Responsive Menu
Add more content here...

Vì Sao Ngày Nay Không Nên (Hạn chế) Thế Độ (Xuống Tóc Xuất Gia) Cho Người?

VÌ SAO NGÀY NAY KHÔNG NÊN (Hạn chế) THẾ ĐỘ (XUỐNG TÓC XUẤT GIA) CHO NGƯỜI? – Hòa thượng Thích Tịnh Không khai thị:


Không thế độ cho ai, cho nên có người hỏi tôi, thầy có Đệ tử không? Không có, chỉ có thính chúng. Nhất là 20 năm gần đây, chúng tôi sử dụng mạng Internet, dùng truyền hình vệ tinh, công cụ này tốt. Cho nên, thính giả rất nhiều, họ biết tôi, tôi không biết họ, tôi mới có thanh nhàn tự tại. Đây là tôi học Đại sư Ấn Quang, Đại sư Ấn Quang cả đời không xuống tóc cho ai, tại sao vậy? Đây là thời mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, căn tánh của người không như trước, thiện căn phước đức nhân duyên: đều không thể so với người xưa, quý vị muốn xuống tóc quý vị phải chịu trách nhiệm. Cho nên đời này tôi chỉ có đồng tu, chúng ta cùng đến tu học Phật pháp, cùng đến học tập Tịnh-tông, không dám thế độ cho người khác. Họ muốn có thể thành tựu, nương theo cổ nhân làm thầy là tốt rồi, đây cũng là điều lão Cư sĩ Lý Bính Nam dạy tôi. Chính chúng ta thật sự có thể tự thành tựu, thật sự có duyên phận này, có thể; Chúng tôi không có duyên phận này, không có chùa chiền, không có đạo tràng, lang thang khắp chốn, cho nên việc này không thể làm. Chúng ta muốn chính mình trong đời này, thật sự đến được niềm vui đọc sách, niềm vui dạy học: như chư Phật Bồ-tát, cổ Thánh tiên Hiền, là tốt. Học trò có thể thành tựu hay không, thật ra mà nói, chỉ cần quý vị đầy đủ: thật thà, nghe lời, thật làm, thì chắc chắn quý vị có thành tựu.
Đại sư Ấn Quang cả đời không có đạo tràng, đây là điều tôi học ngài, vì sao vậy? Có đạo tràng quý vị phải quản người, quý vị phải quản việc, quý vị phải quản tiền, là xong rồi, quý vị có thể không sanh phiền não không? Quý vị có thể ngày ngày pháp hỷ sung mãn không? Không làm được. Niềm vui thật sự giúp đỡ đối với người, người cả đời hạnh phúc, vui vẻ, không dễ dàng già yếu đi, khỏe mạnh sống lâu, niệm niệm vì người, vì chánh pháp. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không có đạo tràng, Ngài có thể thu nhận đồ đệ, lúc đó người có thiện căn thâm hậu nhiều; ngày nay người có thiện căn thâm hậu rất ít rồi. Với tôi, thật sự đã phát đại tâm, đi theo tôi, theo một năm, hai năm [thì] thay đổi, rất nhiều. Tôi thấy tình hình này, tôi còn dám xuống tóc cho người khác sao? Không xuống tóc cho người khác là chính xác. Chúng ta phải học Hòa thượng Hải Hiền, ngài nghiêm túc thật sự: một câu Phật hiệu niệm đến cùng, sau này vãng sanh, không cần người trợ niệm, giống như ngài, tôi tự niệm Phật là đi được rồi. Đây là tấm gương tốt của chúng ta.
Trích từ tập 381 – Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014.
Dịch giả: Diệu Yến. Giảo chánh: Thích Thiện Trang.
Hoan nghênh chia sẻ kết duyên. Nam Mô A Mi Đà Phật

Trả lời 0