Responsive Menu
Add more content here...

Không Tranh Với Người, Không Mong Cầu Ở Đời

於人無爭, 於世無求, 炯 脫 塵 世, 冀 期 出*** ***

„Ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu, quýnh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly”. 於人無爭, 於世無求„Ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu“ tức là đối với người, ta không tranh, đối với đời, ta không cầu. „Quýnh thoát trần thế” là mau mau thoát khỏi thế gian này đi, thoát khỏi trần thế đó. “Ký kỳ xuất ly”: ký là mong cầu hy vọng, kỳ cũng là hy vọng, mong cầu hy vọng ra khỏi trần thế cho nhanh. Đó là tu đó, chúng ta hãy cố gắng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ, bên ngoài đừng có tranh với người ta, đừng có tranh đua nữa, tâm lý chúng ta mong cầu xuất ly thôi, trong Quy Sơn Cảnh Sách dạy như vậy, đó là tu, cho nên mình ráng cố gắng tu hành.

(Trích trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ 74 – Phẩm 16 )

Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang

Giảng ngày: 19.05.2021)

Trả lời 0