Responsive Menu
Add more content here...

Người Lớn Tuổi Nên Buông Xuống Tất Cả – Niệm Phật Quan Trọng

Đoạn trích sau từ tập 319 bộ giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – 2017 do Hòa thượng Tịnh Không giảng

Người đến lúc tuổi già, chúng ta có thể thấy được, người già, mắt thì hoa, tai thì nghểnh ngãng, giọng nói thì khàn, đều sẽ xuất hiện. Những điều này, nói lắp, nói lắp ấp úng, ngày nay chúng ta đều cảm thấy được, vậy thì nên làm thế nào? Nói chuyện càng ít càng tốt. Người niệm Phật, khi đến tuổi tác này thì tự mình hiểu rõ, phải toàn tâm toàn lực, buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ, vậy thì đúng rồi, buông xuống tất cả. Người khác tán thán không cần phải hoan hỷ, thọ mạng hết rồi, người khác phỉ báng cũng không cần để ý tới, không có thời gian quan tâm, niệm Phật quan trọng, sanh Tịnh-độ quan trọng, những việc khác đều không quan trọng. Huống hồ trong Kinh Bát Nhã nói với chúng ta: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh”, “Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc”, thường thường để ở trong tâm. Tất cả cảnh giới, cảnh giới sáu trần mà sáu căn tiếp xúc, thoảng qua như mây khói, không còn nữa. Hãy nắm chắc Phật hiệu, niệm Phật quan trọng, cầu sanh Tịnh-độ quan trọng.

Nam Mô A Mi Đà Phật

Trả lời 1

Nguyên Hòa

Nguyên Hòa

_()_ A Di Đà Phật _()_
Con xin sao chép lại bài pháp để chia sẻ cho các chúng sanh xem và học tâp.
Con xin đảnh lễ thầy và xin cám ơn.- Dạ, Công đức vô lượng _()_