Responsive Menu
Add more content here...

Người Ta Dùng Tâm Nào Đối Xử Với Mình Không Quan Trọng, Quan Trọng Là Mình Dùng Chân Tâm Đối Xử Với Họ

Tin sâu được bộ Kinh này, tin sâu được con đường này, càng ngày quý vị càng cảm được sự gia trì rất lớn. Công phu mình tự nhiên nâng cao, tu hành tự nhiên đắc lực. Nếu quý vị thật vì sanh tử, thật vì chúng sanh, thật vì Phật pháp, không có tâm danh lợi, không có tâm cống cao ngã mạn, quý vị sẽ thành tựu. Còn nếu quý vị vẫn còn xen tạp những thứ đó trong đó, thì giống như ly nước cam lồ mà pha một giọt thuốc độc, uống vô chết người, tương lai sẽ bị thê thảm, không thể nào gạt chúng sanh mãi được đâu. Điều gì sáng sẽ sáng, người phỉ báng ta người chê ta không quan trọng. Một ngày nào đó người ta cũng biết, người ta cũng giác ngộ. Còn người chấp thì đó là tội nghiệp của họ, không sao cả. Họ dùng tâm nào đối sử với mình không quan trọng, quan trọng là mình dùng chân tâm đối sử với họ. Tất cả mối quan hệ đều giải quyết. Ví dụ như hồi xưa em TĐT -KTT có nhiều việc không đồng tình với Thiện Trang, nhưng bây giờ mối quan hệ giữa Thiện Trang và em đó rất tốt đẹp, không có vấn đề gì. Vì Thiện Trang không có chấp việc gì hết. Mình sai thì mình sửa, mình xin lỗi. Còn người ta không chịu thì kệ họ. Hồi xưa cùng công tác, những người ghét Thiện Trang nhiều thì sau này thương Thiện Trang nhiều hơn, vì Thiện Trang đối xử tốt với họ. Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác nói: Bất tắng ác nhân, không thù ghét người ác. Huống chi là người tu hành, là người còn mê muội trong sanh tử, làm sao mà ghét được. Mình học thì phải hành. Mình không thù ghét ai hết, một thời gian người ta sẽ hiểu. Những người sống bên Thiện Trang lâu người ta hiểu, mất lòng trước được lòng sau. Thiện Trang rất thẳng thắn, nhưng mọi người hiểu mình vì mọi người mà làm, xả mình vì người. Dần dần người ta hiểu ra, người ta sẽ tôn trọng. Mới đầu người ta không hiểu, thấy nói đụng chạm, nói nặng quá. Thông thường người ta thích nghe khen, không thích nghe chê. Hòa thượng nói là thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Gạt họ thì họ thích, khuyên thì họ không nghe, thậm chí còn thù ghét. Thời nay giảng rất khó, nói thẳng quá sanh ra thù ghét, chịu không nổi, sanh phiền não, phỉ báng lại. Thiện Trang giảng thì mang tâm bình đẳng với tất cả mọi người, không thù ghét ai, không trù dập ai, không muốn gì hết. Mình chỉ cần dùng tâm đó đối xử với mọi người. Từ từ họ sẽ hiểu ra, chúng ta cứ tu, cứ dùng tâm chân thành đối với mọi người. Kinh Vô Lượng Thọ nói sở ngôn thành đế. Những lời nói ra đều là lời chân thật, mình cứ sống như thế.

(Trích trong bài giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Phẩm Bảy – Tất Thành Chánh Giác – Buổi 2

Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang

Giảng ngày: 23.01.2021 – VLT 57)

Trả lời 0