Responsive Menu
Add more content here...

Nhân Sanh Thù Nghiệp

Nhiều người đồng tu mỗi khi nói ra, nghĩ ra, thực ra suy nghĩ của họ chỉ quanh quẩn trong vùng giới hạn rất nhỏ là gia đình thôi. Vậy thì phát tâm Bồ-tát nằm ở đâu? Phát tâm Bồ-đề nhất hướng chuyên niệm mình không có, cho nên tâm luân hồi thì niệm Phật vẫn đi vào luân hồi, đấy là điều mà Hòa thượng hay nói. Chúng ta phải giải thoát sanh tử, ra khỏi luân hồi bằng cách phát tâm Bồ-đề, tâm mình phải rộng lớn, tâm mình phải quảng độ chúng sanh, tâm mình muốn về làm Bồ-tát bất thoái tại Tây Phương Cực Lạc để mà độ chúng sanh khắp pháp giới, hư không giới. Phát tâm như thế thì liền tương ưng, mỗi câu niệm Phật là gieo xuống công đức thật sự. Còn nếu như tâm mình nhỏ quá, mình chỉ nghĩ cho gia đình thì chắc niệm Phật đó theo Thiện Trang nghĩ công đức không lớn, chỉ là phước báu hữu lậu của trời người mà thôi. Và như Hòa thượng nói, tâm luân hồi thì niệm Phật cuối cùng cũng đi vào luân hồi. Cho nên niềm tin đối với Phật pháp là một điều rất khó.

Nhiều người nói con tin rồi, nhưng mà thực sự không có tin. Ví dụ đơn giản, nếu người tin rồi thì đối với hoàn cảnh, đối với gia đình v.v… trong gia đình mình biết là “nhân sanh thù nghiệp”, đời người là trả nghiệp mà thôi cho nên đến cùng một gia đình. Trong gia đình người này với người kia thực sự đâu có thiệt đâu, chỉ là giả. Đời này đóng vai cha con, anh em, vợ chồng, mẹ con với nhau. Thực ra nếu quý vị có Tha tâm thông, có Túc mạng thông, quý vị nhìn lại đời trước quý vị thấy đời trước là oán thù của mình, bây giờ vô nhà mình làm con mình, người đó đời trước thiếu mình một mạng nên đời này vô nhà mình làm chồng mình để đòi lại mạng của mình. Hay là đời trước mình áp bức người đó ghê gớm, cho nên đời này vô làm chồng mình áp bức mình lại.

Quý vị mà nhìn được như vậy thì quý vị buông được, còn bây giờ mặc dù học Phật pháp lâu rồi, nghe pháp thì nghe cũng hoan hỉ đó nhưng không buông được, thấy đó là thật. Hòa thượng nói: chúng sanh điên đảo, xem giả làm chân, còn đem giả làm chân thì mãi mãi còn khổ thôi. Đấy là Hòa thượng nói như vậy. Tại sao khổ? Vì điên đảo nên khổ. Người giác ngộ không khổ vì người giác ngộ không phải bi lụy, không phải buồn với cuộc đời này. Cuộc đời này vốn như vậy. Thế gian vốn như vậy. Bây giờ thế gian vô thường, quý vị thấy rõ đúng không?

 

(Trích trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng – Kinh Văn Phẩm Thứ Hai – Buổi 4

Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang

Giảng ngày: 03.11.2022)

Trả lời 0