Responsive Menu
Add more content here...

Bài Thuốc Đức Phật Dạy Chữa Rắn Độc Cắn

Trong câu chuyện hai anh em Đại Quân và Tiểu Quân hôm trước Thiện Trang kể, có phần sau mà Thiện Trang chưa kể. Khi Tiểu Quân bị rắn độc (Đại Quân) cắn, tứ đại sắp tan rã, nhưng sắc mặt không thay đổi, do là ngài đã chứng quả A-la-hán nên có thể tự điều phục được thân thể. Sau đó Tiểu Quân nhập Niết-bàn, còn thân thể tan ra làm 5 mảnh. Việc này được các Tỳ-kheo trình lên đức Thế Tôn. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, nếu lúc đó Tiểu Quân trì được bài kệ này thì sẽ không bị rắn độc cắn chết. Hoặc như bị cắn rồi mà đọc bài kệ này, hoặc người khác đọc giùm cho thì sẽ không bị nọc độc xâm nhập vào thân thể. Hiện nay Thiện Trang không phổ biến rộng rãi bài kệ này, nếu ai có niềm tin thì có thể thử. Bài kệ này là do đức Phật chế trong giới Luật, trích trong Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da, một trong những bộ Luật bây giờ còn truyền thừa. Bộ Luật này hồi xưa thuộc về Thượng-tọa-bộ. Thượng-tọa-bộ chia ra có một bộ là Nhất-thiết-hữu-bộ. Bộ này cho là thứ gì cũng có. Vì tranh luận cho nên sanh ra bộ này. Từ Thượng-tọa-bộ sanh ra 12 bộ, trong đó có bộ này, dùng để lưu truyền luật, trong đó có câu chuyện này:

 

Phật nói: “Này Xá-lợi-tử, nếu Bí-sô Tiểu Quân lúc đó tụng kệ và cấm chú này thì nọc rắn độc không ngấm vào trong thân, thân sẽ không bị tan rã như cát bụi”. Xá-lợi-tử bạch Phật: “Kệ và cấm chú như thế nào, xin Thế Tôn tuyên thuyết cho chúng con được nghe rồi cùng thọ trì“. Lúc đó Phật nói kệ và cấm chú cho các Bí-sô nghe như sau:

 

“Ta với chủ giữ nước

Và Hạt La Ma Nê

Tập bà kim Bạt La

Thảy đều sanh niệm tử

Kiều-đáp-ma xú mục,

Nan-đà, tiểu Nan-đà,

 

Không chân và hai chân

Cũng đều khởi niệm từ.

Đối với các loài rồng,

Nương trong nước để sống,

Cho đến loài hữu tình,

Ta đều khởi tâm từ.

Tất cả chúng trời người,

Thần, quỷ và bàng sanh,

Thảy đều được lợi an,

 

Không bịnh thường hoan hỉ,

Thấy gì cũng hiền thiện,

Không gặp các oán ác,

Ta đều khởi niệm từ.

Độc hại chớ tương xâm,

Nơi gềnh hang nguy hiểm,

 

Tất cả chớ du hành.

Độc cắn hay độc hại,

Chớ thường làm hại nhau.

Thế Tôn đấng cha lành,

Lời nói ra chân thật,

Lời ta, lời Phật nói,

Các độc chớ hại ta.

Tham dục sân hận si,

Là độc nhất thế gian.

 

Lời Phật chơn thật ngữ,

Các độc tự tiêu vong.

Tham dục sân hận si,

Là độc nhất thế gian.

Lời pháp chân thật ngữ,

Các độc tự tiêu vong.

Tham dục sân hận si,

Là độc nhất thế gian.

Lời tăng chơn thật ngữ,

Các độc tự tiêu vong.

Diệt trừ các độc hại,

Ủng hộ và nhiếp thọ

Phật trừ tất cả độc,

Độc rắn, ngươi tiêu vong”

 

Bài Cấm Chú: Đát điệt tha án đôn tỷ lệ đôn tỷ lệ, đôn bệ, bát ly đôn bệ, nại đế, tô nại đế, kê nại đế, mâu nại duệ, tô mâu nại duệ, đờn đế ni la kê thế, giá lô kế bệ, ốt tỳ doanh cụ lệ sa ha.

 

Trích trong Bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Chú Dị Giải (Phẩm 48 – Lần thứ nhất

Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang

Giảng ngày: 25.07.2020)

Trả lời 0