Responsive Menu
Add more content here...

Nhất Niệm Tương Ưng Nhất Niệm Phật. Niệm Niệm Tương Ưng Niệm Niệm Phật

#Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật dã: niệm nào cũng tương ưng thì niệm nào cũng là Phật.

 

Đoạn này nói đơn giản là nếu chúng ta có một niệm tương ưng thì chúng ta làm Phật trong một niệm đó, và nếu như chúng ta trở về với niệm niệm tương ưng, “niệm niệm”: ý nói mỗi niệm hoặc có thể dịch ra là niệm nào mình cũng tương ưng hết, tương ưng với Bổn giác của chúng ta tức là tương ưng với Phật, thì mình luôn luôn làm Phật. Cho nên hiện tại Phật là: niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, tức là ngài là mỗi niệm đều là giác ngộ, cho nên ngài luôn luôn làm Phật.

 

Còn chúng ta thì lâu lâu có được một niệm tương ưng, cho nên chúng ta cũng có một niệm là Phật, nhưng mà một chút thôi rồi quên mất, trở lại phàm phu. Lâu lâu chúng ta niệm tham, niệm tham thì giống ngạ quỷ, nên nhất niệm tương ưng tham, nhất niệm ngạ quỷ; lúc sau sân hận thì một niệm đó là địa ngục. Cho nên trong một ngày chúng ta niệm đủ các cảnh giới, chính vì vậy chúng ta đang tạo ra nhân của đủ các cảnh giới. Vì vậy mười cảnh giới hay mười Pháp giới chúng ta đều có cả, từ trên là Phật, tiếp theo Bồ-tát, rồi Duyên-giác, Thanh-văn, A-la-hán, tiếp theo Trời, Người, A-tu-la, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, cứ như vậy xoay vần trong đó. Mà bây giờ chúng ta đang ở cõi người, chắc chắc là đời quá khứ chúng ta niệm ở cõi người nhiều, niệm Ngũ giới, Thập thiện, năm giới, nhờ đó được cõi người.

 

Cho nên bây giờ mình chỉ cần biết mình niệm gì nhiều, mỗi niệm tương ưng mỗi niệm Phật. Bây giờ mỗi niệm tương ưng với gì, tương ưng với cảnh giới nào, thì mình mỗi niệm ở cảnh giới đó. Cho nên tương lai là do cảnh giới đó, chủng tử đó nhiều quá thì mình phải đi vào cảnh giới đó thôi, không thể nào kéo ra được, vì nghiệp lực đó mạnh.

 

(TRÍCH KINH VÔ LƯỢNG THỌ KHOA CHÚ TUYỂN GIẢNG 013 – GIẢNG GIẢI: THẦY THÍCH THIỆN TRANG)

Trả lời 0