Tập 249mp3docpdf
Phẩm 10:     
Giai Nguyện     
Tác Phật     
      
      
      
      
      
      
TựaTập  (YouTube)Xem Văn BảnÂm thanhWordPdf

Phẩm 19:

Thọ Dụng Cụ Túc

285Tập 285mp3docpdf 
286Tập 286mp3docpdf
287Tập 287mp3docpdf
     
     
     
     
     
TựaTập (Youtube)Xem Văn BảnÂm thanhWordPdf

Phẩm 24:

Tam Bối Vãng Sanh

(từ tập 304 đến 331)

(đã dịch xong)

304Tập 304mp3docpdf
305Tập 305mp3docpdf
306Tập 306mp3docpdf
307Tập 307mp3docpdf
308Tập 308mp3docpdf
309Tập 309mp3docpdf
310Tập 310mp3docpdf
311Tập 311mp3docpdf
312Tập 312mp3docpdf
313Tập 313mp3docpdf
314Tập 314mp3docpdf
315Tập 315mp3docpdf
316Tập 316mp3docpdf
317Tập 317mp3docpdf
318Tập 318mp3docpdf
319Tập 319mp3docpdf
320Tập 320mp3docpdf
321Tập 321mp3docpdf
322Tập 322mp3docpdf
323Tập 323mp3docpdf
324Tập 324mp3docpdf
325Tập 325mp3docpdf
326Tập 326mp3docpdf
327Tập 327mp3docpdf
328Tập 328mp3docpdf
329Tập 329  mp3doc  pdf
330Tập 330mp3docpdf
331Tập 331mp3docpdf
TựaTập (YouTube)Xem Văn bảnÂm thanhWordPdf
Phẩm 25:332Tập 332mp3docpdf
Vãng Sanh333Tập 333mp3docpdf
Chánh Nhân334Tập 334mp3docpdf
(dịch xong)335Tập 335mp3docpd
TựaTập (Youtube)Xem Văn BảnÂm thanhWordPdf

Phẩm 26:

Lễ Cúng Thính Pháp

336Tập 336mp3docpdf
337Tập 337mp3docpdf
338Tập 338mp3docpdf
339Tập 339mp3docpdf
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
TựaTập (YouTube)Xem Văn BảnÂm thanhWordPdf
Phẩm 31: CHÂN THẬT CÔNG ĐỨC371Tập 371mp3docpdf
     
     
     
     
     
TựaTập (Youtube)Xem Văn BảnÂm thanhWordPdf
Phẩm 32: Thọ Lạc Vô Cực379Tập 379mp3docpdf
380Tập 380mp3docpdf
381Tập 381mp3docpdf
     
     
     
TựaTập (Youtube)Xem Văn BảnÂm thanhWordPdf

Phẩm 33:

Khuyến dụ sách tấn

394Tập 394mp3docpdf
     
     
     
     
     
     
TựaTập (Youtube)Xem Văn BảnÂm thanhWordPdf
PHẨM 38: LỄ PHẬT HIỆN QUANG446Tập 446mp3docpdf
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
TựaTập (Youtube)Xem Văn BảnÂm thanhWordPdf
Phẩm 43:
Phi Thị Tiểu Thừa(dịch xong)
479Tập 479mp3docpdf
480Tập 480mp3docpdf
481Tập 481mp3docpdf
TựaTập (Youtube)Xem Văn BảnÂm thanhWordPdf
Phẩm 44:482Tập 482mp3docpdf
Thọ Bồ Đề Ký     
      
      
      
      
      
      
TựaTập (Youtube)Xem Văn BảnÂm thanhWordPdf
PHẨM 45: ĐỘC LƯU THỬ KINH489Tập 489mp3docpdf
     
     
     
     
     
     
     
     
     
TựaTập (Youtube)Xem Văn BảnÂm thanhWordPdf
Phẩm 46:
Cần Tu Kiên Trì
494Tập 494mp3docpdf
     
     

 

    •