Album: Kinh Văn Kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng Tịnh Không Chú Giải, Thầy Thích Thiện Trang Giảng Tâm Đắc.

Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *