Responsive Menu
Add more content here...

Những điều cần chú ý khi niệm Phật – Pháp sư Đàm Hư khai thị

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI NIỆM PHẬT

Pháp sư Đàm Hư giảng

Phật pháp không hề tách rời thế gian pháp, mục đích của nó là khiến tâm thanh tịnh. Căn tánh con người bất đồng, nên pháp cũng khác biệt, từ cạn tới sâu, việc dễ làm nhất không gì bằng tụng kinh niệm Phật. Niệm đến khi công phu thuần thục, trong tâm tự nhiên thanh tịnh. Ngày thường nên chú ý những điều sau:

1. Phải tuân thủ giới luật nhà Phật, đối với sự xa xỉ phồn hoa của hoàn cảnh bên ngoài, phải nhìn thấu, tất cả thói xấu, tơ hào không nhiễm. Mỗi ngày phải có thời khóa cố định, theo đó mà làm, niệm Phật tụng kinh, đều không cần phân biệt. Chỉ cần thành tâm, lâu ngày, tự nhiên tâm tịnh. Nhân tâm bị hoen nhiễm, nặng nhẹ khác nhau, muốn khiến tâm tịnh, thì cũng khác nhau. Niệm đến khi tâm tịnh, cảnh giới đó, không ngôn ngữ văn tự nào diễn tả được. Tóm lại, mọi người phải nên quyết tâm theo một pháp là niệm Phật lạy Phật.

2. Tất cả ngoại duyên, được giảm thiểu liền giảm thiểu, tất cả quyến thuộc, được viễn ly liền viễn ly, đối với mọi sự mọi việc, không thương không ghét, không lấy không bỏ. Phải biết tất cả phú quý công danh trên thế gian đều như mộng như huyễn, phút chốc thành không, không đáng lưu luyến. Tất cả quyến thuộc, tài sản… sau cùng đều tiêu tán, tơ hào không nương tựa được. Điều nương tựa được, chỉ có Phật, Bồ tát, khi chưa đắc đạo thì phải quay về nương tựa. Muốn coi nhẹ thế tình, phải tin sâu nhân quả, biết rằng cảnh ngộ trong đời, phú quý bần tiện đều có số định. Theo mệnh mà hành, tùy duyên sinh sống, bất kì việc gì cũng chẳng thể quấy nhiễu tâm ta, tất cả việc ăn mặc đi ở thị phi vinh nhục, đều lạnh lùng buông bỏ. Như vậy, ngoại duyên thanh tịnh, trí huệ trong tâm tự khai mở.

3. Rảnh rỗi tĩnh tọa, có thể quán tưởng, quán tượng Phật, tượng Bồ tát, tượng thế giới Cực lạc, khiến tâm chuyên nhất. Mỗi ngày dậy sớm, trong tâm sáng suốt, dễ dàng niệm Phật. Buổi tối, có thể đối trước Phật, tự mình mặc tưởng: “Ngày nay có khởi phiền não không”, “Có sanh ác niệm không?”, có thì sửa đổi, không thì cố gắng. Đây là chánh đạo để vào thế giới Cực lạc.

4. Dụng công niệm Phật, không được hiếu kì, không được cầu Phật phóng quang, cầu Bồ tát hiển mộng, không mong tất cả mọi sự ham muốn hoan tưởng khác, nếu không dễ bị khởi ma. Phải biết cảnh tượng là hoàn cảnh, nếu tâm có thể không chuyển theo cảnh, sẽ tự đắc thanh tịnh.

5. Tất cả sở thích ham muốn, đều nên giới tuyệt, nếu không căn bản không thể nói tới việc tu hành, bây giờ tôi cũng không cần nói nhiều, tất cả đều phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân các vị.

“Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Ngày nay cái khó được chúng ta đều được, phước đó rất lớn lao. Mọi người phải nên tự trọng, không được thoái chí buông bỏ, phải sanh tâm hoan hỉ, tâm tinh tấn, không được sanh tâm giải đãi, tâm phóng dật. Đời người mấy chục năm, chớp mắt liền trôi qua, nhất định phải nỗ lực cho sớm, nếu bỏ lỡ đời này, một hơi thở hắt ra, lại chui vào bào thai, thật không biết sẽ trôi lăn về đường nẻo nào, lúc đó đau khổ triền miên, không biết ngày ra, hối hận đã muộn. Không nói nhiều nữa!

Xin các vị tự mình nỗ lực!

 

Trả lời 0