Responsive Menu
Add more content here...

Qua Giữa Trăm Lùm Hoa – Thân Chẳng Dính Mảnh Lá

是中十方無量智慧福德力大菩薩,常來見釋迦牟尼佛,禮拜恭敬聽法故。諸大乘經多在此山說。」BÁ HOA TÙNG TRUNG QUÁ, PHIẾN DIỆP BẤT TRIÊM THÂN

 

是中十方無量智慧福德力大菩薩,常來見釋迦牟尼佛,禮拜恭敬聽法故。諸大乘經多在此山說。」

(5) Thị trung thập phương vô lượng trí huệ phước đức lực đại Bồ-tát, thường lai kiến Thích Ca Mâu Ni Phật, lễ bái cung kính thính pháp cố. Chư Đại thừa kinh đa tại thử sơn thuyết’.

Tạm dịch: (5) [Bởi là]nơi đó mười phương vô lượng trí huệ phước đức lực đại Bồ-tát, luôn đến yết kiến đức Thích Ca Mâu Ni Phật, lễ bái cung kính nghe pháp. Các kinh Đại thừa thường được thuyết ở núi này’.

Quý vị hiểu, núi này đẹp vô cùng, có phong cảnh tuyệt vời, quý vị mà lên trên núi là có cảm giác đó. Nhưng mà có cảm giác chúng ta cũng không lên núi, cho dù cảnh có đẹp đi chăng nữa thì cũng ráng mà tu thôi. Chúng ta không có đam mê gì ở thế gian này, giống như lời người xưa nói: “Bá hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân” có nghĩa là #bá hoa là trăm hoa; #tùng là bụi, đám gọi là bụi hoa (chúng ta gọi là lùm hoa). Đi qua giữa trăm lùm qua. #Phiến diệp là mảnh lá không dính ở trên người. Làm sao mình có thể tu hành ở thế gian với tâm như thế. Có nghĩa là “Qua giữa trăm lùm hoa, thân chẳng dính mảnh lá”, nếu dịch nghĩa ra là như thế.

Cũng vậy, ở thế gian này chúng ta có đầy đủ mọi thứ, tại vì chúng ta có nhiều chuyện quá, không có rảnh rỗi nhưng mà làm sao với tinh thần chúng ta thấy mọi sự tốt đẹp ở thế gian. Giống như hoa thì có hoa đẹp, hoa xấu, hoàn cảnh thế gian cũng có đẹp có xấu, mình cứ bình chân như là không dính một mảnh lá nào vô trong người khi đi qua cả rừng hoa. Đó là tâm buông xuống giữa sự đời, tu hành như vậy công phu đắc lực, niệm Phật sẽ đắc lực. Cũng vậy, mình lên đến núi mình nghe trong đoạn này tả núi, mình thấy đã, thấy đẹp v.v… thì mình cũng cứ nghĩ như thế. Cho nên học tất cả các niệm dù là niệm tốt hay xấu v.v… quý vị đều quy về một niệm duy nhất là nhớ Phật niệm Phật thì như Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông Chương nói là Ức Phật niệm Phật hiện tại tương lai tất định kiến Phật,tức là nếu mình nhớ Phật niệm Phật thì hiện tại tương lai mình chắc chắn được thấy Phật. Cho nên quan trọng là mình học những đoạn này là mình phải đổi tâm chứ không phải nói núi Kỳ Xà Quật, rồi con cũng chưa từng tới Ấn Độ, rồi núi đó đâu có liên quan tới con đâu. Không phải! Mượn núi, núi là nơi đẹp tốt thanh tịnh v.v… để tâm mình hướng về thanh tịnh giữa dòng đời xô bồ gì đó không biết, nhưng mình chuyển tâm lại nhẹ nhàng sống giữa cuộc đời, đó là chúng ta phải hiểu được, áp dụng được một chút, chứ không phải không liên quan gì tới mình.

 

(Trích trong bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng – Kinh Văn Phẩm Thứ Nhất – Buổi 4 – 037

Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang

Giảng ngày: 24.09.2022)

Trả lời 0