Responsive Menu
Add more content here...

Một Thành Tựu Tất Cả Thành Tựu

A Mi Đà Phật!

Kính chuyển đến chư vị hữu duyên lời khai thị của Thầy Thích Thiện Trang, trích trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ – phẩm 38 – Lễ Phật Hiện Quang!

 

“Thế gian này là giả là vô thường không có gì quan trọng, mình thật sự thành tựu thì mọi thứ sẽ thành tựu gọi là “nhất thành tựu nhất thiết thành tựu” Hòa thượng nói rất nhiều lần. Mấy ai tin được như vậy? Nếu quý vị tin được như vậy thì quý vị tu sẽ đắc lực ngay, quý vị vào công phu niệm Phật sẽ không bị vọng tưởng rằng lo cho con mình vì nó có phước phần của nó. Không phải lo cho cha mẹ mình, cha mẹ mình có phước phần của cha mẹ mình. Mình tu tốt thì tự nhiên công đức này hồi hướng về. Thiện Trang nói điều này nói đi nói lại và Hòa thượng cũng nói hoài mà có mấy ai tin, vẫn còn lo lắng phàm phu, đem tâm phàm phu, mà có lo được không? Không lo được, sanh tử của ai, nghiệp của ai người đó chịu, làm gì lo được. Nếu mà lo được thì Phật Bồ-tát đã lo hết cho chúng ta rồi, quý vị nghĩ Phật Bồ-tát đại từ đại bi sao không lo cho chúng sanh, vì lo không nổi. Vì mỗi người phải tự chuyển nghiệp của mình, Phật Bồ-tát chỉ tăng thượng duyên, có thể chuyển đổi cho chúng ta, các ngài có thể đóng vai trò quỷ thần, chuyển nạn chúng ta gặp phải trong lúc này thành nạn sau này để mình từ từ trả, để mình có thời gian tu, chứ các ngài không thể thay quý vị chịu trận được, nhưng bây giờ mấy ai tin, rất đáng tiếc. Thiện Trang nói một điều là tín quan trọng “tín vi đạo nguyên công đức mẫu” niềm tin là mẹ để có thể sanh ra tất cả công đức lành, mà không tin được thì coi như mình tu hành có vấn đề.

Trả lời 0