Responsive Menu
Add more content here...

Bất Tác Thánh Tâm, Danh Thiện Cảnh Giới. Nhược Tác Thánh Giải, Tức Thọ Quần Tà

Nam Mô A Mi Đà Phật!

Kính xin chuyển đến chư vị hữu duyên một đoạn trích trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ – Khoa Chú Tuyển Giảng – Thầy Thích Thiện Trang về Ngũ Ấm Ma.

 

#Bất tác Thánh tâm, danh thiện cảnh giới; Nhược tác Thánh giải, tức thọ quần tà: #bất tác Thánh tâm: là đừng cho đó là tâm của bậc Thánh. Tức là mình đạt cảnh giới đó, mình cho đó là tâm của bậc Thánh, là mình đạt được tâm Thánh rồi, đạt được quả vị Thánh rồi. #Danh thiện cảnh giới: thì gọi đó là cảnh giới thiện, cảnh giới tốt. Tức là quý vị thấy gì đó chăng nữa, quý vị cũng đừng cho đó là tâm Thánh, cho là đạt đạo gì hết, thì đó là cảnh giới tốt. #Nhược tác Thánh giải: nếu cho đó là giải ngộ của bậc Thánh; #tức thọ quần tà: liền bị rớt vào nhiều điều tà, #quần: là nhiều. Đây rất là nguy hiểm, đây là Kinh Lăng Nghiêm dạy.

 

Cho nên có nhiều người do không học Pháp tướng Duy thức, không học 50 hiện tượng ấm ma, không có thầy, không có ai chỉ cho trước. Cho nên thấy những cảnh đó cho là tốt đẹp.

Hồi trước Thiện Trang có kể rồi, có một ông đồng tu, có một Sư cô đó già rồi mới đi xuất gia, ông đó là chồng của Sư cô đó ở nhà. Sư cô chỉ dạy cho ông đó niệm Phật thôi, nguyện vãng sanh, không dạy học pháp. Quý vị nghe cho kĩ, không dạy học pháp. Ông đó cũng chí thành niệm Phật, niệm một thời gian thì ông thấy đức Phật A Di Đà. Lúc Thiện Trang tới thì ông tả ra, ông kể với nhiều người, tôi thấy Phật mập lắm, tướng thế này thế kia. Thiện Trang khuyên ông đừng nói, đừng kể ra nữa. Nhưng mà ông gặp ai cũng kể vì ông đâu có học pháp, đâu có biết, ông chấp vào đó.

 

Một thời gian sau thì ông có vấn đề, ông sân lắm, gặp ai ông cũng chửi và bấy giờ nói ông không nghe nữa. Ông nói bây giờ tôi là con của Phật, tôi sắp vãng sanh rồi, tháng 12 cuối năm nay tôi vãng sanh, mấy người không bằng tôi, ông đuổi hết người này, đuổi người kia.

 

Bữa đó Thiện Trang có việc tới chỗ thất của Sư cô đó, cái nhà cũ của cô làm cái thất ở trong, phải đi vô cái cổng. Thiện Trang đi qua đó tìm Sư cô có việc, gọi điện không được nên Thiện Trang vào, thì cô đó đang tu ở trong nên không có bắt máy. Thiện Trang đi vào thì Sư cô mới hỏi sao Thầy vào được? Thiện Trang nói là đi vào thôi. Cô hỏi sao ông đó không cản à, bình thường ông thấy người tu là la chửi dữ lắm. Thiện Trang nói là ông không có nói gì, hỏi thì ông chỉ đi vào đó. Sau đó thì ông bị nặng hơn, đó là một hiện tượng.

 

Và có một bà đồng tu lớn tuổi khác cũng vậy, không học rõ các cảnh giới, sau này tu pháp bất niệm tự niệm, rồi cũng nói tôi thấy ở đây có bao nhiêu Bồ-tát v.v… cuối cùng rớt vào điên. Có rất nhiều, đây là đúng như Kinh Lăng Nghiêm nói là: “Bất tác Thánh tâm, danh thiện cảnh giới; Nhược tác Thánh giải, tức thọ quần tà”. Tức là mình cho đó là cảnh giới tốt, cho đó là cảnh giới Thánh chứng đắc v.v… thì mình bị rớt vào quần tà ngay, rớt vào lưới ma, vì tâm mình vọng động.

“Cảnh giới không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta”, quý vị niệm Phật có thể công phu đắc lực một chút, đừng có sợ, đầu tiên có thể là sắc ấm hiện ra, quý vị sẽ thấy một số trạng thái. Ví dụ quý vị thấy không có thân, hoặc thấy ngồi nơi đâu đó, hoặc quý vị thấy trạng thái gì đó ở trên trời dưới biển v.v… Do nghiệp chủng của mỗi người gọi là nghiệp thức trong A-lại-da hiện ra, đó gọi là Sắc ấm.

 

Sau khi quý vị vượt qua mười hiện tượng của Sắc ấm, quý vị bước lên kế tiếp là Thọ ấm trong Ngũ ấm ma. Thọ ấm là những cảm giác lạ thường, ví dụ như quý vị cảm thấy an lạc một cách vô cùng tận, rất an lạc, cảm giác thấy giống như tất cả chúng sanh đều thành Phật v.v… Nếu như quý vị cho những cảm giác đó là chứng quả Thánh, cho là hơn người, quý vị khởi lên tâm cống cao ngã mạn, thì quý vị rớt vào quần tà như trong Kinh Lăng Nghiêm nói.

 

Cho nên thời đại Mạt pháp cho dù tu Pháp môn nào [cũng phải] có thầy. Thầy phải là người chứng đạo, không chứng đạo thì ít nhất phải có kinh nghiệm, ít nhất phải thông giáo lý Pháp tướng. Nếu không thì gặp những trường hợp đó cũng chịu thua.

 

Quý vị nên nhớ, ngày xưa ngài Lý Bỉnh Nam tổ chức khóa tu Phật thất tinh tấn bảy ngày, không ngủ không nghỉ, niệm Phật liên tục, ngài chỉ cho tu được hai khoá. Khoá nào cũng có người bị khùng, nói như bây giờ gọi là bị tâm thần, mất gần cả năm trời ngài Lý Bỉnh Nam mới điều phục lại được. Từ đó trở đi ngài không tổ chức khóa tu Phật thất tinh tấn bảy ngày nữa.

 

Ngài Hoà thượng Tịnh Không nói từ nay về sau, người thời nay nên tu ba ngày thôi, không thể nào tu nhiều hơn nữa. Tu nhiều lắm là ba ngày, và nên tu một ngày một đêm thôi. Thiện Trang cũng khuyên quý vị đồng tu, tu gì cũng phải có tầng bậc, không thể một bước lên trời. Quý vị muốn tu một ngày một đêm thì quý vị tu nửa ngày nửa đêm trước đã. Sau khi tu nửa ngày được thì quý vị tu một ngày, một ngày rồi thì quý vị mới tu tới hai ngày, hai ngày rồi mới tu ba ngày.

Cho nên hồi xưa Thiện Trang nói nếu sau này có điều kiện, Thiện Trang sẽ xây những cái thất để hộ trì cho những người nhập thất. Có vị thầy đồng tu đó ở Tây Ninh nói: Thầy ơi thầy đừng làm như vậy, con thấy ở chỗ Tây Ninh của con có người làm như vậy, sau rồi người tới nhập thất bị khùng, bị ma nhập nhiều lắm. Thiện Trang mới nói: tại vì người chủ thất không biết. Trước khi cho người ta nhập thất, mình phải có điều kiện: mới đầu tiên nhập thất thử một ngày ra, ba ngày ra. Cho họ ba ngày thôi, hoặc phải ra trình với mình, coi mặt mũi người ta thế nào, coi có vấn đề gì không. Nếu không được thì không cho nhập nữa. Và trước khi cho nhập thất phải hỏi cảnh giới người ta tu tới đâu. Người ta không biết gì hết thì vô đó nhập thất gì?

 

Người nhập thất là người phải thông đạt giáo lý, phải hiểu các cảnh giới tu hành, ít nhất cũng phải hiểu được đoạn này của Kinh Lăng Nghiêm nói: ‘Bất tác Thánh tâm, danh thiện cảnh giới; Nhược tác Thánh giải, tức thọ quần tà’. Ít nhất phải hiểu được câu này, nắm được 16 chữ này thì mới có cơ hội vào nhập thất. Còn quý vị không biết gì hết, quý vị vô nhập thất bị khùng là đúng rồi.

Bình thường quý vị niệm Phật ma không tới, vì nhà quý vị ở đó, quý vị tu giải đãi quá, nó thèm tìm tới quý vị làm gì? Quý vị tu tinh tấn một chút thì oan gia trái chủ mới tìm tới. Quý vị tu mà phát hào quang, có công lực, người niệm Phật phóng ra ánh sáng thì các cảnh giới khác tìm tới. Có năng lượng ma mới tới hút, có năng lượng ma mới tới phá. Oan gia trái chủ thấy giống như mình sắp bán nhà đi nơi khác, sắp chuyển nhà về Tây Phương rồi, cho nên tới đòi nợ. Còn quý vị tu dở quá thì khỏi cần, oan gia trái chủ bên cạnh cười hề hề, mai mốt mày chết rồi, tao tới cũng gây cho mày đọa lạc được, không có vấn đề gì hết. Còn quý vị tu tinh tấn mới có, tu sắp thoát được ra là [họ] tới ngay. Cho nên ở đây điều này quan trọng, quý vị phải cẩn thận, chỉ cần mất một chút chánh kiến là bị.

 

Đó mới là Sắc ấm, Thọ ấm là những cảm giác, rồi tới Tưởng ấm. Có đồng tu kể với Thiện Trang, họ bắt đầu có thể thấy những giấc mộng hay những cảnh giới có thể ở đời quá khứ, chuyện tương lai. Đó thuộc về Tưởng ấm, [trong] sắc thọ tưởng hành thức thì quý vị tới tưởng rồi. “Tưởng” là quý vị tưởng tượng ra nhiều thứ lắm, trong tưởng có những điều đúng nhưng cũng có những điều sai. Nếu mình cho đó là đúng hoàn toàn, mình cho là mình có thần thông, mình biết trước quá khứ hiện tại vị lai, nhiều khi quý vị cho đó là chứng Thánh, thì cũng rớt vào 50 hiện tượng ấm ma. Thật ra người đời nay chỉ tu đến mức thứ ba, Thiện Trang chưa thấy đồng tu nào nói chuyện vượt qua đến mức thứ tư. Những đồng tu mà kể với Thiện Trang, người khá nhất là tu đến cảnh giới thứ ba là Tưởng ấm. Còn Hành ấm và Thức ấm chưa tới.

 

Thức ấm là cao nhất, quý vị thông được Kinh điển và sáng ra tất cả Kinh điển không phải chỉ là Kinh của chúng ta, mà có thể văn phong chữ viết, thơ lai láng tràn ngập, viết cũng không viết kịp. Đó là thức trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái “thức” là cái biết của quý vị trôi chảy một cách lạ kỳ.

 

Cho nên tu hành là quý vị phải thông đạt các cảnh giới, không có thì phải tìm minh sư. Nếu không, mình tu dở dở cũng không sao, nhưng mà dở dở nhiều khi không có thành tựu. Nhưng mà tu có một chút công phu là phải cố gắng tìm. Nên đoạn này rất hay, chúng ta thấy đây là sự tu hành.

Trả lời 0