Responsive Menu
Add more content here...

Đạo Niệm Đồng Tình Niệm, Tắc Thành Phật Đa Thời

Quý vị cứ nhớ rằng chúng ta tu hành giống như Đại sư Hành Sách nói sáu chữ, Thiện Trang xin nêu rút ngắn lại thành năm chữ giống như chư Tổ ở Việt Nam hay lưu truyền thành hai câu 5 chữ thay vì 2 câu 6 chữ (ở Việt Nam thường nghe câu này, còn trong bản gốc thì 12 chữ, nội dung giống nhau). Nói như những người trẻ cho dễ hiểu, chắc người già cũng dễ hiểu: “Đạo niệm đồng tình niệm, tắc thành Phật đa thời”. Tức là nếu như sự niệm Phật của chúng ta giống sự niệm với người tình, tình yêu thời trẻ lúc mới lớn thì chắc thành Phật lâu rồi. Chúng ta cũng vậy, cố gắng chỉ niệm Phật thôi, niệm những thứ khác là sanh tử luân hồi, đọa lạc, biết rõ rồi thì đời này cố gắng mà tu hành, cố gắng bước lên. Cố gắng một thời gian ngắn ngủi thôi, niệm tốt ba năm thành tựu, thậm chí niệm tốt ba tháng thành tựu, thậm chí niệm tốt hơn nũa thì ba ngày thành tựu, như ngài Pháp sư Oánh Kha. Khi công phu niệm Phật đắc lực tất cả bệnh sẽ hết, không phải chỉ có một người đâu, mà có bao nhiêu người rồi đó.

 

(TRÍCH VLT138 – TẠM CHIA SẺ KINH VÔ LƯỢNG THỌ – PHẨM 42: BỒ TÁT VÃNG SINH – BUỔI 1 – THẦY THÍCH THIỆN TRANG)

Trả lời 0