Responsive Menu
Add more content here...

Học Pháp Là Tu Huệ

Trí huệ từ học pháp mà ra, phải có học mới có trí huệ, không học thì làm sao biết được, nên gọi là phước huệ song tu. Phước thì dễ tu, ai cũng có thể làm được, chỉ cần có tiền là có thể đi phóng sanh, in kinh, bố thí, đi làm hùng hục tăng ca kiếm thêm tiền. Nhưng huệ thì không ai biết tu, vô niệm Phật là tu định, tu huệ, trì kinh giữ giới là tu huệ, học pháp cũng là tu huệ. Mà học pháp là môn quan trọng về huệ, vì mình tu những điều kia khó lắm. Niệm Phật vô công phu Nhất tâm Bất loạn thì mới được khai huệ. Sự Nhất tâm Bất loạn cũng chưa đủ, mà phải được Lý Nhất tâm bất loạn như ngài Hải Hiền mới được. Cho nên chúng ta học pháp cũng là một cách tiệm tu về huệ.

 

(TRÍCH KINH VÔ LƯỢNG THỌ KHOA CHÚ TUYỂN GIẢNG – MÔN THỨ 3: TÔNG THÚ TOÀN KINH – BUỔI 5 – 015 – GIẢNG GIẢI THẦY THÍCH THIỆN TRANG)

Trả lời 0