Responsive Menu
Add more content here...

Bí Quyết Không Thoái Chuyển

Bí quyết để đời này không thoái chuyển, mãi mãi không thoái chuyển nữa, gọi là “chung bất thoái chuyển” là làm theo đoạn này.

Hồi xưa mới học Phật pháp, Thiện Trang kêu: “Giá như có pháp nào không bị thoái chuyển nữa, chứ thoái chuyển sợ quá! Tu mà thoái chuyển đời sau vô địa ngục, đời sau vô ngạ quỷ, súc sanh, rồi không biết vô lượng kiếp sau, bao nhiêu kiếp sau mới gặp được”.

Lúc đầu đọc Kinh Vô Lượng Thọ chỉ đọc phẩm 6 với phẩm 32 đến phẩm 37, đâu có đọc đoạn này, mới tu không biết. Sau này đọc mới thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ có phương pháp không thoái chuyển, là chỉ cần đối với Kinh này chỉ cần thư tả, cúng dường, thọ trì, đọc tụng, trong chút thời gian vì người diễn nói, khuyên họ lắng nghe, mình thì không sanh ưu não, không sanh lo lắng phiền não. Ngày đêm tư duy về Tây Phương Cực Lạc và công đức của A Di Đà Phật, chỉ cần như vậy thôi không khó lắm đâu. Quan trọng là cả ngày cả đêm tư duy về Tây Phương Cực Lạc và công đức của đức Phật A Di Đà, điều đó là quan trọng.

 

-Trích Kinh Vô Lượng Thọ – Phẩm 44 – Thọ Bồ Đề Ký

– Giảng giải Thầy Thích Thiện Trang

Trả lời 0