Responsive Menu
Add more content here...

Độc Lưu Thử Kinh

Tựa đề:

獨留此經第四十五

Độc Lưu Thử Kinh, Đệ Tứ Thập Ngũ

Phẩm Bốn Mươi Lăm: Đặc Biệt Lưu Lại Một Bộ Kinh Này

 

Giải:

#Độc Lưu Thử Kinh: #độc: là độc nhất vô nhị; #lưu là lưu lại, giữ lại; #thử Kinh là Kinh này, là Kinh Vô Lượng Thọ. Tức là đặc biệt lưu lại bộ Kinh Vô Lượng Thọ này.

#Đệ Tứ Thập Ngũ: là thứ Bốn Mươi Lăm.

Ở đây đặc biệt lưu lại một bộ Kinh này vì Kinh này là Kinh quan trọng.

 

Hòa Thượng chú giải:

︽解︾佛這一品經中特為顯示世尊大慈大悲,在佛法滅後,再此經住世一百,普罪苦眾生

Giải: Trong phẩm Kinh này, Phật đặc biệt vì hiển thị đại từ đại bi của đức Thế Tôn, sau khi Phật pháp diệt, tiếp tục lưu giữ Kinh này trụ thế 100 năm, phổ độ tất cả chúng sanh tội khổ.

 

Tức là Kinh này rất quan trọng, sau khi Phật diệt độ, pháp cũng diệt hết thì vẫn lưu lại Kinh này trên thế gian 100 năm để rộng độ tất cả chúng sanh tội khổ, vì nếu không có Kinh này, thì chúng sanh không còn đường nào khác. Không có Kinh này, vào thời Mạt pháp tu các Pháp môn khác không phải là không tốt nhưng mà tu không nổi. Tu niệm Phật mới nổi, đới nghiệp vãng sanh chứ chứng quả lâu lắm rồi không nghe ai chứng quả, hiếm lắm. Trong Kinh Đại Tập nói: “Thời kỳ Mạt pháp ức ức người tu hành, khó có người chứng đắc, chỉ nương Pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi”. Phật đã bốc cho thang thuốc cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn, đó là thang thuốc A Già Đà dịch nghĩa là Vạn Linh Đơn, thuốc này có thể trị tất cả các bệnh trên thế gian. Vào thời Mạt pháp, tu các Pháp môn khác khó lắm, vì Phật đã huyền ký trong Kinh Đại Tập rồi: “Thời kỳ Chánh pháp giới luật thành tựu” nghĩa là thời kỳ Chánh pháp chỉ cần giữ giới là thành tựu, chứng được quả A-la-hán rồi. “Thời kỳ Tượng pháp Thiền định thành tựu” nghĩa là thời kỳ Tượng pháp phải tu Thiền định cho sâu thì thành tựu. “Thời kỳ Mạt pháp ức ức người tu hành, khó có người chứng đắc, chỉ nương Pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi”, nên chúng ta cố gắng đới nghiệp vãng sanh.

 

Trong tập chín của Hoa Nghiêm Áo Chỉ giảng lần thứ nhất, Hoà thượng nói: “Đới nghiệp vãng sanh, nghiệp ở đây là nghiệp cũ, không đới nghiệp mới. Thân thể này là nghiệp mới, tất cả những sự việc linh tinh ở thế gian hiện tại là nghiệp, không thể mang nghiệp đi”. Chúng ta lưu ý tất cả những việc ở thế gian đều là nghiệp nên chúng ta cố gắng từ khi biết Phật Pháp rồi đừng tạo thêm nghiệp mới nữa. Nếu là thiện nghiệp thì sanh vào ba đường thiện, ác nghiệp thì sanh vào ba đường ác, chúng ta cố gắng tu Tịnh nghiệp để ra khỏi sanh tử luân hồi. Trong Kinh này Phật rất từ bi nói là: “Như Lai dĩ vô tận đại bi, căng ai tam giới, sở dĩ sở dĩ xuất hưng ư thế. Quang xiển đạo giáo, dục chẩn quần manh, huệ dĩ chân thật chi lợi”. Đức Phật từ bi xuất hiện ở đời để truyền trao cách để chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi.

 

(TRÍCH VLT143 – TẠM CHIA SẺ KINH VÔ LƯỢNG THỌ – PHẨM 45: ĐỘC LƯU THỬ KINH – THẦY THÍCH THIỆN TRANG)

Trả lời 0