Responsive Menu
Add more content here...

“Cớ Sao Tham Đắm Nơi Trần Thế, Không Tu Nhân Duyên Xuất Thế Gian”

Thế gian vô thường, đời là giả tạm, nếu mình không học, và thường xuyên ở trong cảnh nào thì sẽ bị cảnh đó chuyển, chi phối khiến mình quên mất. Có bài thơ nói về vô thường như sau:

 

“Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết

Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan

Hoa đẹp, hoa nở, hoa vẫn tàn

Tình nồng, tình thắm, tình vẫn tan.

Người giàu, người nghèo rồi cũng hết

Người đẹp, người xấu rồi cũng chết.

Cớ sao tham đắm nơi trần thế

Không tu nhân duyên xuất thế gian

Chẳng màng danh lợi, chuyên niệm Phật

Liên hoa nở rộng đón người về.”

 

Đây là bài thơ Thiện Trang sưu tầm và cảm tác, quý vị thấy đời là vô thường như hình ảnh trăng lúc mới lên là hình lưỡi liềm nhỏ sau đó to dần, nhưng trăng tròn rồi lại khuyết, thế gian là như vậy: hợp rồi tan, tan rồi hợp, chẳng có gì bền vững được. “Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan”, mùa đông tới tuyết phủ hết, nhưng tuyết rồi vẫn tan. “Hoa đẹp, hoa nở, hoa vẫn tàn. Tình nồng, tình thắm, tình vẫn tan”, quý vị thấy mối tình nào cho dù nồng thắm cuối cùng rồi cũng tan, hoặc là chia tay nhau, hoặc cuối đời rồi đường ai nấy đi, đi vào luân hồi, cho nên cuối cùng rồi cũng tan thôi. “Người giàu, người nghèo rồi cũng hết” người giàu, người nghèo, tài sản cuối cùng rồi cũng hết, chết rồi đâu mang theo được gì. “Người đẹp, người xấu rồi cũng chết” quý vị cho dù là hoa hậu hay là người xấu ai rồi cuối cùng cũng chết, không thoát được đâu. “Cớ sao tham đắm nơi trần thế, Không tu nhân duyên xuất thế gian, Chẳng màng danh lợi, chuyên niệm Phật, Liên hoa nở rộng đón người về.” Chúng ta ráng làm được những điều sau, chứ không biết thì mình cứ chìm đắm trong thế gian.

 

(TRÍCH VLT147- TẠM CHIA SẺ KINH VÔ LƯỢNG THỌ – PHẨM 47: PHƯỚC HUỆ THỈ VĂN – BUỔI 1- THẦY THÍCH THIỆN TRANG)

Trả lời 0