Responsive Menu
Add more content here...

Tránh Duyên

Thầy Thích Thiện Trang trong bài giảng VLT – 55 „Cho nên trong kinh Duy Ma Cật nói: „Trà đình tửu điếm, giai vi thanh tịnh đạo tràng“. Tức là dù là nơi uống trà, hay nhà chứa… đều là những nơi đạo tràng thanh tịnh. Đó là cảnh giới của ngài Duy Ma Cật. Còn chúng ta thấy ô nhiễm là ô nhiễm. Cho nên ở đây chúng ta dùng chân tâm như thế nào? Chúng ta cố gắng né duyên. Tu hành mình phải biết mình ở đâu”.

Đạo hữu Cơ Phát có đặt câu hỏi như sau:

“Bồ Tát Trì Thế trong lúc Ngài tu tập như vậy thì Bồ Tát ấy đang ở Phẩm Vị nào ạ? Bồ Tát trong Thập Pháp Giới hay là Bồ Tát trong Viên Giáo ở hàng Sơ Trụ?” Vì Đệ thắc mắc nếu Ma Vương ở trong Lục Đạo, Bồ Tát cảnh giới cao hơn hà cớ chi lại KHÔNG phân biệt rõ đâu là Ma đâu là Trời???“

Sau đây là câu trả lời của Thầy trong bài giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Phẩm Tám – Tích Công Lũy Đức – Buổi 2

*Giảng giải: *Thầy Thích Thiện Trang

Giảng ngày: 06.02.2021 – VLT 59

Cho nên nhiều khi mình tránh được duyên rất là quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta không phải là ngài Duy Ma Cật. Hôm bữa có người hỏi mà Thiện Trang bận quá không trả lời. Trong Kinh Duy Ma Cật dạy có hai lớp người, một lớp là thành tựu rồi độ sanh thì không sợ một chướng duyên gì cả. Vào cảnh giới của Phật tức là từ Sơ-trụ Bồ-tát (của Hoa Nghiêm) trở lên thì quý vị không có ngại gì hết. Sơ-trụ của Hoa Nghiêm, còn Sơ-trụ tiêu chuẩn khác không nói. Gọi là “trà đình tửu điếm giai vi (hoặc là vô phi) thanh tịnh đạo tràng”, giai vi là đều là, vô phi là tất cả đều là. **Còn người chưa tu tới được cảnh giới đó, chưa vô được địa vị Tam hiền Thập thánh, thì chắc chắn lo mà né duyên đi. Cho nên trong câu hỏi hôm trước đó là vị Trì Thế Bồ-tát là tu chưa tới địa vị đó, thì thôi né, thấy Ma Vương né, thấy sắc dục né, tránh duyên đi. Mình chưa đủ kháng lửa thì vào lửa sẽ cháy đó. **Trong kinh không nói chứng cảnh giới nào, nhưng quý vị xét đó. Thực ra đó đều là thị hiện cả, đó là “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Chúng ta tu hành cố gắng tránh duyên mà hiện nay cơ hội tránh duyên rất tốt. Quý vị cố gắng tránh duyên ở nhà tu. Bây giờ có tu online cũng tốt. Ít tiếp xúc người, đừng nói chuyện nhiều, đừng thị phi nhiều. Quý vị thấy Thiện Trang thời gian qua rất là bận, cho đến ngày hôm nay người ta kéo cáp mạng gì đó Thiện Trang chạy lên chạy xuống quá trời, mất cả buổi chiều mà không biết có kịp để giảng không. Cuối cùng cũng kịp sắp xếp vừa đúng giờ giảng. Thiện Trang thấy tâm ở trong núi rừng khác tâm ở thành thị rất nhiều. Tâm ở núi rừng vì có ít người lắm nên ít tiếp xúc người, mình không thấy cảnh gì hết. Từ trên núi nhìn xuống cũng đâu thấy cảnh gì đâu, toàn núi rừng cây cối, người thì nhỏ nhỏ, cho nên những khung cảnh đó tạo ra tâm mình yên bình lắng đọng rất tốt. Còn ở thành phố mặc dù ở nơi thanh tịnh rồi, nhưng nghe tiếng ồn, nghe tiếng này tiếng kia, rồi nghe chuyện thị phi nhân ngã ở đâu nó vang tới, dần dần tâm mình cũng bị chuyển. Cho nên đối với chúng ta tránh duyên rất quan trọng. Ở đây không phải là nhập thất, mà là chúng ta tu để tránh duyên. Quý vị cố gắng tránh được duyên càng nhiều càng tốt, tự nhiên tâm mình thanh tịnh. Lâu lâu ra thử, thử coi có bị chuyển hay không. Chứ nếu trốn miết mình cũng không biết mình công phu tới đâu.

Trả lời 0