Khai Thị Của Hòa Thượng Trí Tịnh: Đời Mạt Pháp Có Nhiều Dị Kiến, Nên Những Gì Không Đúng Với Kinh Điển Đại Thừa Thì Không Nên Nghe Theo

Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *