Responsive Menu
Add more content here...

Tập 317 – Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

 

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014-2017
(Giảng lần thứ 4)

PHẨM 24: TAM BỐI VÃNG SANH:

Ba Bậc Vãng Sanh

Tập 317

Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.

Giảng tại: Tịnh Tông Học Viện Australia.

Thời gian: Ngày 6 tháng 3 năm 2016.

Dịch giả: Minh Tâm và Thích Thiện Trang.

 

          Kính chào: quý vị đồng học, mời an tọa.

          Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 755, trang 755, chúng ta xem từ hàng thứ nhất, kinh văn:

          【是故阿難。其有眾生欲於今世見阿彌陀佛者。】    “Thị cố A Nan. Kỳ hữu chúng sanh dục ư kim thế kiến A Di Đà Phật giả”(Vì thế A Nan, nếu có chúng sanh mong ngay đời này thấy A Di Đà Phật). Chính là mấy câu này. Mời xem chú giải của lão Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. “Dục ư kim thế kiến A Di Đà Phật”, “Thử chỉ hiện tại cập đương lai nhất thiết chúng sanh”(Mong ngay đời này thấy A Di Đà Phật, đây là chỉ cho tất cả chúng sanh ở hiện nay và đương lai), hiện tại là thời chúng ta đây, đương lai là chỉ tương lai, nhìn về sau này, chúng sanh hiện nay, đời hiện tại đích thân chính mắt thấy; tương lai, những người đó có đầy đủ thiện căn, cũng có thể đích thân chính mắt thấy A Di Đà Phật. Niệm lão trích dẫn chương Thượng Phẩm Sanh trong Quán Kinh, đoạn kinh văn ấy đã được trích dẫn ở đây, Thượng-phẩm thượng-sanh, thì A Di Đà Như Lai cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vô số hóa Phật, trăm ngàn đại chúng Tỳ-kheo Thanh-văn, vô lượng chư thiên”, đây là chánh-báo, “cung điện bảy báu”, đây là nói y-báo, đều nhìn thấy rồi. Cũng thấy trên tay Bồ-tát Quán Thế Âm cầm đài Kim Cang, Bồ-tát Đại Thế Chí cùng với Bồ-tát Quán Âm đến trước mặt người vãng sanh ấy, người ấy nhìn thấy rồi. Lúc đó, “A Di Đà Phật phóng đại quang minh, chiếu thân hành giả”, Ánh sáng Phật chiếu vào thân thể của người vãng sanh, “Cùng chư Bồ-tát, đưa tay tiếp đón”, đó là thượng-phẩm thượng-sanh. 觀世音、大勢至,與無數菩薩,讚歎行者,勸進其心。行者見已,歡喜踊躍。自見其身乘金剛臺,隨從佛後。如彈指頃,往生彼國“Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, dữ vô số Bồ-tát, tán thán hành giả, khuyến tấn kỳ tâm. Hành giả kiến dĩ, hoan hỷ dũng dược. Tự kiến kỳ thân thừa Kim Cang đài, tùy tùng Phật hậu. Như đàn chỉ khoảnh, vãng sanh bỉ quốc”(Ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, cùng vô số Bồ-tát: khen ngợi hành giả, khuyến tấn tâm người ấy. Hành giả thấy rồi, hoan hỷ hớn hở, tự thấy thân mình ngồi đài Kim Cang, theo sau đức Phật, trong khoảng khảy ngón tay, sanh sang cõi ấy). Khoảng khảy ngón tay là nói rất nhanh, một cái búng tay thì đến Thế giới Cực Lạc. Trong kinh Phật nói với chúng ta, Thế giới Cực Lạc cách nơi này của chúng ta là mười vạn ức cõi Phật. Mười vạn cõi Phật là khoảng cách rất xa, khoảng cách rất lớn, thế nhưng một khảy ngón tay thì đến rồi, thì họ thấy được, hoan hỷ hớn hở. Là thượng-phẩm thượng-sanh.

          Ngày nay chúng ta muốn hỏi, đại sự số một của chúng ta ở đời này là gì? Chư vị phải ghi nhớ, chính là cầu sanh Tịnh-độ, thì mới thật giải quyết vấn đề. Nếu đời này không thể vãng sanh, vậy thì thật quá là đáng tiếc rồi! Không thể vãng sanh, thì tiền đồ của chúng ta không sáng sủa. Tại sao thế? Chúng ta nghiêm túc kiểm điểm phản tỉnh khởi tâm động niệm, tâm khởi là tâm gì? Động niệm là niệm gì? Ngôn ngữ hành vi, mỗi ngày là nói lời gì? Là làm việc gì? Ba nghiệp thân khẩu ý, chúng ta tạo là thiện nghiệp hay vẫn là ác nghiệp? Thiện nghiệp, ác nghiệp đều không tương ưng với tịnh nghiệp, thiện nghiệp cảm được ba đường thiện, ác nghiệp cảm được ba đường ác, không thoát được sáu đường luân hồi. Mọi người quý vị không vội vã, tôi thì vội. Tại sao vậy? Bởi quý vị còn trẻ, còn có thời gian, tôi không còn thời gian rồi. Cổ nhân nước ta nói, sau 80 tuổi, đời này đã hết rồi; nói cách khác, sau 80 tuổi, ngày ngày đều phải nghĩ vãng sanh, niệm niệm không quên ra đi. Tự mình không làm chủ được nữa, không chắc đi khi nào, không chắc đi ở nơi đâu, đi rồi thì làm sao? Đi đến nơi đâu? Có bao giờ nghĩ đến chưa? 90 tuổi thì càng không cần nói nữa, không lúc nào quên. Điều quan trọng nhất là gì? Tín nguyện trì danh. Phật hy vọng chúng ta, Tổ sư hy vọng chúng ta, không quên mất câu Phật hiệu này, mà câu này nối tiếp câu kia, không lúc nào quên, bất luận lúc nào, hơi thở này ngừng, thì A Di Đà Phật tiếp đón chúng ta đến Thế giới Cực Lạc liền, vậy thì đúng rồi.

          Phật hiệu này làm thế nào mới có thể duy trì không quên mất? Không có gì khác, chính là câu nói: triệt để buông xuống. Buông xuống thân tâm thế giới, buông xuống tất cả pháp của thế xuất thế gian, thì Phật hiệu sẽ không gián đoạn nữa. Đây là công phu, chúng ta luyện điều gì? Chính là luyện công phu này, trong miệng không niệm không sao, miễn trong tâm không gián đoạn Phật hiệu, thì đúng rồi. Trong Kinh Kim Cang, đức Thế Tôn nói với chúng ta: “Pháp còn phải xả, huống là chẳng phải pháp”, câu nói này là đối với ai? 80 tuổi trở lên, là người đương cơ. Tất cả chúng sanh đều phải rõ ràng, đều phải lãnh hội được: thân người thật khó được, Phật Pháp thật khó được nghe, điều này không phải là giả. Báo cáo học tập gần đây nhất của Pháp sư Tự Liễu, chúng tôi đã đọc qua khoảng hai bài, 八無暇“Bát Vô Hạ”(Tám điều không rảnh), chúng ta phải ghi nhớ, thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta. Sự việc ở trong thời đại ngày nay, cả xã hội động loạn, tai nạn trên địa cầu trước nay chưa từng có, chúng ta sanh ở thời đại này có tốt hay không? Đối với người cầu vãng sanh mà nói thì rất tốt. Tại sao vậy? Bởi luôn luôn đang cảnh giác chính chúng ta, nơi này không ở được nữa, đi đến nơi nào? Đi đến Thế giới Cực Lạc. Đi được hay không? Được. Dựa vào điều gì? Dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh nói được quá rõ ràng, quá sáng tỏ rồi, giúp cho chúng ta đối với Thế giới Cực Lạc khởi tâm hướng về vô hạn. Tôi thì muốn đi, chỉ mong sao hôm nay có thể đi, không muốn chậm trễ dù một phút một giây. Thượng-phẩm thượng-sanh không dễ dàng, phải niệm Phật đến lý-nhất-tâm-bất-loạn, lý-nhất-tâm-bất-loạn chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Là cảnh giới cao nhất trong Thiền-tông, niệm Phật có thể đạt được. Vấn đề chính là có chịu niệm hay không, có chịu buông xuống triệt để hay không, thời thời khắc khắc không để cho câu Phật hiệu này mê mất. Chúng ta nhìn thấy rồi thì cảm phục ngưỡng mộ, cung kính tán thán.

          Chúng ta xem tiếp đoạn văn bên dưới, 又上品中生者,命欲終時,阿彌陀佛,與觀世音、大勢至,無量大眾眷屬圍繞。持紫金臺,至行者前。讚言:法子!汝行大乘,解第一義,是故我今來迎接汝。與千化佛一時授手。行者自見坐紫金臺,合掌叉手,讚歎諸佛。如一念頃,即生彼國七寶池中Hựu thượngphẩm trungsanh giả, mng dục chung thời, A Di Đà Phật, dữ Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vô lượng đại chúng quyến thuộc vi nhiễu. Trì tử kim đài, chí hành giả tiền. Tán ngôn: Pháp tử! Nhữ hành Đại-thừa, giải đệ-nhất-nghĩa, thị cố ngã kim lai nghinh tiếp nhữ. Dữ thiên hóa Phật nhất thời th thủ. Hành giả tự kiến tọa tử kim đài, hợp chưởng xoa thủ, tán thán chư Phật. Như nhất niệm khoảnh, tức sanh bỉ quốc Thất Bảo trì trung”(Về người thượng-phẩm trung-sanh, lúc mạng sắp hết, A Di Đà Phật, cùng ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vô lượng đại chúng quyến thuộc vây quanh, cầm đài tử kim, đến trước hành giả, khen rằng: Này pháp tử! con hành Đại-thừa, hiểu đệ-nhất-nghĩa, vì thế nay ta đến nghinh tiếp con. Cùng ngàn hóa Phật đồng thời đưa tay ra, hành giả tự thấy mình ngồi đài tử kim, chấp tay trước ngực, khen ngợi chư Phật. Như trong một niệm, liền sanh trong ao Bảy Báu ở cõi nước ấy). Đây là thượng-phẩm trung-sanh, hạ thấp một cấp so với phía trước. Thượng-phẩm thượng-sanh, thì Bồ-tát Quán Thế Âm cầm trên tay là đài Kim Cang, chỗ này là đài tử kim, theo A Di Đà Phật đến tiếp đón. Thượng-thượng-phẩm vãng sanh có vô số hóa Phật, thượng-trung-phẩm vãng sanh có ngàn hóa Phật, số lượng này không giống nhau, phía trước là vô số, đây thì số có hạn thôi, có một ngàn vị hóa Phật. Nhất thời là cùng một lúc, cùng với A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đưa tay để tiếp dẫn quý vị, ngàn vị Phật cùng một lúc cũng đưa tay bày tỏ đón tiếp, đều là cùng một lúc, khoảnh khắc như chớp mắt, khoảng một niệm, thì đến Thế giới Cực Lạc.

          Xem tiếp thượng-phẩm hạ-sanh, 行者命欲終時,阿彌陀佛,及觀世音、大勢至,與諸菩薩,持金蓮華,化作五百佛“Hành giả mạng dục chung thời, A Di Đà Phật, cập Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, dữ chư Bồ-tát, trì kim liên hoa, hóa tác ngũ bách Phật”(Lúc mạng hành giả sắp hết, A Di Đà Phật cùng ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và chư Bồ-tát, cầm hoa sen vàng, hóa làm 500 vị Phật). Trung-phẩm ngàn hóa Phật, hạ-phẩm năm trăm hóa Phật. Thượng-bối hạ-phẩm vãng sanh, thông thường chúng ta nói là thượng-hạ-phẩm, thượng-bối hạ-phẩm, thì Tam Thánh đều hiện đến, A Di Đà Phật, ngài Quán Âm, Thế Chí, lúc ấy người vãng sanh nhìn thấy 500 hóa Phật đến tiếp đón, cũng là cùng lúc đưa tay đón tiếp, bày tỏ đón tiếp. 讚言:法子!汝今清淨,發無上道心,我來迎汝“Tán ngôn: Pháp tử! Nhữ kim thanh tịnh, phát Vô thượng đạo tâm, Ngã lai nghinh nhữ”(Khen rằng: Này pháp tử! Nay con thanh tịnh, phát tâm Vô thượng đạo, Ta đến tiếp con). Thấy được sự tướng này, 即自見身坐金蓮華。坐已華合。隨世尊後,即得往生七寶池中“tức tự kiến thân tọa kim liên hoa. Tọa dĩ hoa hợp. Tùy Thế Tôn hậu, tức đắc vãng sanh Thất Bảo trì trung”(Liền tự thấy thân mình ngồi hoa sen vàng, ngồi xong hoa khép lại, theo sau đức Phật, liền được sanh sang trong ao Thất Bảo). Phía trước nói hoa sen hóa sanh, không có câu “hoa khép lại” này, chúng ta đọc chỗ này thấy hoa khép, đến Thế giới Cực Lạc hoa nở thấy Phật, đây là vãng sanh trong ao Thất Bảo.

          《觀經》與本經,同謂行者於命終前,見佛來迎,是即今世見阿彌陀佛也“Quán Kinh dữ bổn kinh, đồng vị hành giả ư mạng chung tiền, kiến Phật lai nghinh, thị tức kim thế kiến A Di Đà Phật dã”(Quán Kinh cùng Kinh này, đều nói rằng: trước lúc mạng chung, hành giả thấy Phật đến đón tiếp, đây chính là ‘đời này thấy A Di Đà Phật’ vậy). Câu này là tổng kết lại, đây không phải thấy Phật ở Thế giới Cực Lạc, người vãng sanh thượng-bối là thấy ngay lúc vãng sanh, thần thức vẫn chưa rời khỏi thân thể, là dùng thân thể này, dùng thần thức hiện giờ, mà thấy được Tây Phương Tam Thánh, thấy được vô số hóa Phật. Thượng-phẩm, trung-phẩm thấy được ngàn hóa Phật, hạ-phẩm thấy được 500 hóa Phật. Trong hạ-phẩm có hoa khép lại, hai phẩm trước không có nói hoa khép; nói cách khác, hoa là nở vĩnh viễn, không phải hoa khép lại rồi tới trong ao Thất Bảo mới nở, đây là đã nở không có khép lại. Đến Thế giới Cực Lạc, uy thần của A Di Đà Phật gia trì, giúp chúng ta chuyển thức thành trí, là ở trong khoảng một niệm, khoảng một búng tay, không thể nghĩ bàn. Một búng tay đó, chúng ta có phát giác được hay không? Có lẽ không phát giác được. Đến Thế giới Cực Lạc chuyển tám thức thành bốn trí, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, thì chứng vô-sanh pháp-nhẫn.

          Từ chỗ này thì chúng ta có thể liên tưởng đến, tại sao Bồ-tát đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh cũng phải vãng sanh? Hiểu được đạo lý rồi. Nếu quý ngài không vãng sanh, thì đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh là cấp bậc gì? Cấp bậc Sơ-trụ của Viên-giáo trong Kinh Hoa Nghiêm, từ Sơ-trụ trở lên tất cả đều là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, gồm: Thập-trụ, Thập-hạnh, Thập-hồi-hướng, Thập-địa của Viên-giáo. Thượng-phẩm được nói trong kinh là Đăng-địa, Đăng-địa là Sơ-địa, Sơ-địa đến Thất-địa vẫn còn bảy cấp bậc, không dễ dàng. Thế nhưng vãng sanh đến Thế giới Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, thì quý ngài là địa vị nào? Thất-địa. Nói cách khác, nếu không phải cấp bậc vãng sanh này, thì chính quý ngài tu từ Sơ-địa đến Thất-địa cần thời gian rất dài rất lâu. Nếu cầu vãng sanh đến Thế giới Cực Lạc, thì chỉ trong một niệm quý ngài thành tựu rồi. Cho nên Bồ-tát cầu vãng sanh, đã đem biên độ lớn của thời gian tu hành chứng quả rút ngắn lại. Đây chính là nghi tình, hoài nghi trong quá khứ của chúng tôi. Đại Bồ-tát minh tâm kiến tánh, Sơ-trụ Viên-giáo trong Hoa Nghiêm là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nếu không nói rõ đặc biệt, như Đại sư Huệ Năng là cảnh giới này, Thiền-tông Trung Hoa nói, những người này tương lai sau khi chết sẽ đi đến đâu? Nếu không cầu vãng sanh, thì sanh về Thế giới Hoa Tạng, Thế giới Hoa Tạng là Thật-báo-độ ở thế giới Ta Bà của Thích Ca Mâu Ni Phật, quý ngài ở nơi đó. Ở nơi đó, nếu không sanh đến Thế giới Cực Lạc, thì thời gian ở Thế giới Hoa Tạng dài. Thế nhưng Thế giới Hoa Tạng cũng cực kỳ thù thắng, tại sao vậy? Bởi ngài Văn Thù, Phổ Hiền thường hay dẫn đại chúng này đến Thế giới Cực Lạc, để thỉnh giáo A Di Đà Phật, có số người như thế, quý ngài thấy A Di Đà Phật thì nhanh chóng nâng cao rồi. Đây là sự thật, không phải tưởng tượng, giúp chúng ta lãnh hội: Thế giới Cực Lạc thù thắng không gì sánh được. Chúng ta học Phật, buông xuống vạn duyên, thế xuất thế gian đều buông xuống, “Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp”. Chúng ta phải học lão thật, thế nào là lão thật? Không tranh với người, không cầu với đời, là lão thật. Quý vị còn có tranh, còn có cầu, là quý vị không lão thật, người không lão thật không chắc chắn được vãng sanh, người lão thật chắc chắn sẽ vãng sanh. Chúng ta đến Thế giới Cực Lạc, cũng không có tâm cạnh tranh với người khác, cũng phải vô cầu. Nâng lên đến tùy theo tự nhiên, tự nhiên tốt! Không có khởi tâm động niệm, đạt được sự gia trì của Phật lực, đạt được sự gia trì bởi vô lượng công đức của A Di Đà Phật, thành tựu ở Thế giới Cực Lạc, phàm phu chúng ta không cách gì tưởng tượng được, đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tôi khuyên quý vị đồng học, phải đặt việc này lên hàng đầu, chúng ta phải tranh thủ, triệt để buông xuống: thế gian thế pháp, cũng như Phật pháp.

          Hôm qua là tròn 20 năm kể từ khi Hàn Quán Trưởng vãng sanh, thời gian trôi qua thật nhanh. Chiều hôm qua, quý vị làm Tam Thời Hệ Niệm, tôi nhìn thấy tấm ảnh chụp lần cuối cùng của bà ấy, đó là tấm ảnh bà ấy đeo tràng hạt, tràng hạt là chính tay tôi đeo lên cho bà ấy, là chụp ở phòng quay Cảnh Mỹ Đông Lâm. Lúc đó tôi nhìn thấy còn có một tờ di chúc, tôi xem rất nhiều lần. Hộ pháp không dễ dàng, không có hộ pháp thì không có Pháp sư hoằng pháp. Ngày nay những quý vị đồng học đây có phước báu lớn, sống ở Học Viện Tịnh Tông Úc Châu, đạo tràng này là đạo tràng của hộ pháp, để cho quý vị ở nơi này không lo âu, không phiền não, không có bận tâm, chăm chỉ ở nơi này dụng công. Thật chịu dụng công, thì không có một ai mà không thành tựu. Dụng công thế nào? Lão Hòa thượng Hải Hiền là tấm gương của chúng ta, bất kỳ một bộ kinh, một bộ luận nào, mà quý vị yêu thích, cứ mười năm không gián đoạn, thì quý vị là Đại đức Tổ sư của nhà Phật, tại sao vậy? Bởi được đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh.

          Tại sao không thành tựu? Tám Điều Không Rảnh của Pháp sư Tự Liễu nói rất rõ ràng, nhưng chính mình đã lơ là rồi, chính mình không thật sự chăm chỉ niệm Phật. Thật thành tựu, nếu muốn nghe kinh, chúng ta lưu trữ không ít những video để nghe kinh, có thể đi nghe kinh. Cách nghe thế nào? Nghe một bộ, mỗi ngày ít nhất nghe 10 giờ không gián đoạn. Nghe kinh niệm Phật, nghe kinh là nhắc nhở chính mình, niệm Phật là chân thật công phu, sẽ được niệm Phật Tam-muội. Thấp nhất của niệm Phật Tam-muội là công phu thành phiến, chính là Phật hiệu khởi lên liên tục, không gián đoạn, là công phu đắc lực rồi; nâng lên trên nữa, là sự-nhất-tâm-bất-loạn; nâng tiếp lên trên, là lý-nhất-tâm-bất-loạn. Lý-nhất-tâm-bất-loạn là đại triệt đại ngộ, sự-nhất-tâm-bất-loạn là đại ngộ, thành tựu rồi. Quý vị có thể đi khắp nơi trên thế giới hoằng pháp lợi sanh, đem Phật pháp khuyên giải với đại chúng, mọi người nghe rồi thì không ai mà không được pháp hỷ sung mãn. Có duyên, thì trụ trì đạo tràng; không có duyên, thì du hóa mười phương. Thời gian 10 năm rất dễ dàng trôi qua uổng phí, thế nhưng quý vị vẫn còn trẻ, thêm một lần 10 năm nữa vẫn còn kịp, có thể vãng sanh. Nếu như vẫn như bây giờ thong thả nhàn rỗi, trọn ngày vẫn là vọng niệm tạp niệm, Phật hiệu vẫn là liên tục gián đoạn, thường xuyên quên mất, trách nhiệm này không thể quy tội cho bất kỳ ai, là tự làm tự chịu.

          Cho nên chính quý vị, đặc biệt là nhìn thấy cả đời này của Quán Trưởng, quý vị phải thấy rõ ràng. Mặc dù tôi có ba vị thầy, nhưng thời gian tôi với thầy không dài, một năm với ngài Phương Đông Mỹ, ba năm với Đại sư Chương Gia, 10 năm với thầy Lý. Nếu không có Hàn Quán Trưởng hộ pháp, thì lúc bấy giờ tôi chỉ có hai sự lựa chọn, lão Hòa thượng hỏi tôi, một là buông bỏ giảng kinh, để học kinh sám Phật sự; lựa chọn thứ hai: là hoàn tục. Bởi vì xuất gia rất nhiều Pháp sư không hoan nghênh người giảng kinh, thỉnh thoảng giảng mấy ngày thì được, cũng rất vui vẻ, trụ lâu dài ở đạo tràng thì không được, một đạo tràng như vậy cũng không có. Cuộc đời của tôi phiêu bạt đến nay, là 65 năm, quý vị nhìn thấy đấy. Những nơi như vầy, Phật giáo chỉ có một nhà chúng ta, không có người quấy nhiễu, là môi trường tốt. Quý vị phải thật sự dụng công, phải thật sự như pháp, thì tôi sẽ không rời khỏi nơi này của quý vị; Quý vị làm không được việc dụng công, không như pháp, mà dưỡng lão ở đây, thế thì tôi không cần thiết phải ở nơi này, vẫn có nơi cần tôi, tôi vẫn phải đi qua đi lại khắp nơi.

           Hiện nay là đời loạn, duyên học Phật thật không dễ dàng! Đạo tràng như vầy cung cấp cho mọi người, rất khó tìm được nơi thứ hai. Mọi người ở nơi này mỗi người học pháp của mỗi người, được hay không? Được. Quý vị xem lão Hòa thượng Hải Hiền, quý ngài từng trải qua thời gian 4 năm, 4 người xuất gia cộng tu với nhau, mỗi người tu Pháp môn của mỗi người, không giống nhau. Tu không giống nhau, có thể sống cùng với nhau, nói rõ ý nghĩa lục hòa kính rất rộng. Trong Nhà Phật, 4 pháp môn không giống nhau, người học Thiên Thai, người học Từ Ân, người học Thiền, người học Tịnh-độ, không chướng ngại, mọi người thống nhất không chướng ngại, chúng ta đã thấy qua đạo tràng như vậy. Trong chúng ta đây, có người học Cơ Đốc, có người học Islam, được hay không? Được! Toàn bộ không có chướng ngại. Chúng ta còn có suy nghĩ rằng: hy vọng tương lai đạo tràng này trở thành đạo tràng của tất cả tôn giáo, trung tâm hoạt động tôn giáo. Giữa tôn giáo với tôn giáo không có ngăn cách, không có xung đột. Làm sao tạo thành xung đột? Là do người tạo thành. Vì sao người tạo thành? Bởi tâm lượng người quá nhỏ, không thể bao dung, là sự việc như vậy. Tâm lượng người sáng lập mỗi tôn giáo đều lớn, quý ngài muốn độ thoát, muốn giáo hóa chúng sanh của khắp cả địa cầu, không có nói một tôn giáo nào là thuộc về dân tộc riêng biệt nào đó, không có, không tìm thấy trong kinh điển. Thần yêu thương thế nhân, không có nói chỉ yêu một dân tộc nào, không có nói chỉ yêu một khu vực nào, không có! Thế nhân là người toàn cầu, người toàn thế giới. Cho nên việc hộ trì của chúng ta đây, cũng phải hộ trì tất cả tôn giáo toàn thế giới, đối đãi bình đẳng, chung sống hòa bình. Như vậy tâm của quý vị mới thanh tịnh, tâm của quý vị mới chân thành, tâm của quý vị mới bình đẳng, tâm của quý vị mới không có tạp niệm. Đối với bất kỳ tôn giáo, bất kỳ kinh điển nào, đều dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm cung kính, dùng tâm bình đẳng để tiếp đãi, bình đẳng cung kính, bình đẳng quan tâm, bình đẳng hợp tác lẫn nhau. Thời gian trụ thế của tôi có hạn, không thể trụ thế thêm 90 năm nữa, quý vị trẻ tuổi, tiền đồ của quý vị vô lượng, tôi không có cách nào làm được, hy vọng quý vị có thể làm được. Như vậy, trên địa cầu này mãi mãi không có xung đột nữa, vĩnh viễn không có chiến tranh nữa, mãi mãi hưởng thụ thái bình thịnh thế, đây là nguyện vọng vĩ đại nhất của tất cả người sáng lập tôn giáo. Cần ai để thực hiện? Cần Đại đức hoằng hộ trong tôn giáo, cần đông đảo tín đồ của mỗi tôn giáo, có khởi xướng, có ủng hộ, sẽ làm thành công thế giới đại đồng, đây là mục tiêu giáo dục của tôn giáo. 

          Tiếp theo, đây là đoạn thứ hai, 勸勉“khuyến miễn”(khuyên nhủ). Trong đây chia thành hai đoạn nhỏ, đoạn nhỏ đầu tiên, 發心專念“Phát tâm chuyên niệm”.

          【應發無上菩提之心。復當專念極樂國土。

    “Ưng phát Vôthượng Bồ-đề chi tâm. Phục đương chuyên niệm Cực Lạc quốc độ”(Cần phải phát tâm Vô-thượng Bồ-đề, lại phải chuyên niệm cõi nước Cực Lạc).

          Tâm Vô-thượng Bồ-đề là tâm gì? Thế nào là Vô-thượng Bồ-đề? Vô-thượng Bồ-đề là thành Phật, không có gì cao hơn Phật nữa, Kinh Hoa Nghiêm xưng là Diệu-giác Như Lai, bậc trên của Đẳng-giác là Diệu-giác, cầu bậc này. Quyết định không thể cầu sanh thiên, trời dục-giới, trời sắc-giới, trời vô-sắc-giới, tại sao vậy? Bởi họ chưa ra khỏi luân hồi. Thọ mạng của người cõi trời dài, người cõi trời có đầy đủ năm loại thần thông, càng lên trên cao thần thông càng quảng đại, được tự tại. Nhưng phải hiểu rằng, thọ mạng dài, vẫn là có hạn, đó không phải vô hạn, không giống với Thế giới Cực Lạc, Thế giới Cực Lạc không sanh không diệt, trong sáu đường có sanh có diệt. Thọ mạng hết rồi thì làm sao? Đi lên không được nữa, không ra được, thế thì đi xuống, trèo cao thì té đau. Người trời Tứ Không, người trời Tứ Thiền mà khi thọ mạng hết rồi, rất nhiều đều rơi xuống đến địa ngục. Trong kinh nói rất nhiều, chúng ta phải tin tưởng, tuy tốt, nhưng không nên đến. Đi đến đâu tốt? Đến Thế giới Cực Lạc. Đến Thế giới Cực Lạc dễ hơn so với đến cõi trời, cũng dễ hơn so với đời sau được thân người, được thân người phải tu thập thiện nghiệp đạo, phải tu tứ vô lượng tâm: từ bi hỷ xả, mới có thể được thân trời người, tóm lại mà nói: đều không thể bằng với vãng sanh Cực Lạc.

          Chúng ta xem chú giải của Niệm lão, 於此五濁惡世、無佛之世,能見彼佛實是希有“ư thử ngũ trược ác thế, vô Phật chi thế, năng kiến bỉ Phật thật thị hy hữu”(Với đời ác năm trược này, không có Phật ở đời, mà thấy được đức Phật ấy thì thật là điều hiếm có). Nên ghi nhớ bốn câu này. Chúng ta sanh ở thế gian này, gặp phải thời đại nào? Là ngũ trược ác thế, chúng ta gặp phải rồi, thế gian không có Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ đã 3000 năm rồi. Nhưng chúng ta may mắn gặp được Pháp môn Tịnh-độ, nếu y giáo phụng hành, thì đời này chúng ta có cơ hội thấy được A Di Đà Phật, việc này hiếm có. Cầu gặp Phật, gặp Phật không khó, tâm của quý vị, nguyện vọng của quý vị, hành trì của quý vị tương ưng với Phật, thì Phật sẽ hiện thân, thì quý vị nhìn thấy thôi. Cho nên chúng ta có cảm, chúng ta dựa vào gì để cảm? Dựa vào chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành vi thuận theo giáo huấn của đức Phật, là dựa vào điều này. Với Tịnh-tông càng đơn giản, Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta bốn chữ thì có thể cảm được: tín, nguyện, trì danh. Tín, nguyện là tâm đại Bồ-đề, là tâm Vô thượng Bồ-đề, trì danh chính là nhất tâm chuyên niệm, chú ý chữ “chuyên” này mới được. Chúng ta niệm Phật, niệm Phật đồng thời xen tạp vọng niệm, xen tạp vọng tưởng, cho nên không chuyên, không nhất. Vì vậy mỗi ngày niệm cũng không ít, niệm mấy chục năm mà không có cảm ứng, không có cảm ứng thì hoài nghi, họ bảo trong kinh nói không linh, tôi đã làm như vậy, tại sao không thấy được Phật? Không biết rằng sai lầm ở chính mình, còn kinh Phật nói không sai. Thật sự là hiếm có. Tại sao có thể thấy Phật? 全憑彌陀一乘願海、六字洪名不思議力“Toàn bằng Di Đà Nhất-thừa nguyện hải, lục tự hồng danh bất tư nghị lực”(Toàn nương vào biển nguyện Nhất-thừa Di Đà và lực không thể nghĩ bàn của sáu chữ hồng danh).

          Chúng ta đã lơ là bốn câu này, đem 48 nguyện của A Di Đà Phật quên mất, cũng thường xuyên đánh mất câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này, vọng tưởng tạp niệm quá nhiều rồi! Ngày ngày đang bổ sung vọng tưởng, khởi nguồn chủ yếu nhất đến từ truyền thông đa phương tiện, quý vị xem ti vi, quý vị nghe phát thanh, quý vị đọc báo chí, quý vị xem tạp chí, quý vị thu thập những tin tức này, những tin tức này không liên quan chút nào đến kết thúc sanh tử, ra khỏi ba cõi, mà còn chướng ngại đến tu trì của chúng ta. Lúc có giác ngộ, là chuyện tốt, giác ngộ thì nhanh chóng quay đầu. Thế nhưng người thông thường thời gian giác ngộ ngắn ngủi, thời gian mê thì rất dài, một ngày 24 giờ, đại khái giác ngộ, bao nhiêu lần giác ngộ cộng lại vẫn không đến một giờ, thời gian mê hoặc có lẽ chiếm 23 giờ, nên không có hy vọng vãng sanh. Tối thiểu thời gian chính mình tỉnh táo có thể phải chiếm 12 giờ. Trong 24 giờ, thì 12 giờ mê hoặc, 12 giờ tỉnh ngộ, vậy thì có khả năng vãng sanh, nhưng không chắc chắn. Làm sao mới chắc chắn? Vậy thì thời gian tỉnh ngộ phải ít nhất chiếm 21 giờ, còn thời gian mê 3 giờ, ba giờ làm gì? Ngủ rồi, 21 giờ tỉnh táo, Phật hiệu không gián đoạn, thì nắm chắc vãng sanh. Chư vị phải ghi nhớ, Hoàng Niệm lão làm tấm gương cho chúng ta, nửa năm cuối cùng của ngài, trước vãng sanh nửa năm, mỗi ngày niệm Phật 140 ngàn câu, quý vị hãy nghĩ xem, niệm Phật 140 ngàn tiếng, niệm nửa năm thì vãng sanh rồi.

           Chúng ta nhìn thấy cổ nhân, biết được sự việc này vô cùng quan trọng, nên buổi tối không dám ngủ, phải tự chiết phục, để Phật hiệu ngày đêm không gián đoạn. Tại sao vậy? Vì cầu sanh Tịnh-độ, vì thoát khỏi sáu đường luân hồi, tu Ban Chu Tam-muội, Ban Chu Tam-muội không thể ngủ. 53 tham vấn ở cuối Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đến tham học vị thiện tri thức đầu tiên, là Tỳ-kheo Đức Vân, Vị Pháp sư này tu Ban Chu Tam-muội. Ban Chu Tam-muội lấy 90 ngày làm một kỳ, 90 ngày không thể nằm xuống, không thể ngồi, chỉ có thể đứng, đi lại, coi trọng kinh hành chính là tản bộ, có thể đứng, nhưng không thể ngồi xuống, không thể nằm xuống, suốt 90 ngày đêm. Phát tâm dụng công phu như vậy, chính là cầu công phu thành phiến. Đạt được công phu thành phiến, hay nói cách khác, quý vị nắm chắc vãng sanh rồi. Trong một năm chúng ta có thể: chọn một thời gian hoàn cảnh tốt, để tu một lần Ban Chu Tam Muội, lớp tinh tấn niệm Phật như vậy hay không? Trong 90 ngày đó, chỉ có một ý niệm, là cầu sanh Tịnh-độ, thân cận đức Di Đà. Thật giác ngộ, thật muốn giải quyết vấn đề, thật không muốn ở thế giới này nữa, bởi thế giới này quá khổ, lại rất dễ tạo nghiệp. Còn môi trường Thế giới Cực Lạc tốt, quý vị muốn tạo nghiệp, cũng không có cơ hội tạo nghiệp, đến thế giới Cực Lạc vĩnh viễn là tỉnh táo, nơi đó không cần thiết ngủ nghỉ, thân thể vĩnh viễn khỏe mạnh, không cần thiết thêm bất cứ vận động gì, không cần thiết việc đó.

          Chúng ta xem đoạn văn tiếp theo, đây đều là lời của Niệm lão. 復因行者發菩提心,一向專念,廣積功德,發願迴向,求生彼國“Phục nhân hành giả phát Bồ-đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, quảng tích công đức, phát nguyện hồi hướng, cầu sanh bỉ quốc”(Lại bởi vì hành giả phát Bồ-đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, rộng tích lũy công đức, phát nguyện hồi hướng, cầu sanh nước ấy). Chúng ta tu tập tích lũy tất cả công đức để làm gì? Vì cầu sanh Tịnh-độ, không mong muốn hưởng thụ phước báo nhân thiên, không muốn điều đó. Ngay trong đời này, bây giờ tỏ tường rồi, bây giờ rõ ràng rồi, thì triệt để buông xuống. Quý vị thật buông xuống, đạo tràng chúng tôi đây cúng dường cho quý vị, quý vị tịnh tu ở đạo tràng này, thì chắc chắn vãng sanh. Tích lũy nhiều công đức, dùng cách gì để tích lũy nhiều? Chính là nhất hướng chuyên niệm, chính là phát tâm Bồ-đề, tâm Bồ-đề là tâm cầu thành Phật. Tương ưng với nguyện của Phật, nguyện của Phật là gì? Hy vọng tất cả chúng sanh đều thành Phật. Đến đâu để thành Phật? Đến Thế giới Cực Lạc thành Phật, đó là bổn nguyện của A Di Đà Phật. Chúng ta tự mình vãng sanh, chúng ta khuyên tất cả mọi người vãng sanh, chúng ta làm tấm gương vãng sanh cho mọi người xem, để mọi người thấy rồi sanh khởi niềm tin, kiên định tâm nguyện. 與佛願相應,故能見佛。由見佛故,即得往生,永無退轉,必證無上菩提。段末復示,應發無上菩提之心,復當專念極樂國土“Dữ Phật nguyện tương ưng, cố năng kiến Phật. Do kiến Phật cố, tức đắc vãng sanh, vĩnh vô thoái chuyển, tất chứng Vô-thượng Bồ-đề. Đoạn mạt phục thị, ưng phát Vô-thượng Bồ-đề chi tâm, phục đương chuyên niệm Cực Lạc quốc độ”(Vì tương ưng với nguyện của Phật, nên thấy được Phật. Do vì thấy Phật, liền được vãng sanh, vĩnh viễn không thoái chuyển, nhất định chứng Vô-thượng Bồ-đề. Đoạn cuối này lại bảo: cần phải phát tâm Vô-thượng Bồ-đề, lại phải chuyên niệm cõi nước Cực Lạc). Hai câu kinh văn này hay, 蓋此乃往生之主因“Cái thử nãi vãng sanh chi chủ nhân”(Đây là nhân chủ yếu của vãng sanh), nhân quan trọng nhất chính là hai câu này. Thường xuyên niệm, thường xuyên nghĩ, đem hết thế giới này buông xuống, đừng để trong tâm thêm nữa, chuyên cầu Thế giới Cực Lạc, chuyên cầu A Di Đà Phật. Đoạn nhỏ tiếp theo như sau:

          【積集善根。應持迴向。】  

          “Tích tập thiện căn. Ưng trì hồi hướng”(tích tập thiện căn, cần đem hồi hướng).

          Phía trước là phát Bồ-đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, còn phải “tích tập thiện căn”, thiện căn này là gì? Thiện căn của Bồ-tát là ba thiện căn: Không tham, không sân, không si; đoạn tham sân si rồi. Không tham, không sân, không si; không có tham sân si đối với thế gian này. Không tham là gì? Thật buông xuống rồi. Không sân hận là gì? Thế gian này, thế xuất thế gian, không có oán hận một ai, bất luận người đó đối với tôi như thế nào, họ hủy báng tôi, họ sỉ nhục tôi, họ chướng ngại tôi, họ phá hoại tôi, thậm chí đưa tôi vào chỗ chết, tôi cũng không oán hận họ, đoạn sạch sẽ tâm sân hận, không còn nữa. Chịu những bức hại này, hồi quy Tự-tánh, đại khái là trong đời quá khứ tôi đã làm rất nhiều việc có lỗi với họ, hiện nay trả lại những gì đáng trả, trả hết rồi, họ đã trút ra hết rồi. Bên tôi chịu đây không có chút can thiệp, cũng chính là nhất định không để trong tâm. Nút thắt này đã mở ra rồi, oan gia nên giải không nên kết, không kết oán thù với người, điều này rất quan trọng, oán thân trái chủ không còn nữa, hóa giải hết tất cả. Vậy người ta vẫn không qua bỏ thì sao? Chỗ tôi đây hóa giải rồi, họ không bỏ qua không sao, nơi đó của họ phát sinh, đến chỗ của tôi thì không phát sinh, không khởi tác dụng nữa. Chỗ của tôi khởi tác dụng, nếu tôi sanh tâm sân hận, thì khởi tác dụng. Nếu tôi sanh tâm đố kỵ, tâm ngạo mạn, tâm phục thù, vậy thì phiền phức lớn rồi, đó là gì? Oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp không bao giờ hết, không phải khổ một đời, mà khổ không biết bao nhiêu đời. Phải biết điều này, không thể làm việc ngu xuẩn này. Tại sao vậy? Bởi họ là Bồ-tát, tôi cũng là Bồ-tát, mê rồi mới tạo nghiệp, giác ngộ thì không tạo nghiệp nữa. Viên mãn giác ngộ, họ là một vị Phật, là A Di Đà Phật; tôi cũng là một vị Phật, cũng là A Di Đà Phật, là một không phải hai. Quý vị có thể hồi quang phản chiếu như vậy, dùng trí huệ Bát-nhã của Tự-tánh để soi chiếu chính mình, hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, giác ngộ rồi, thì tham sân si đều không còn nữa.

          Còn hai điều cũng tính là ngũ độc phiền não, một là ngạo mạn, hai là hoài nghi, phải đoạn tuyệt hết. Ngạo mạn, hoài nghi, có gốc là gì? Gốc là tham sân si. Cho nên ngạo mạn, hoài nghi là từ trong si mà sinh ra, là từ trong tham sân si mà sinh ra, không đoạn không được, không đoạn thì quý vị không thể vãng sanh. Trong cuộc sống hàng ngày, gặp người khen ngợi quý vị, tâng bốc quý vị, lễ kính quý vị, cũng không sanh tâm ngạo mạn, không nên sanh tâm hoan hỷ, nếu sanh tâm hoan hỷ thì quý vị tiếp nhận rồi. Phải dùng tâm gì để đối đãi? Tâm bình thường. Người khác sỉ nhục quý vị, hủy báng quý vị, mắng quý vị, chướng ngại quý vị, bài xích quý vị, dùng đủ các cách để gây khó khăn cho quý vị, quý vị có thể tu nhẫn nhục Ba-la-mật, nhẫn được tất cả. Đối với tu hành của chính mình có chướng ngại hay không? Không chướng ngại. Tại sao vậy? Tôi không đặt vào trong tâm, trong tâm chỉ đặt vào A Di Đà Phật, không đặt vào những thứ này. Thuận cảnh, nghịch cảnh không đặt vào, thiện duyên, ác duyên cũng không đặt vào, thế pháp, Phật pháp đều không đặt vào. Vậy chúc mừng quý vị, quý vị sẽ thành tựu rất nhanh, 3 năm 5 năm thì quý vị sẽ có thành tựu lớn, tại vì sao? Bởi quý vị buông xuống hết chướng ngại rồi. Người thông thường học Phật khó khăn ở đâu? Ở họ có nhiều chướng ngại, họ muốn buông xuống mà không buông được, nghe thấy người khác hủy báng họ, đổ oan cho họ, thì mấy ngày mấy đêm đều ngủ không ngon giấc, đó là đặt vào trong tâm nghiêm trọng lắm, tổn hại rất lớn đối với thân thể, phá hoại toàn bộ việc tu hành của quý vị rồi. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, tu tất cả pháp thành được ở nhẫn, quý vị không nhẫn được thì hoàn toàn phá hỏng rồi. Người ta khen ngợi quý vị, quý vị vừa hoan hỷ thì công đức liền không còn nữa. Khen ngợi, bất kể họ là khen ngợi thật sự, hay khen ngợi giả, đều không đặt vào trong tâm, đối với người ta đều là cảm ân. Quý vị đến khảo tôi, khảo công phu nhẫn nhục của tôi, khảo nhẫn nhục Ba-la-mật của tôi, tôi nhẫn được hay không? Không bị dao động, thì nhẫn được; bị cảnh giới làm dao động, thì chưa nhẫn được, không nhẫn được, là công phu không đủ. Cần tu nhẫn nhục Ba-la-mật.

          Quý vị đồng tu ở bên cạnh tôi, nhiều năm nay quý vị nhìn thấy, tôi đều nhẫn được những điều đó, tôi không đề cập tới. Người khác đến nói cho tôi biết, thậm chí viết thành văn tự để đưa cho tôi xem, họ nói tôi cũng phải nghe; viết thành văn tự thì có lúc tôi xem, có lúc không xem. Gặp chướng nạn to lớn phải làm sao? Hoàn toàn giao cho Bồ-tát Vi Đà xử lý, để thần hộ pháp, tôi không cần quản nữa, sự việc đến thì giao tất cả cho Bồ-tát Vi Đà, chúng ta vẫn là pháp hỷ sung mãn, vẫn là thường sanh tâm hoan hỷ. Quý vị nói tự tại biết bao, vui vẻ biết bao! Thiện duyên, thuận cảnh phải nhẫn được, nhẫn là không có một chút hưởng thụ an lạc. Hoàn cảnh này tốt, tôi thường lưu luyến nơi này, đó cũng là không nhẫn được. Dù tốt, nhưng kém xa so với Thế giới Cực Lạc. Cho nên phải nhớ Thế giới Cực Lạc, phải niệm Thế giới Cực Lạc, phải ưa thích Thế giới Cực Lạc. Thân cận thiện tri thức bậc nhất là A Di Đà Phật, là “Quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”(Ánh sáng tôn quý nhất, là vua trong chư Phật), quý vị không gần gũi với Ngài thì gần gũi với ai? Chúng ta phải thường xuyên đặt trong tâm những quan niệm này, thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện trong việc đối với tất cả người, sự và vật, được thọ dụng lớn. Công đức này phải tích tập, hồi hướng cầu sanh Thế giới Cực Lạc. 以是勝因,必得妙果 “Dĩ thị thắng nhân, tất đắc diệu quả”(Nhân thù thắng như vậy, nên tất được diệu quả), nhân thù thắng thì quả thù thắng.

          Chúng ta gặp duyên phận ở thế gian này, duyên phận gì? Văn hóa truyền thống chúng ta hoặc còn hoặc mất, chính ở trong 10 năm trước mắt này. Chúng ta đã gặp rồi, làm sao đây? 10 năm này có thể cứu được thì sẽ đi lên, cứu không được, e rằng sẽ diệt mất. Cho nên năm ngoái, tôi mới nghĩ đến phải gần gũi những chuyên gia học giả Ngôn ngữ học, những thiện tri thức lớn. Tôi nhìn thấy Tiến sĩ Bernhard Karlgren của Châu Âu, ông ấy là người Thụy Điển, nghiên cứu Hán học rất có thành tựu, đại khái có rất nhiều người chuyên nghiên cứu Hán học nhưng không bằng ông ấy. Vào những năm 1970, ông ấy đã nói ba câu, ông ấy nói với đại chúng: “Chữ Hán không thể cải đổi, Văn ngôn không thể phế bỏ, Kinh điển nhất định phải đọc”.  Chúng tôi nghe xong thì làm sao? Kinh sách quan trọng nhất, chủ yếu là Tứ Khố Toàn Thư. Hai ba mươi năm trước đây, bộ sách này đã được in hai lần ở Đài Loan, tuy số lượng không nhiều, nhưng chúng tôi tin rằng sẽ không thất truyền. Tiền của đồng tu mười phương cúng dường tôi, tôi đem đi mua sách, chính là mua Tứ Khố Toàn Thư, tôi đã mua 112 bộ Toàn Thư, tôi đã mua 330 bộ Hội Yếu. Mua nhiều vậy để làm gì? Tặng cho thư viện các trường Đại học nổi tiếng của thế giới, tặng cho thư viện một số quốc gia để bảo tồn, để cất giữ, cho dù địa cầu có tai nạn, cũng không thể hủy diệt toàn bộ, dù sao vẫn sẽ lưu lại mấy bộ, đây là dụng tâm bảo tồn sách xưa của tôi.

          Nhìn thấy mấy câu nói này của Bernhard Karlgren, thì tôi nghĩ đến chữ Hán không thể không học, không biết chữ không được, phải học sách: Thuyết Văn Giải Tự, Thanh Vận Học, Huấn Hồ Học. Cho nên năm ngoái tôi đến Đài Loan, Đài Loan có mấy vị giáo sư dạy Văn Tự Học, tôi đã gặp mặt họ, mọi người đều đồng cảm, đều cảm thấy sự việc này rất quan trọng, không phải việc nhỏ, mà là việc lớn. Những vị giáo sư này đều khoảng 70 tuổi trở lên, cho nên tôi nói sau 10 năm nữa những người này đều vãng sanh rồi, không ai dạy nữa, thì những môn này đoạn tuyệt. Điều này thật đáng lo! Không thể để mất đi. Vì thế tôi thỉnh cầu những vị này phát tâm đại Bồ-đề, phải tiếp tục truyền chữ Hán, chúng tôi tìm những người trẻ nghiêm túc đến học tập. Học những điều này có lợi ích gì? Có lợi ích, hiện tại môi trường này rất tốt, trên thế giới có rất nhiều Học viện Khổng Tử, Học viện Khổng Tử thiếu giáo viên, đào tạo những giáo viên này, tương lai đến Học viện Khổng Tử toàn thế giới để dạy học, để chuyên dạy nhận thức chữ Hán. Đây là cứu ngay từ gốc, việc này quan trọng. Cho nên chúng ta cũng đề xướng mở viện Hán Học, viện Hán Học thì chuyên đào tạo, mục tiêu rất đơn giản, nhận thức chữ Hán, học Văn Ngôn Văn, đọc sách xưa của tam giáo Nho Thích Đạo, họ có năng lực đọc, có năng lực giảng thì được rồi, văn hóa truyền thống chúng ta sẽ phục hưng. Chúng tôi làm sự việc này, chúng tôi toàn tâm toàn lực đang ủng hộ, chúng tôi làm hộ pháp, tôi giúp những giáo sư này ra hoằng pháp.

          Mười phương cúng dường tôi đây, tôi phải đem ra cúng dường những giáo sư ấy, được không? Được. Tại vì sao? Bởi vì kinh Phật của chúng ta là dùng Hán tự Hán văn viết ra, nếu như không biết chữ Hán, thì kinh Phật đoạn rồi. Vì vậy hộ trì văn hóa truyền thống cũng chính là hộ trì chân truyền ba nhà Nho Thích Đạo, đây là việc chúng ta nên làm, chúng ta không thể không làm. 200 năm trước thì không cần phải làm, tại sao vậy? Vì loại chương trình dạy học này rất phổ biến, phát triển rộng khắp nước, người đi học đều phải học. Trong vòng 200 năm nay, đặc biệt là trong 100 năm nay, thật sự trở thành vấn đề nghiêm trọng rồi, mọi người không học nữa, dần dần từng bước khiến cho người Trung Quốc mất đi lòng tin đối với văn hóa truyền thống. Điều này đáng lo hơn tất cả. Cho nên chúng ta phải quan tâm việc này, chúng ta phải giúp đỡ, phục hưng trở lại.

          Hiện nay tôi đã tìm được mười mấy học viên, không nhiều, tôi khuyên họ, nói rõ ràng, nói tỏ tường sự việc này, khuyên mọi người phải thật phát tâm, cứu văn hóa truyền thống. Phải nghiêm túc học, phải hy sinh bản thân, chính mình phải học Khổng tử, cuộc sống có thể duy trì thì được rồi, ăn được no, mặc được ấm, có căn nhà nhỏ chắn gió che mưa, là đủ rồi, buông xuống hết tất cả đời sống vinh hoa phú quý. Một đời làm gì? Làm giáo viên tiểu học, dạy Ngữ văn cho học sinh tiểu học. Niềm hy vọng chúng tôi đặt ở thế hệ sau, hy vọng thế hệ sau có thể phục hưng văn hóa truyền thống. Người thế hệ này phải hy sinh hạnh phúc của chính mình, làm việc mà người khác không muốn làm, người ta truy cầu giàu có, truy cầu địa vị, chúng ta không truy cầu như vậy, mà truy cầu các em nhỏ biết được chữ Hán, đọc được Văn Ngôn Văn, chúng ta làm điều này, làm điều mà người khác không làm. Công đức này rất lớn, đã cứu văn hóa truyền thống, đã cứu quốc gia, đã cứu dân tộc, đã cứu toàn thế giới. Có thể không ai để ý đến, không có người biết quý vị. Chúng ta chỉ mong tương lai tìm được 30 đến 50 học viên, phải phát tâm này, đời này hy sinh phụng hiến. Đây là gì? Đây thật sự  là Thánh nhân, Thần nhân. Mọi người đều sẽ biết quý vị, quen biết quý vị, tán thán quý vị, quý vị rất vĩ đại, đó là Thánh nhân; nếu mọi người không biết, thì quý vị là Thần nhân, còn cao hơn Thánh một bậc. Đừng uổng phí đời này, mục tiêu cuối cùng của chúng ta, đem tất cả công đức ấy đều hồi hướng cầu sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc.

          Thiện căn của Bồ-tát, ngoài việc đoạn: tham sân si mạn nghi ra, còn phải thêm vào một điều là: tinh tấn, quyết tâm nỗ lực, phải nghiêm túc nỗ lực. Không có vị Bồ-tát nào mà may mắn thành tựu cả, không có, đều là chân thật công phu, công phu là gì? Tam học: Giới định huệ. Nếu quý vị nghe Tam học giới định huệ mà quý vị không hiểu, thì chúng tôi nói dễ hiểu hơn, quý vị có thể nghe hiểu được là: “nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu”, “Đọc sách ngàn lần, tự thấy nghĩa kia”, đây chính là thực tiễn của Tam học giới định huệ, thực tiễn ở một môn thâm nhập, thực tiễn ở đọc sách ngàn lần. Có ví dụ, trong đồng học chúng ta, có Cư sĩ Lưu Tố Vân, mọi người đều biết, cô ấy chỉ một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày niệm ít nhất 10 lần, 20 năm không gián đoạn, một câu Phật hiệu cũng là 20 năm không gián đoạn, năm nay có lẽ cô ấy 70 tuổi rồi, đã thông hết. Cô ấy đến đẳng cấp nào, là sự-nhất-tâm, hay lý-nhất-tâm? Tôi không biết, nhưng tôi dám đảm bảo cô ấy được nhất-tâm-bất-loạn. Tại sao vậy? Bởi đã thấy được A Di Đà Phật; với kinh điển chưa có đọc qua, những kinh giáo này chưa từng học qua, quý vị cầm kinh luận đến thỉnh giáo cô ấy, cô ấy có thể giảng được rất rõ ràng, có thể giảng, không có chướng ngại. Đây chính là một bộ kinh thông, thì tất cả kinh đều thông hết. Có người làm thực nghiệm, thực nghiệm thành công rồi.

          Ngoài ra còn có Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, dùng phương pháp này, sáu năm, ông ấy học một bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận, ông ấy đã niệm bộ luận văn này từ đầu đến cuối hơn 3.000 lần. Nói với tôi rằng: niệm 1.000 lần, ý nghĩa của bộ luận này đều hiện ra, đều hiện tiền rồi, nói cách khác, ông ấy đã hiểu rồi; đọc thêm 1.000 lần nữa, ngộ nhập càng sâu; sau khi xong 3.000 lần, ông ấy tìm quyển Liệt Võng Sớ của Đại sư Ngẫu Ích, là chú giải của Đại sư Ngẫu Ích, hoàn toàn có thể thâm nhập. Tôi đã nghe ông ấy giảng qua hai lần, đã nghe hai buổi học, không phải là giảng hoàn chỉnh, mà hai đoạn trong đó, giảng được hay. Ngày nay tìm người giảng Đại Thừa Khởi Tín Luận, tìm không ra người thứ hai như vậy, thời gian 6 năm. Thêm sáu năm nữa, ông ấy là người của Khởi Tín Luận, giảng toàn thế giới, là học giả quyền uy. Công ty kinh doanh của ông ấy, ông đang làm chủ, mỗi ngày đến làm việc công ty khoảng 1, 2 giờ, mỗi ngày dụng công ở Đại Thừa Khởi Tín Luận phải hơn 10 giờ. Ông ấy hoàn toàn dùng Phật pháp, dùng Đệ Tử Quy để quản lý công ty, cho nên công nhân viên, mỗi một công nhân viên đều xem công ty là gia nghiệp của chính mình, kinh doanh nghiêm túc có trách nhiệm, thành tích mỗi năm một tăng. Ông ấy đối với công nhân viên giống như anh chị em trong nhà. Thật sự đạt được sự hiệu quả của Phật pháp, thực tiễn Phật pháp trong doanh nghiệp, có hiệu quả tốt như vậy, chính ông ấy có thành tựu cao như vậy. Cuối cùng Khởi Tín Luận cũng khuyên người niệm Phật vãng sanh Tịnh-độ.

          Những người như vậy, nếu tương lai chúng ta thật mở Học viện rồi, tôi sẽ mời họ làm giáo thọ, Kinh Vô Lượng Thọ không cần học với tôi, mà học với cô Lưu Tố Vân; Khởi Tín Luận thì học với thầy Hồ Tiểu Lâm. Tôi đã 90 tuổi rồi, có thể không giảng kinh nữa, tôi tìm cho quý vị một số mối quan hệ, những người có ảnh hưởng trong xã hội, những người giàu có, những nhà doanh nghiệp này, tôi quen biết, tôi tìm những người đó, hy vọng mọi người đến hộ trì văn hóa truyền thống, đến ủng hộ việc này, tôi tin rằng họ đều hoan hỷ. Các vị lão giáo sư chịu bỏ thời gian ra dạy học, những nhà doanh nghiệp ấy đem một số tiền ra, để ủng hộ sự nghiệp này. Cho nên tôi nói để tôi làm hộ pháp, còn công việc hoằng pháp này thì tôi thoái lui, tôi xuống bục giảng, bục giảng này để quý vị gánh vác trách nhiệm. 

          Bí quyết của thành công, Đại sư Chương Gia đã dạy cho tôi, khi ngày đầu chúng tôi gặp mặt, là: nhìn thấu, buông xuống. Khi nhìn thấu thì quý vị tự nhiên liền buông xuống, buông xuống rồi thì quý vị tự nhiên nhìn thấu thôi. Bắt tay làm từ điều nào trước? Duyên mỗi người khác nhau, nếu người phiền-não-chướng nặng thì bắt đầu từ buông xuống, người sở-tri-chướng nặng thì phải bắt đầu từ nhìn thấu, điều này không giống nhau, cũng không thể dùng sai được, phải triệt để buông xuống. Thực tế mà nói buông xuống, thì điều quan trọng nhất, là buông xuống thân tâm thế giới, cũng chính là buông xuống ‘có’ ‘không’, phải buông xuống ‘có’, cũng phải buông xuống ‘không’, ‘có’ ‘không’ đều phải buông xuống. Thế giới vật chất, thế giới tinh thần ‘có’, ‘có’ chẳng phải là thật, trong Tự-tánh không có ‘có’, cũng không có ‘không’. Cho nên phải minh tâm kiến tánh, ‘có’ ‘không’ đều phải buông xuống, tâm của quý vị không có khái niệm ‘có’ ‘không’.

          Phật dạy chúng ta bắt đầu hạ thủ từ thân-kiến, thân không phải ta, quý vị cho nó là gì? Thân này là gì? Tôi nói lời không khách sáo, thân là oán thân trái chủ số một của chúng ta. Quý vị nghĩ kỹ xem chúng ta vì nó mà đã tạo bao nhiêu nghiệp? Vì nó chịu bao nhiêu khổ nạn? Là giả không phải thật. Tại sao là giả? Nó là sátna sanh diệt. Bồ-tát Di Lặc nói rất hay, một búng tay sanh diệt bao nhiêu lần? 32 ức trăm ngàn niệm. Con số này chúng ta dùng số học hiện đại nhân ra, là 320 ngàn tỷ, một niệm, một ý niệm thì sanh diệt 320 ngàn tỷ lần. Chúng ta có cảm xúc, có khái niệm này, có khái niệm một ý niệm; còn khái niệm của vi tế, thì chúng ta không biết được vi tế, chúng ta biết khái niệm này, khởi một ý niệm, không biết ý niệm đó là được tạo thành bởi 320 ngàn tỷ ý niệm vi tế, tạo thành niệm thô này thì chúng ta có khái niệm, niệm tế thì hoàn toàn không biết. Chúng ta có ví dụ, chúng ta xem ti vi, xem màn hình ti vi trong một giây sanh diệt bao nhiêu lần? Nó là ảnh động, ti vi ngày nay một giây là 100 lần, chúng ta đem nó cho là thật, rất giống thật. Hoàn cảnh trước mắt chúng ta đây, hiện nay một giây thì bao nhiêu lần? Một giây, ý niệm vi tế là 320 ngàn tỷ lần, một giây nhân 7, một giây có thể búng tay bao nhiêu lần? Có thể búng 7 lần, vậy nhân 7, ra được con số là 2240 ngàn tỷ. 2240 ngàn tỷ lần trong một giây, chúng ta đem nó xem là thật, sai rồi! Cho nên trong Kinh Bát Nhã, Phật nói với chúng ta: “Tất cả pháp không sở hữu, rốt ráo không, không thể được”, tất cả pháp này bao gồm Phật pháp. Thật-tướng của thế xuất thế gian pháp cuối cùng là không, không đạt được, không đạt được lại cho rằng có được, còn muốn nắm giữ không buông, quý vị nói có phải chết người hay không?

          Phá kiến-hoặc rồi thì chứng quả Tu-đà-hoàn, xuất hiện hai loại thần thông: thiên-nhãn-thông, thiên-nhĩ-thông. Hai loại thần thông này xuất hiện, nói cho quý vị biết, không cần dùng điện thoại di động nữa, điện thoại di động không có tác dụng rồi, tại sao? Quý vị mở to mắt, nơi xa thì quý vị cũng nhìn thấy, không cần xem hình ảnh này nữa. Người ở nước ngoài nói chuyện chúng ta có thể nghe thấy, quý vị muốn nghe gì thì nó có, lúc không muốn nghe thì không có. Tốt! Chứng Sơ-quả Tu-đà-hoàn, mới gọi là vào cửa Phật. Nâng lên nữa là Nhị-quả. Trong Sơ-quả này còn có một loại, năm loại kiến-hoặc chúng ta đã nói một loại, loại thứ hai là biên-kiến, khái niệm biên-kiến này, trong kinh Phật gọi là biên-kiến, chính là ‘đối lập’ mà ngày nay chúng ta nói. Biên-kiến không còn nữa, phá rồi, không có đối lập, quý vị và người khác không đối lập, không đối lập với việc, cũng không có đối lập với tất cả vạn vật. Không có đối lập là khái niệm gì? Là một thể. Thật sự là một thể, không phải là giả. Cho nên không được xem thường Sơ-quả, Sơ-quả rất là giỏi, trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ trong sáu đường luân hồi đều không sánh bằng Sơ-quả, chúng ta không thể không biết, không thể không tôn kính. Vị vậy chúng ta gọi Sơ-quả là Thánh nhân, quý ngài thật sự là Thánh nhân, quý ngài không phải người phàm, người phàm làm không được, 18 tầng trời sắc-giới, 4 tầng trời vô-sắc-giới đều làm không được, tại sao vậy? Bởi chưa phá thân-kiến, chưa phá biên-kiến, kiến-thủ, giới-thủ, tà-kiến đều đầy đủ. Còn Sơ-quả, thì 5 loại kiến giải sai lầm này đều đoạn hết rồi, huống hồ là Đại-thừa! Sơ-quả tương đương với Đại-thừa, chính là nói trên công phu đoạn chứng, là tương đương với Bồ-tát Sơ-tín-vị, Bồ-tát Sơ-tín-vị của Viên-giáo. Nhưng trí huệ, đức hạnh không bằng Bồ-tát; công phu đoạn chứng thì gần giống, bằng nhau; còn trí huệ, thần thông thì không bằng. Cho nên Đại-thừa thù thắng hơn Tiểu-thừa rất nhiều. Ngày nay chúng ta không có Tiểu-thừa, thì Đại-thừa từ đâu ra? Đại-thừa là từ Tiểu-thừa mà tu thành. Trung Hoa từ thời Đường Tống, sau khoảng giữa triều Đường, không cần Tiểu-thừa nữa, không học nữa, dùng gì thay cho Tiểu-thừa? Dùng Nho và Đạo. Cho nên người xuất gia thời Đường Tống không ai mà không đọc sách Nho, ở trong Nho cắm được gốc rễ rất sâu, không ai mà không đọc, không học của Lão, Trang. Cũng chính là nói, sách Tứ Thư, sách của Lão, Trang thì họ phải đọc, dùng những sách này thay thế Tiểu-thừa được, Tứ Thư Ngũ Kinh, Lão Tử, Trang Tử, có nền tảng này thì học Đại-thừa không thành vấn đề, không có nền tảng này thì không được. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi.

( Hết tập 317)

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng chúng sanh
Đều sanh nước Cực Lạc
Chóng viên thành Phật quả
Rộng độ khắp chúng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trả lời 0