Responsive Menu
Add more content here...

Viễn Thiệu Như Lai – Cận Quang Di Pháp

Lúc đó tôi phát tâm xuất gia. Lão sư Lý không đồng ý. Hỏi tôi vì sao muốn xuất gia. Tôi nói nhà chùa cử người đến tìm con chín lần, con mới đồng ý với họ. Ngài nói chín lần cũng không được. Đây không phải là lý do. Lý do thực sự là gì? Lý do thực sự là mục đích xuất gia của chính mình. Lấy thân phận xuất gia để hoằng Pháp lợi sanh.

Chúng ta biết Đại-sư Huyền Trang xuất gia phải tham gia thi cử, quan giám khảo hỏi vì sao ngài xuất gia. Ngài chỉ nói tám chữ: 遠紹如來,近光遺法 „Viễn thiệu Như Lai. Cận quang di Pháp“ – lý do chính đáng. Thiệu là kế thừa, xa thì ta kế thừa Thích Ca Mâu Ni Phật. Gần thì ta phát dương quang đại di Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy là lập tức được phê chuẩn, không vì điều gì khác. Nói được thì làm được.

Chúng tôi xuất gia chính là học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Hành vi cả đời của ngài chúng tôi hiểu rõ. Ban đầu lão sư giới thiệu cho tôi đọc Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí. Chúng tôi hiểu rõ cả đời Thế Tôn đều vì người, cả đời Thế Tôn làm công việc dạy học. Cho nên tôi ở chỗ Liên xã Đài Trung của lão sư Lý học Kinh giáo 10 năm. Học Kinh giáo rồi cứ vậy mà giảng Kinh dạy học, chưa từng đảm nhiệm bất kỳ việc chấp sự nào trong Chùa. Chính là loại công việc đơn thuần này.

Từ khi xuất gia bắt đầu dạy trong viện Phật học, tới bây giờ là 50 năm rồi. Chỗ tốt đối với bản thân là tín tâm không chút hoàn nghi đối với việc vãng sanh Tịnh Độ. Nguyện cầu vãng sanh vô cùng khẩn thiết.

(Trích trong Phật Học Vấn Đáp Tập 16 – Hòa thượng Thích Tịnh Không)

Đính chính: Trong phụ đề video ghi là 遠紹如來,近光遺教, dịch sang âm Hán Việt là “Viễn thiệu Như Lai, cận quang di giáo”. Nhưng nếu nghe kỹ giọng đọc của Hòa thượng trên video thì không phải chữ ,(giáo) mà là chữ (pháp). Cho nên câu này phải là 遠紹如來,近光遺法, âm Hán Việt: „Viễn thiệu Như Lai. Cận quang di Pháp“, giống với ghi chép trong các tác phẩm gốc của Đại-sư Huyền Trang.

Trả lời 0