Responsive Menu
Add more content here...

Tập 1 – Lược Giảng Đại Nguyện Di Đà

 

LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

NIỆM PHẬT VÃNG SANH

TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC HAY KHÔNG?  

(Giảng lần thứ 2)

TẬP 1

Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.

Giảng tại: Viện Hán Học Minh Luân Đường Malaysia.

Thời gian: Ngày 16 tháng 02 năm 2018.

Dịch giả: Thích Thiện Trang.

Biên tập: Thích Thiện Luận.

Giọng đọc: Quảng Duyên Ngộ.

(名:02-046-0001 )

 

          Kính chào chư vị Pháp sư, chư vị đồng tu, chúc mọi người năm mới tốt lành. Niệm Phật vãng sanh tôi có thể làm được hay không? Đây là đề mục mà tôi đã giảng mấy ngày trước tại Đài Loan. Hôm nay tôi đến Malaysia này, năm mới đoàn tụ cùng với quý vị đồng tu, chư vị cũng mong tôi nói vài câu, nên tôi nghĩ cũng giảng lại những lời ấy.

Niệm Phật vãng sanh tôi có thể làm được hay không? Đây là đại sự, không phải việc nhỏ, là vấn đề lớn, không phải vấn đề nhỏ. Sự thành tựu của đời này toàn dựa vào chính mình. Trên kinh nói rất rõ ràng, người người đều có phần vãng sanh Thế Giới Cực Lạc, dù là người tạo tội nặng ngũ nghịch thập ác, đáng lẽ đọa địa ngục Vô Gián, nhưng nếu một niệm cuối cùng lúc lâm chung của họ là A Di Đà Phật, thì cũng được vãng sanh. Nên vấn đề này, chúng ta phải thừa nhận chắc chắc.

Nếu người khác hỏi tôi, thì tôi nhất định sẽ nói: tôi có thể làm được. Chúng ta dựa vào đâu để làm được? Là dựa vào於四十八願當中,定成正(第十二),光明量(第十三),量(第十五),稱歎(第十七),十念必生(第十八)“Thiện Đạo Đại sư ư tứ thập bát nguyện đương trung, xưng định thành Chánh Giác (đệ thập nhị nguyện), quang minh vô lượng (đệ thập tam nguyện), thọ mạng vô lượng (đệ thập ngũ), chư Phật xưng tán (đệ thập thất), dữ thập niệm tất sanh (đệ thập bát)” (Đại sư Thiện Đạo, trong 48 nguyện, Ngài khen ngợi năm nguyện: nguyện thứ 12-Nhất định thành Chánh Giác; nguyện thứ 13–ánh sáng vô lượng; nguyện thứ 15–thọ mạng vô lượng; nguyện thứ 17–chư Phật khen ngợi; và nguyện thứ 18–mười niệm tất vãng sanh). Năm nguyện này là chân thật nguyện. Đại sư Thiện Đạo, rất nhiều người đều cho rằng Ngài là A Di Đà Phật tái lai, nên lời của Ngài nói tức là lời của A Di Đà Phật. Tôi tin tưởng, người Nhật Bản cũng tin tưởng điều đó. Năm nguyện này tương ưng với tín, nguyện, hạnh của chúng ta. Đại sư Thiện Đạo nói được rất hay, Ngài nói với chúng ta, với đồng tu của pháp môn Tịnh độ, “tất tu cụ thử tín nguyện hạnh tam tư lương, niệm Phật phương năng vãng sanh” (cần phải tu đầy đủ ba tư lương tín nguyện hạnh, thì niệm Phật mới có thể vãng sanh). Đây là lời rất thật, ý nghĩa của mỗi một nguyện trong 48 nguyện, không gì hơn là khiến chúng sanh đầy đủ ba điều kiện tín nguyện hạnh ấy, đó là bảo chứng quý vị được vãng sanh.

Đầu tiên nói về tín. Nguyện thứ 12定成正“định thành Chánh-giác” (quyết định thành Chánh-giác), đây là lời thật, không phải giả. 我作佛“Ngã tác Phật thời” (khi tôi thành Phật), tôi ở đây là A Di Đà Phật tự xưng. 所有“Sở hữu chúng sanh”(tất cả chúng sanh), tức là tất cả chúng sanh ở khắp biến pháp giới hư không giới, 生我者,遠離“sanh ngã quốc giả, viễn ly phân biệt” (sanh qua nước tôi, xa lìa tâm phân biệt), ghi nhớ, cần đem tâm phân biệt buông xuống, 根寂“chư căn tịch tĩnh”(chư căn tịch tĩnh), trong tâm không có phân biệt, không có chấp trước, thì tâm thanh tịnh hiện tiền, vậy là công phu đắc lực, họ có thể làm được đến sáu căn thanh tịnh, chư căn tịch tĩnh tức là sáu căn thanh tịnh. 若不定成等正大涅者,不取正“Nhược bất quyết định thành Đẳng Chánh-giác, chứng đại Niết-bàn giả, bất thủ Chánh-giác”(nếu không quyết định thành Đẳng Chánh-giác, chứng đại Niết-bàn, thì tôi không giữ ngôi Chánh-giác). 48 nguyện của A Di Đà Phật, nguyện nguyện đều hiện ra sự thông nhau, không có nguyện nào là không thiết thực. Chúng ta phải hiểu rõ điểm này, chúng ta phải khẳng định chắc chắc, phải ghi nhớ. Ở ngay trong thế gian này, niệm niệm của chúng ta tương ưng với nguyện lực của A Di Đà Phật, làm được như vậy thì quý vị được vãng sanh rồi.

往生者定成佛“Vãng sanh giả quyết định thành Phật” (Người vãng sanh thì quyết định thành Phật), vì sao cần cầu vãng sanh? Vì cầu thành Phật. Thành Phật không đơn giản, với bao nhiêu pháp môn thông thường phải cần thời gian bao lâu? Là ba đại A-tăng-kỳ kiếp, nhưng Tịnh-độ tông thì một đời thành tựu. 顯彌陀之本心,唯以一佛乘,無邊眾生於究竟涅“Chánh hiển Di Đà chi bổn tâm, duy dĩ nhất Phật thừa, quảng độ vô biên chúng sanh ư cứu cánh Niết-bàn” (Thật sự hiện bày bổn tâm của Đức Di Đà, là chỉ lấy một Phật thừa để rộng độ vô biên chúng sanh vào cứu cánh Niết-bàn), Ngài độ chúng ta đạt đến tầng bậc nào? Là đạt đến tầng bậc của thành Phật, hay nói cách khác, Địa thượng Bồ-tát mới tính là thành Phật. Chúng ta muốn thành tựu ngay trong đời này, thì nguyện thứ 12 là nguyện làm bảo chứng thành Phật của chúng ta, đấy là bảo chứng thư. Có thể thấy nguyện này, thật sự là tâm tủy của 48 nguyện A Di Đà Phật. Bổn nguyện của A Di Đà Phật, 只是一切定成佛“chỉ thị vi nhất thiết chúng sanh quyết định thành Phật” (chỉ vì tất cả chúng sanh quyết định thành Phật). Hôm nay chúng ta gặp được rồi, thật vô cùng khó được, thì cần phải đồng tâm đồng nguyện với A Di Đà Phật. Vì sao phải thành Phật? Là vì giúp tất cả chúng sanh một đời thành tựu. Nguyện của chúng ta cần phải tương đồng với nguyện của A Di Đà Phật, thì chúng ta mới được A Di Đà Phật gia trì, tương lai đến Thế Giới Cực Lạc, cũng giống như A Di Đà Phật, cùng nguyện, cùng hạnh, giống như A Di Đà Phật độ chúng ta, là lấy bổn nguyện công đức để tiếp dẫn tất cả chúng sanh mười phương có duyên. Vì để hiện thực nguyện này, cho nên mới có nguyện, 十念必生“thập niệm tất sanh” (mười niệm tất vãng sanh). Trong 48 đại nguyện, không có nguyện nào thù thắng hơn nguyện thứ 18 này. Chúng sanh nương vào đây thì đơn giản nhất, dễ dàng nhất, mà là圓頓路,念佛往生,皆可成佛也“viên đốn chi kinh lộ, niệm Phật vãng sanh, tắc giai khả thành Phật dã” (con đường vô cùng viên đốn, niệm Phật vãng sanh thì đều có thể thành Phật vậy), không một ai mà không thành Phật.

文中遠離,即除分之妄惑 “Nguyện văn trung viễn ly phân biệt, tức xả trừ phân biệt chi vọng hoặc”(trong văn nguyện này, viễn ly phân biệt tức là xả trừ vọng hoặc của phân biệt), phân biệt là đại biểu cho tất cả vọng niệm, chúng sanh sai khác với Phật là ở tại chỗ này. Vọng niệm là vọng tâm, nếu buông xuống vọng niệm rồi, thì chân tâm hiện tiền. Chân tâm là thế nào? Chân tâm là không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Hay nói cách khác, phải đem tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước buông xuống, dùng một câu Phật hiệu này để thay thế cho tất cả thì đúng rồi. “Liễu đạt”(liễu đạt), liễu là rõ ràng, đạt là thông đạt, 真如即法,法即真如“chân như tức vạn pháp, vạn pháp tức chân như” (chân như tức là vạn pháp, vạn pháp tức là chân như), là một chứ không phải hai. 根寂,不生分,自然遠離癡闇“Chư căn tịch tĩnh, bất sanh phân biệt, tự nhiên viễn ly si ám” (các căn tịch tĩnh, không sanh phân biệt, thì tự nhiên xa lìa si ám), thì quý vị liền có thể buông xuống tham sân si rồi, 六根同,身口意寂;而寂正是涅之理“Lục căn đồng quy tịch tĩnh, thân khẩu ý tịch tĩnh; nhi tịch tĩnh chánh thị Niết-bàn chi lý thể” (Sáu căn đồng quy tịch tĩnh, thân khẩu ý tịch tĩnh; mà tịch tĩnh chính là lý thể của Niết-bàn). Niết-bàn nói ra rất trừu tượng, thứ gì gọi là Niết-bàn? Niết-bàn tức là thật tướng của vũ trụ. Khi chúng ta buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì quý vị lãnh hội được là tịch tĩnh. Tự-tánh vốn định, Tự-tánh vốn định tức là lý thể của Niết-bàn. Làm rõ ràng, minh bạch, thì đó là một sự việc, không phải hai sự việc. Nếu chỉ cần chúng ta buông xuống, thì đời này chúng ta có thể thành tựu. Cần phải buông xuống, vì sao vậy? Trong kinh Phật nói với chúng ta, 凡所有相,皆是“Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng” (tất cả những gì có tướng, đều là hư vọng), bởi vì nó là hư vọng, không phải chân thật. Thứ gì là chân thật? Chân thật là tịch tĩnh, là lý thể của Niết-bàn. Đó là thật, không phải là giả. Chân tâm, tịch tĩnh là chân tâm, dùng chân tâm không dùng vọng tâm, đồng tâm đồng đức với A Di Đà Phật, như vậy thì mới có thể thành tựu, mới có thể đạt được sự gia trì của 48 nguyện A Di Đà Phật. Nên có thể được tịch tĩnh hay không? Tâm chúng ta đây có thể định xuống được hay không, có thể tịch tĩnh được hay không? Chính mình nắm chắc, chịu buông xuống thì thành công rồi, thì niềm tin của chính mình tự nhiên đầy đủ thôi.

由於遠離之妄惑,根寂,契入涅之理。淨業行人要信只要發願求生,定能往生自心本具的極樂世界“Do ư viễn ly phân biệt chi vọng hoặc, chư căn tịch tĩnh, khế nhập Niết-bàn chi lý. Tịnh nghiệp hành nhân yếu tín chỉ yếu phát nguyện cầu sanh, định năng vãng sanh tự tâm bổn cụ đích Cực Lạc thế giới” (Do vì xa rời vọng hoặc của phân biệt, các căn tịch tĩnh, nên khế nhập lý thể của Niết-bàn. Người tu hành Tịnh nghiệp phải tin rằng, chỉ cần phát nguyện cầu sanh, thì nhất định được vãng sanh, bởi chính tâm mình vốn đầy đủ thế giới Cực Lạc rồi), đặc biệt chú ý đến, tâm mình vốn đầy đủ, thế giới Cực Lạc từ đâu mà đến? Là do chân tâm biến hiện ra, là chân tâm của A Di Đà Phật biến hiện ra. Chúng ta chỉ cần dùng chân tâm không dùng vọng tâm, thì Thế Giới Cực Lạc liền hiện tiền. Thế Giới Cực Lạc của A Di Đà Phật sở hiện, hoàn toàn giống với thế giới của Tự-tánh chúng ta sở hiện, là một chứ không phải hai, đạo lý là tại chỗ này.

信佛、佛;信念佛是因,成佛是果;信西方真極樂世界阿陀佛;信極樂世界不出前一念心性之外,因心外法。“Tín Phật ngữ, Phật nguyện chân thật bất hư; tín niệm Phật thị nhân, thành Phật thị quả; tín Tây Phương chân thật hữu Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật; tín Cực Lạc Thế Giới bất xuất hiện tiền nhất niệm tâm tánh chi ngoại, nhân vi tâm ngoại vô pháp” (Tin lời Phật, nguyện của Phật là chân thật không hư dối; Tin rằng niệm Phật là nhân, thành Phật là quả; Tin rằng phương tây thật sự có Thế Giới Cực Lạc A Di Đà Phật; Tin rằng Thế Giới Cực Lạc không ngoài một niệm của tâm tánh hiện ra, bởi vì ngoài tâm không có pháp). Những câu này nói được rất đơn giản, rất quan trọng, đó là chân tướng sự thật, không có một tơ hào giả dối. Tại sao chúng ta không buông xuống được? Vì không thấy được chân tướng sự thật, nên không buông xuống được, nếu thấy được chân tướng sự thật, thì vấn đề được giải quyết rồi. Nên lời của Phật thật là chính xác, không lừa gạt người, vì Phật không có lý do gì để gạt người. Phật hy vọng quý vị mau sớm thành Phật giống như Ngài, hy vọng quý vị vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ của lục đạo luân hồi, đó là nguyện vọng vĩ đại của Phật. Phật đã thành Phật rồi, bởi vì điều gì? Là vì sự việc này, khiến tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới, ngay trong một đời viên mãn thành Phật đạo, đó là bổn nguyện của Phật. Cho nên cần phải tin: niệm Phật là nhân thành Phật là quả; tin rằng phương tây thật sự có Thế Giới Cực Lạc A Di Đà Phật. Đây là sự thật. Đạo lý thế nào? Đó là phải tin tưởng câu nói sau đây: Thế Giới Cực Lạc không ngoài một niệm của tâm tánh hiện ra. Phật nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm mà không tưởng điều gì cả thì là đại Niết-bàn, thì Pháp-thân hiện tiền. Pháp-thân có thể hiện Báo-thân, hiện mười pháp giới, Thế Giới Cực Lạc cũng là do Pháp-thân hiện ra. Cần phải làm rõ ràng, minh bạch những sự lý này, thật sự tin tưởng không có hoài nghi, thì quý vị liền tự tự nhiên nhiên buông xuống được, đối với thế gian này không có chỗ nào lưu luyến, buông xuống nhẹ nhàng dễ dàng, buông xuống thì liền được đại tự tại, sau khi quý vị mạnh dạn chịu buông xuống, thì quý vị nắm chắc được vãng sanh. Câu này là nói lời thật với quý vị, không phải là lừa dối người khác, càng không phải là lừa dối chính mình. Trong đây có lý có sự, sự lý đều viên mãn. Đại sư Thiện Đạo nói đoạn này được rất hay, tin rằng Thế Giới Cực Lạc không ngoài một niệm của tâm tánh hiện ra, một niệm tâm tánh hiện ra Thế Giới Cực Lạc, hiện ra A Di Đà Phật. Vì sao vậy? Bởi ngoài tâm không có pháp, pháp không ở ngoài tâm.

Những lời này trong kinh của Thế-tôn, đều giúp cho chúng ta, ngay trong đời này liễu sanh tử xuất tam giới, là lời thật, lời vàng. Chúng ta nên thường xuyên để trên tâm. Lúc trước chưa nói qua, có thể để trên tâm không? Cần để trên tâm, đó là quy trình, vì công phu của chúng ta hiện nay không đến nơi, nếu như không đem giáo huấn của Phật để ở trên tâm, thì vọng niệm trong tâm không dừng nghỉ, vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước hiện hành. Nếu như vọng tưởng phân biệt chấp trước thường thường hiện hành, thì không đến Thế Giới Cực Lạc được, tại sao vậy? Vì một niệm tâm tánh của chúng ta không tương ưng cùng với Thế Giới Cực Lạc. Một niệm tâm tánh Thế Giới Cực Lạc có thật, là do Tự-tánh ta biến hiện ra. Tự-tánh Di Đà với Tự-tánh chính ta là một, không phải là hai Tự-tánh, điểm này quan trọng. Đồng thời Tánh này cũng là Tánh của quý vị, cũng là Tánh của hết thảy vạn vật, động vật có tâm tánh, thực vật, khoáng vật có Pháp-tánh. Nói đơn giản nhất, Tánh chỉ là một, tất cả pháp đều do Tánh này hiện ra. Tánh không hiện, thì không có thứ gì; Tánh hiện ra, thì vô lượng vô biên, mười phương ba đời quá khứ hiện tại vị lai, tất cả pháp là do Tự-tánh này, một niệm tâm tánh biến hiện ra. Trong đó bao gồm cả Thế Giới Cực Lạc, bao gồm có A Di Đà Phật, bao gồm tất cả chúng sanh niệm Phật ở thập phương thế giới, đầy đủ ba điều kiện tín, nguyện, hạnh, tất cả đều được vãng sanh, tất cả đều là đối tượng tiếp dẫn của A Di Đà Phật. Chúng ta không ngoại lệ, phải không một chút nghi ngờ câu nói này. Ngay trong đời này, chúng ta đầy đủ thật tin, không hoài nghi; đầy đủ thật nguyện, thật mong muốn đi đến Thế Giới Cực Lạc, dù thế giới này có tốt hơn, tôi cũng không lưu luyến, sẽ không lưu luyến.

Chúng ta ghi nhớ lời của Đại sư Thiện Đạo, ghi nhớ giáo huấn của Đại sư Ấn Quang, quyết định vãng sanh ngay trong đời này. Cần làm ra tấm gương vãng sanh tốt, cho mọi người xem thấy, đó là hóa độ chúng sanh, là tăng thượng duyên không gì thù thắng hơn, khiến họ tận mắt nhìn thấy. Mỗi một người vãng sanh đều có tâm từ bi như vậy, đều hiện ra tướng tốt. Tấm gương như Lão Hòa thượng Hải Hiền, Ngài vì chúng ta mà làm ra cứu cánh viên mãn vãng sanh Thế Giới Cực Lạc, đó là tấm gương gần chúng ta nhất, là việc cách đây 5 năm về trước.  Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội vãng sanh lần này, nếu lỡ qua cơ hội này, lần sau gặp lại được, thì thời gian đó rất lâu dài rồi. Hy vọng đồng học chúng ta, ngay trong đời này thành tựu việc đại sự ấy. Đối với thế gian pháp thì tùy duyên, có duyên, có lợi ích cho chúng sanh thì cần làm, nếu không có lợi ích cho chúng sanh thì nhất định không nên làm.

          Tốt rồi, hôm nay tôi giảng đến đây thôi, cảm ơn mọi người, chúc năm mới phước lành mọi người cần tiến bộ, tạm biệt.

( Hết tập 1)

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử
cùng chúng sanh
Đều sanh nước Cực Lạc
Chóng viên thành Phật quả
Rộng độ khắp chúng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Địa chỉ email của dịch giả: [email protected]

Kênh Youtube: Thiện Trang Văn Trang

 

Trả lời 0