Responsive Menu
Add more content here...

Phương Pháp Rèn Luyện Thân Thể Trong Phật Pháp Là Lạy Phật, Là Ngồi Tĩnh Tọa

A Mi Đà Phật!

Kính chuyển đến quý đồng tu hữu duyên khai thị của Hòa thượng Ân sư về phương pháp ngồi tĩnh tọa niệm Phật, lược trích trong bài giảng Kinh Hoa Nghiêm tập 12-17-2004.

Phương pháp rèn luyên thân thể trong Phật Pháp là lạy Phật, là ngồi tĩnh tọa. Quý vị nên hiểu được, chỉ tĩnh cũng là đạo dưỡng sanh, đó là từ ý niệm, từ tâm thanh tịnh, vì vậy tâm thanh tịnh thì thân liền thanh tịnh. Cho nên quý vị thấy những người ngày ngày ngồi tĩnh tọa tu Thiền-định, thân thể họ khỏe mạnh. Lão Hòa thượng Hư Vân là thời đại gần đây nhất, lão Hòa thượng ngài 120 tuổi, ngài không luyện tập bất kỳ thứ gì, ngài mỗi ngày chính là tọa thiền, đôi khi ngài nhập định thời gian rất dài, hơn ba tháng ngài mới xuất định, ngắn thì chúng ta thường thấy được, một tuần, nửa tháng là việc bình thường, chính ngài không biết đến thời gian, ngài cảm giác thời gian giống như mới mười mấy phút, người ta nói cho ngài biết nửa tháng rồi, ngài cảm thấy rất nhanh. Cho nên trong Phật môn có đạo lý lớn để tu thân, vì vậy chúng ta cần chú trọng năng cao linh tánh của chính mình, phải quan trọng hơn việc bảo dưỡng thân thể này, như vậy mới có thể chân thật liễu thoát sanh tử, ra khỏi tam giới.

Chỗ này là nói: 則有生死逼迫之苦“Tắc hữu sanh tử bức bách chi khổ”(thì có nỗi khổ bức bách của sanh tử), đây chính là luân hồi, lục đạo luân hồi.

Tam tế Lục thô, chúng ta học đến chỗ này. Bài kệ đầu tiên còn chưa giảng, hiện tại thời gian đã hết, lần sau chúng ta tiếp tục lên lớp học tập.

*Tuyển tập chọn lọc của Pháp sư Tịnh không *

(Trích từ Kinh Hoa Nghiêm tập 12-17-2004)

Giảo chánh: Thầy Thích Thiện Trang

Trả lời 0