Responsive Menu
Add more content here...

Luôn Kiểm Soát Tâm Ý Của Mình

LUÔN KIỂM SOÁT TÂM Ý CỦA MÌNH, LẪN CẢ HÀNH ĐỘNG VÀ LỜI NÓI. AI CŨNG ĐỀU CÓ LỖI, NHƯNG CÓ LỖI MÀ BIẾT SỬA ĐỔI THÌ THÀNH TỐT

 

Nếu không giải thoát trong đời này thì coi như chúng ta sẽ đọa địa ngục. Hòa thượng Tịnh Không nói: không vãng sanh là đọa địa ngục. Quý vị hãy nhớ câu này, cho nên chúng ta phải cố gắng, tu hành phải thiết tha.

Thiện Trang trích một đoạn khai thị của Hòa thượng Thích Trí Tịnh: “Đã sanh lòng tin thì phải ưa muốn được về Cực Lạc. Đó gọi là phát nguyện, là mục đích của sự tu hành. Chỉ luôn mong muốn được về Tịnh Độ để chấm dứt Sanh tử Luân hồi, thành Phật độ chúng sanh. Đầu tiên ngài nói về nguyện. Nguyện tức là mình tin rồi, Tín-Nguyện-Hạnh, tin rồi thì phải nguyện. Mục đích tu của mình là chỉ mong muốn được về Tịnh Độ tức là về thế giới Cực Lạc, chấm dứt sanh tử luân hồi, thành Phật độ chúng sanh.

Ngày tháng trôi qua mau lắm, một năm chẳng mấy chốc mà đã hết rồi. Già, bệnh, chết mãi đeo theo người không chừa ai hết. Mong ai nấy đối với Phật Pháp không biết nhiều thì cũng biết ít, nương theo chỗ hiểu biết của mình mà tinh tấn tu hành, luôn luôn nghĩ đến vô thường, sanh tử. Bậc chân tu ngài khai thị đơn giản, ngài chỉ nói đơn giản mong ai nấy, không áp đặt. Mong ai nấy đối với Phật Pháp không biết nhiều thì cũng biết ít. Tức là chúng ta không biết nhiều thì cũng biết ít. Nương theo chỗ hiểu biết của mình mà tinh tấn tu hành, tức là mình biết được bao nhiêu mình tu được bấy nhiêu, luôn nghĩ đến vô thường sanh tử. Sống trong thời Mạt pháp lấy sức người để tu hành cũng giống như ở giữa dòng sông lại gặp sóng lớn, nên cần cố gắng lắm. Do đó cần lập nguyện. Chí nguyện lớn sẽ giúp mình thêm vững chãi, vì có chí nguyện ắt có nghị lực nơi những luồng sóng dập dồn. Có nghĩa là nếu mình không có chí nguyện lớn, không lập nguyện lớn thì mình không thể vững chãi giữa dòng đời phong ba bão táp, giữa đường tu có nhiều chướng ngại nhiều khi thoái chuyển.

Thiện Trang nghe kể có một vị đồng tu trước kia mới vô nghe Pháp của Hòa thượng tu hành rất kiên quyết, dũng mãnh, điều gì cũng không dám làm nhưng mà dần dần thoái chuyển, trở lại cũng ăn mặn, cũng muốn làm đồ này kia v.v… Đó là không chống đỡ nổi nghiệp chướng vì ý chí và hành trì của mình chưa đúng. Nếu hành trì đúng, nếu niềm tin vững chắc chúng ta sẽ tiến lên phía trước. Luôn kiểm soát tâm ý của mình, lẫn cả hành động và lời nói. Ai cũng đều có lỗi, nhưng có lỗi mà biết sửa đổi thì thành tốt. Trên đời này chỉ có Giáo pháp của Phật mới ra khỏi Sanh tử Luân hồi. Vì thế gặp được rồi thì phải cố gắng để vững bền trong chánh pháp.”

 

(Trích trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ 142 – phẩm 44

Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang)

Trả lời 0