Responsive Menu
Add more content here...

Nỗ Lực Niệm Phật, Chớ Để Lãng Phí Thời Gian

Nỗ lực niệm Phật, chớ để lãng phí thời gian

Hòa Thượng Tịnh Không

Trích từ: Tập 356 – Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012.

Chuyển ngữ: Thích Nữ Huyền Vân

Giảo dịch: Thích Thiện Trang

          Nếu có thể an trụ ở hạnh nguyện của Di Đà Như Lai thì chính là chỗ thành tựu của đại nghiệp. Ở đây đã nói ra hạnh nghiệp địa. Trụ hạnh nghiệp địa là chỉ cho những Bồ Tát vãng sanh ở mười phương, bởi vì các Ngài có vô lượng công đức thiện lực. Vô lượng công đức thiện lực này, chúng ta cần thừa nhận chính mình cũng chưa khôi phục được, nên phải nỗ lực niệm Phật. Niệm Phật là bao gồm tất cả công đức thiện lực số 1 ở trong đó. Người thực sự biết niệm Phật thì chỉ cần thời gian vài tháng vài năm là đủ bổ túc tất cả công đức thiện lực rồi. Nếu quý vị hỏi tại sao, thì sách “Tịnh Độ Thánh Hiền Lục” và “Vãng sanh truyện” có thể làm chứng cho chúng ta. Những người niệm Phật vãng sanh ở trong đó, hơn một nửa số người 3 năm thì thành tựu rồi. Tôi không tin thọ mạng của những người ấy chỉ có 3 năm, nói như vậy thì không thông. Tại sao niệm Phật 3 năm thôi thì có thể vãng sanh rồi? Bởi vì 3 năm họ đã trú hành nghiệp địa thì đủ điều kiện để đi rồi. Giống như hiện nay chúng ta nói là họ đã nắm được quyền cư trú rồi, họ đã lấy được hộ chiếu, có quyền cư trú rồi. Họ nắm được quyền cư trú bởi vì có vô lượng công đức thiện lực. 3 năm niệm Phật giúp họ bổ sung toàn bộ thiếu sót rồi. Họ đạt được sự gia trì của vô lượng chư Phật. Niệm 1 vị Phật A Di Đà tức là niệm tất cả chư Phật Như Lai. A Di Đà Phật là danh hiệu chung của hết thảy chư Phật Như Lai. A Di Đà Phật là tiếng Phạn, dịch ý sang Trung Hoa là Vô Lượng Thọ, vị Phật nào không phải là Vô Lượng Thọ chứ? Mỗi một vị Phật đều là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Vị Phật nào không phải là Vô Lượng Quang chứ? Cho nên câu danh hiệu này là danh hiệu chung của tất cả chư Phật Như Lai. Niệm 1 câu Phật hiệu này tức là đều đem tất cả chư Phật niệm rồi. Đạo lí này cần phải hiểu rõ thì chúng ta mới có tư cách trú hạnh nghiệp địa. Thành tựu đại hạnh đại nghiệp của Đức Di Đà là thế giới Cực Lạc, chữ “địa” ở đây chính là thế giới Cực Lạc. Vậy có thời gian thì liền niệm Phật, không nên để uổng phí thời gian. Người chân thật dụng công sẽ không bỏ qua bất cứ một phút giây nào, mỗi giây phút đều có thể niệm 1 câu Phật hiệu. Xã hội hiện nay cần phải tranh thủ từng giây từng phút, chúng ta niệm Phật cũng phải tranh thủ từng giây từng phút. Sự việc ở thế gian có thể qua loa một chút nhưng niệm Phật thì tuyệt đối phải tranh thủ từng giây phút chớ để lãng phí thời gian. Nên nói là “trú hạnh nghiệp địa” vậy.

Trả lời 0