Responsive Menu
Add more content here...

Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yểm Ly Công Đức Kinh

Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yểm Ly Công Đức Kinh

 (Xuất Long Tạng Thiện Tự Hàm) Trần Tăng

(Mất tên người dịch, nay phụ thêm [phần] ghi chép của thời Đông Tấn)

Kinh Công Đức Của Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yểm Ly

(Trần Tăng trích từ Bộ Thiện Tự của Long Tạng)

Việt dịch: Thích Thiện Trang

          Nghe như thế này, một thuở nọ đức Phật ở tại nước Xá Vệ, nơi vườn của ông Cấp Cô Độc cây của Thái tử Kỳ Đà, đức Phật vì ông Trưởng giả A Na Bân Để mà giảng quá khứ lâu xa có vị Phạm chí tên là Tỳ La Ma có nhiều tài sản châu báu. 

          Nếu lúc bố thí thì dùng 84 ngàn bình bát bằng vàng đựng đầy bạc nhỏ;  84 ngàn bình bát bằng bạc đựng đầy vàng nhỏ; lại dùng 84 ngàn bồn chậu rửa tay làm bằng vàng bạc; lại dùng 84 ngàn con bò, đều lấy vàng bạc mà che lên sừng; lại dùng 84 ngàn ngọc nữ đầy đủ trang nghiêm; lại dùng 84 ngàn ngoạ cụ (*1) đều trùm bằng nhiều tơ lụa; lại dùng 84 ngàn quần áo; lại dùng 84 ngàn voi ngựa đều lấy vàng bạc buộc lên trên lưng; lại dùng 84 ngàn phòng xá bố thí; lại dùng bố thí ở nơi bốn cửa thành, tuỳ theo ý muốn người nào, thảy đều cho họ; lại dùng một phòng xá để bố thí [cho bậc] Chiêu-đề tăng(*2).

          Phước của sự bố thí như trên không bằng thọ Tam tự Quy y. Vì sao như thế? Bởi người thọ Tam quy, [là] bố thí vô uý cho tất cả chúng sanh, vì thế quy y Phật Pháp Tăng, thì không thể nào tính đếm được phước người ấy.

          Phước của bố thí và thọ Tam quy như trên, lại không bằng với phước của thọ Ngũ giới. Người thọ Ngũ giới công đức tràn đầy, phước của người ấy [lại càng] vượt hơn.

Phước của việc bố thí và thọ Tam quy Ngũ giới như trên, lại không bằng phước của trong khoảng khảy ngón tay từ niệm (*niệm thương yêu) chúng sanh.

Phước của việc bố thí và thọ Tam quy Ngũ giới, từ niệm chúng sanh như trên, lại không bằng với phước của khởi tưởng tất cả thế gian không có gì đáng vui. Vì sao như thế? Bởi phước của khởi tưởng tất cả thế gian chẳng gì đáng vui, có thể giúp cho hành giả diệt nỗi khổ của sanh tử, rốt thành Phật đạo, cho nên phước này là thù thắng nhất.

Lúc đó Trưởng giả đã nghe Phật thuyết [xong], hoan hỉ phụng hành.

 

Kinh Công Đức Của Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yểm Ly (hết)

 

(*1)Ngoạ cụ: đồ để nằm ngồi.

(*2)Chiêu-đề tăng: là những vị tăng thực hành hạnh buông xả không có nơi ở cố định, đi du khắp bốn phương để tu học, đến nơi đâu có chùa chiền thì ở tạm thời gian rồi đi tiếp. Đức Phật dạy cúng dường cho bậc Chiêu-đề tăng thì công đức phước báu đạt được rất lớn.

 

三歸五戒慈心厭離功德經(出龍藏善字函)陳增

 

  聞如是。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。佛為阿那邠邸長者。說過去久遠有梵志。名毗羅摩。饒財多寶。

    若布施時。用八萬四千金鉢。盛滿碎銀。八萬四千銀鉢。盛滿碎金。復以八萬四千金銀澡罐。復以八萬四千牛。皆以金銀覆角。

  復以八萬四千玉女。莊嚴具足。復以八萬四千臥具。眾綵自覆。復以八萬四千衣裳。復以八萬四千象馬。皆以金銀鞍勒。復以八萬四千房舍布施。復於四城門中布施。隨其所欲。皆悉與之。復以一房舍施招提僧。

    如上施福。不如受三自歸。所以然者。受三歸者。施一切眾生無畏。是故歸佛法僧。其福不可計量也。

  如上布施及受三歸福。復不如受五戒福。受五戒者。功德滿具。其福勝也。

如上布施。及受三歸五戒。慈念眾生福。復不如起一切世間不可樂想福。所以然者。起一切世間不可 樂想福。能令行者滅生死苦。終成佛道。故其福最勝也。

爾時長者聞佛所說。歡喜奉行。

三歸五戒慈心厭離功德經(終)

 

 

 

 

Trả lời 0