Responsive Menu
Add more content here...

Trong Tâm Chỉ Có A Di Đà Phật

Ở trong Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, tập 202, Hòa thượng có khai thị về tu hành, Thiện Trang thấy rất quan trọng nên chép ở đây:

 

“Tôi nói rõ ràng, nói tường tận điều này, bất luận là thích hay không thích, cũng đừng để trong tâm, thì không còn nhiễm trước nữa, để trong tâm chính là nhiễm trước. Trong tâm để gì? Trong tâm chỉ để một vị A Di Đà Phật”, ở mọi lúc, mọi nơi, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra không có gì cả, đây gọi là không nhiễm không trước. Ngoài A Di Đà Phật mà vẫn còn một thứ để trong tâm, thì tâm của quý vị bị nhiễm trước rồi, đó chính là tín tâm của quý vị không thanh tịnh, nguyện tâm của quý vị rất dao động, không vững chắc, niệm Phật bằng tâm thái như vậy thì không thể vãng sanh, đạo lý ở chỗ này.”

 

Đồng tu chúng ta thường xuyên bị lỗi này. Tâm chúng ta không để đức Phật A Di Đà mà để những điều linh tinh khác của thế gian. Đây chính là đoạn khai thị của Hòa thượng, chúng ta bị nhiễm trước rồi, dính mắc rồi, tâm đó không thanh tịnh, nguyện tâm cũng không đủ, rất dao động không vững chắc. Cho nên niệm Phật với tâm thái như vậy thì không thể vãng sanh, nên rất nguy hiểm. Chúng ta tu mặc dù nói bao nhiêu lời khai thị v.v… cũng là để giúp chúng ta buông xuống vạn duyên mà niệm Phật. Tuy như thế, nhưng đồng tu chúng ta hình như thời Mạt pháp nghiệp chướng sâu dày. Cho nên nhiều người tuy nghe thế này, nhưng xong hết việc, ra ngoài gặp chuyện gì đó là tâm vẫn dao động, hoang mang, phiền não rất nhiều. Cho nên vì không làm chủ được tâm, nên niệm Phật theo như đoạn này nói là không thể vãng sanh, rất khó, chúng ta hãy cố gắng buông xuống vạn duyên.

 

(TRÍCH KINH VÔ LƯỢNG THỌ KHOA CHÚ TUYỂN GIẢNG 007 – GIẢNG GIẢI THẦY THÍCH THIỆN TRANG)

Trả lời 0