Responsive Menu
Add more content here...

5 Việc Chết Rơi Vào Địa Ngục

Theo Kinh Biện Ý thì như sau, có 5 việc chết rơi vào địa ngục. 5 việc đó là:

Thứ nhất: không tin Tam Bảo lại còn phỉ báng, khinh chê Thánh đạo.

Điều này thời nay rất nhiều. Không tin Tam Bảo là không tin Phật Pháp Tăng mà còn lại phỉ báng rồi khinh chê Thánh Đạo, tức là đạo giải thoát của chúng ta, là Phật đạo đấy, họ chê, hoặc những Thánh Đạo tu để thành Thánh. Ví dụ chúng ta khinh chê tu pháp đó không thành A La Hán đâu, tu thế này thế kia v.v… là chê bai Phật Pháp.

Thứ hai: phá hoại chùa Phật.

Tức là những nơi tu hành mà của Phật giáo. Người ta đang tu tốt, quý vị phá cho tan tành, làm cho người ta không có chỗ yên thân để tu hành.

Thứ ba: phỉ báng Tăng Ni, Phật tử không sợ hoạ ương, không có ý kính thuận.

Phỉ báng Tăng Ni, Phật tử, không sợ tai họa gì hết, nói chẳng có gì hết đâu. Mấy ông đó gạt người v.v… Mấy người Cư-sĩ gạt người v.v… Mấy người tu mê tín v.v… nói như vậy, không sợ gì hết. Rồi không kính thuận, không tin theo và không thuận với Tăng Ni Phật tử.

Thứ tư: phản nghịch không biết tôn trọng trên dưới, cha mẹ, vua tôi.

Trong đó có tội ngũ nghịch giết cha, giết mẹ thì sẽ dính vào điềunày.

Thứ năm: đã được vào đạo không noi theo lời Thầy, tự mình cống cao, khinh thường chê trách Thầy.

Trong Kinh Biện Ý nói, gồm 5 điều như vậy. Sẵn đây Thiện Trang nói, vậy có trường hợp Thầy không đúng Pháp thì sao. Thầy không dẫn theo hướng của mình thì sao? Trong Kinh có nói là đối với Thầy, mình vẫn phải cung kính nhưng không được chê trách, không được phỉ báng Thầy. Đường mình mình cứ đi. Chứ không phải mình theo vị thầy đó, rồi cuối cùng mình không theo nữa, mình quay lại mình phỉ báng, tự mình cống cao ngã mạn khinh thường chê trách thầy. Thì như vậy đây là tội, một trong năm việc khi chết rơi vào địa ngục. Nhiều điều nữa và thông thường nói đơn giản tạo thượng phẩm thập ác ngũ nghịch. Thượng phẩm thập ác là gì. Tức là có những việc như là đối lại với 10 thiện: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác, nói lời ỷ ngữ, tham, sân, si.10 điều đó là 10 điều ác. Nếu mà làm đến đỉnh điểm, tức là điểm cao gọi là thượng phẩm, giống như 80 điểm trở lên thì coi như đọa địa ngục. Nếu phạm vào 5 tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá hoà hợp Tăng, làm thân Phật chảy máu, bây giờ gọi là phá hình tượng Phật, ác tâm phá huỷ hình tượng Phật. 5 tội đó gọi là năm tội ngũ nghịch thì cũng đủ để đọa địa ngục, thậm chí là đọa địa ngục Vô Gián.

(Trich trong bài giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Phát Đại Thệ Nguyện-Đệ Lục (Phát Đại Thệ Nguyện – Phẩm Thứ Sáu)

Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang

Giảng ngày: 14.11.2020- VLT 046)

Trả lời 0