Responsive Menu
Add more content here...

Giảng Nguyện Thứ 20: Nguyện Lâm Chung Tiếp Dẫn

Nguyện 20 này rất quan trọng, là ở chỗ lâm chung tiếp dẫn. Nếu không có Phật tiếp dẫn thì thực sự chúng ta rất khó được vãng sanh. Lúc đó chúng ta đi bằng tự lực là không được. Thiện Trang nhớ câu trong Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Sớ Giải Mông Sao của ngài Ổn Lăng mà Thiện Trang rất tâm đắc: „Hiện nghiệp dị chế, tự hành khả vi, túc nghiệp nan trừ, tất giả thần lực“. Hiện nghiệp dị chế là nghiệp hiện đời dễ dàng điều phục, dễ chế ngự. Có nghĩa là đời này mình làm gì mà có sai mình sửa rất nhanh, rất dễ. ***Tự hành khả vi ***là mình tự tu hành là mình có thể chống lại được. Ví dụ khi sanh ra đời lớn lên bị nhiễm thứ gì đó, một đời này thôi, ví dụ thích coi phim, thì chúng ta bỏ được liền. Túc nghiệp nan trừ, tức là nghiệp nhiều đời nhiều kiếp ăn sâu vào thì khó trừ, ví dụ như nghiệp ái dục. Lúc lâm chung mà ái nghiệp khởi lên là luân hồi. Hoặc những nghiệp tham sân si nhiều đời nhiều kiếp đi theo chúng ta rồi, thì khó mà trừ được. Tất giả thần lực, nghĩa là chúng ta hãy nhờ vào thần lực để gia hộ cho chúng ta. Thần lực tốt nhất là thần lực của đức Phật A Di Đà, đến lúc lâm chung ngài cùng Bồ-tát xuất hiện. Mình dùng tự lực của mình khó vượt qua được túc nghiệp. Tức nghiệp sâu quá rồi, ví dụ như ái dục sanh ra, lớn lên tự nhiên biết. Ái dục nam nữ nặng từ nhiều đời nhiều kiếp không trừ được. Lúc lâm chung nó khởi lên thì rất là nguy hiểm. Vì vậy đức Phật A Di Đà có nguyện tiếp dẫn để nhờ hào quang phóng tới.

Trong Kinh Bi Hoa nói: „Lúc đó ta nhập vô uế tam muội“. Tức là đức Phật dùng một tam-muội là định lực, tam-ma-đề, tam-muội, tức là một sức định gọi là vô uế để giúp chúng ta vãng sanh. Thế nào là vô uế tam-muội. Uế là mắt bị mờ, con mắt bị mờ, bị bệnh. Vô uế là không bị mờ, không bị không thấy đường. Nhập vô sức định đó, nhờ sức định đó gia trì cho hành giả, cho chúng ta thấy rất rõ ràng lại. Chứ không phải đến lúc lâm chung mê mờ, cảm tối tăm. Lúc đó nhờ thần lực của Phật cho nên nhập vô uế tam-muội, nhờ định lực của tam-muội đó khiến hành giả thấy sáng suốt, thấy Thánh chúng, thấy Phật A Di Đà tới. Nhờ vậy họ Chánh-niệm hiện tiền, và chỉ trong tích tắc, một đến mười niệm là được vãng sanh.

(Trích trong bài giảng ***Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Phát Đại Thệ Nguyện Đệ Lục (Phẩm Sáu: Phát Đại Thệ Nguyện) *– Buổi 5

Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang

Giảng ngày: 12.12.2020 – VLT 50)

Trả lời 0